Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘ТЕСТОВЕ’ Category

Тест №1  Матура      


Прочетете текста и посочете верния отговор на въпросите, свързани с него: 1-7 

Легендите са фолклорни митове и повечето от тях са от епохата на езичеството.  Старобългарската дума език означава още и народ, което ще рече, че езичеството е религия, боговете на която се почитат от един народ. Езическите богове покровителствали отделни съставки на подредения свят, винаги са много и тяхната съвкупност (всички богове) се нарича пантеон.
В пантеона на българското езичество начело е Перун, който подобно на Зевс е вселенски господар и бог мълниеносец, а името му се е тълкувало като перящ (удрящ, блъскащ) своите противници или прегрешилите. До Перун се нареждал бог Хърс, свързан със Слънцето и с Месеца. На трето място идвал Велес, който властвал над Земята и Водата. Тримата били обединени във фигурата на бог Троян, чиято троичност съответствала на триглавото чудовище, противник (у-бог) на установения от тях ред в трите дяла на Вселената. По външен вид чудовището изглеждало като крилат зверогущер и в народните песни се нарича Хала Троеглава, Сура Ламя, Люта Змейна.
Отделно от троицата бил бог Сварог. Първоначално името му означавало небе, но бил свързан и с огъня и за негов син смятали бога слънце Дажьбог. С техните две имена старобългарските книжовници „превели“ имената на старогръцките богове Хефест и Хелиос. Дажьбог пък идва от „Дай Боже!” и за разлика от наказващия с мълнията Перун богът слънце дарявал своите с небесната топлина.
В пантеона е имало и богини – Дива, Коруна, и вили. Самостоятелно място заемали бог Род и рождениците. Вярвали, че Род седи във въздуха и оттам мята на земята буци, от които се раждали децата, а рождениците били почитани със специални трапези. Очевидно те са били божества на съдбата.
Из Предговор към „ Български предания и  легенди, гатанки, пословици и благословии”                                           

1. Темата на текста е:
а. Произход на българските легенди
б. Главният бог Перун
в. Троичността на бог Троян
г. Бог Род и рождениците

2. Според текста кое твърдение е вярно:
а. Бог Сварог е син на Перун.
б. Според древните Сварог е богът слънце.
в. Бог  Велес е свързан със  Слънцето и с Месеца.
г. Според вярванията Дажьбог е син на бог Сварог.

3. В образа на бог Троян са обединени:
а. Перун, Род, Сварог
б. Перун, Дажьбог, Велес
в. Перун, Хърс, Велес
г. Зевс, Перун, Сварог

 4. Според текста думата „пантеон” означава:
а. място, на което се извършват жертвоприношения
б. съвкупността от всички езически богове по нашите земи
в. специално място за изказване на почит към боговете
г. мястото, на което живеят боговете

5. Кое твърдение не е вярно според текста:
а. Същността на бог Троян е троична.
б. Според древните вярвания бог Перун наказва с мълния прегрешилите.
в. Децата се раждали от буци, които бог Род мята на земята.
г. Всички езически богове са от мъжки пол.

6. С кое изречение може да се довърши текстът:
а. От Дива, вилите и рождениците водят началото си образите на самодивите – самовили и орисниците-наречници във фолклора.
б. Бог Дажьбог се грижел за хората.
в. Бог Перун бил справедлив.
г. Чудовището Хала Троеглава е отрицателен образ не само в легендите, а и в народните приказки.

7. Как е осъществена връзката между първи и втори абзац на текста:
а. смислово
б. с лексикално повторение
в. с употреба на лично местоимение
г. с контекстов синоним

8. В кое изречение е допусната грешка:
а. Момчето недочуло точно какво му обясняват и не изпълнило правилно поставената задача.
б. Недовиждащият човек бавно се придвижваше между срутените сгради.
в. Стария човек не мислел, че ще е толкова трудно да се справи с документацията, която му изисквали в канцеларията.
г. Без да коментираш повече, почни да си вършиш работата, която е твърде сложна, както сам разбираш.

9. В кое изречение е допусната грешка:
а. Момчето е най-известния спортист в града.
б. Ураганът развиваше все по-голяма скорост и горският пазач се страхуваше за животните в гората.
в. Асфалтът беше положен навреме от пътния екип, който се грижеше магистралата да бъде в отлично състояние.
г. Обикновено не коментираме работата на майсторите на събрания, засягащи дисциплината на работниците, но този път се налага, тъй като по вина на майстора е станала авария в цеха.

10. Колко запетаи са пропуснати в изречението: Понеже старецът държеше ключа на кръчмата сам и сам отваряше и затваряше когато някой от къщата отиваше по работа в нея то Божан подозря че там крие парите си и почна да го следи. („Гераците”, Ел. Пелин)
а. три
б. четири
в. две
г. пет

11. В кое изречение няма пунктуационна грешка:
а. Въпреки че тръгнахме рано, не пристигнахме преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
б. Въпреки че тръгнахме рано,  не пристигнахме, преди концертът да започне защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
в. Въпреки че тръгнахме рано, не пристигнахме, преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.
г. Въпреки че тръгнахме рано не пристигнахме, преди концертът да започне, защото автобусът не дойде в точния час, а беше неудобно да влезем със закъснение.

12. Коя от думите е антоним на сантиментален:
а. арогантен     б. невъзпитан
в. безчувствен
                     г. нахален

13. Коя от думите е синоним на субективен:
а. обективен
      б. незаинтересуван
в. непредубеден
            г. предубеден

14. Коя от думите ще поставите на празното място в изречението: Много добре си спомням, че дадох………книгата, но нямам точен спомен за лицето му.
а. някои
      б. някой    в. на някой       г. на някого

15. При коя от двойките отношението между думите е кат при двойката: разбирателство – недоразумение
а. почит – уважение
б. гордост – горделив
в. симпатия – антипатия
г. радост – веселие

16. Какво означава изразът „на конски Великден”:
а. веднага            б. следващата година
в. никога
                г. утре

17. С кой фразеологизъм бихте заменили подчертания израз в изречението: Не му се доверявай много, защото той е потаен и опасен човек и може да те измами.
а. Марко Тотев
                        б. тиха вода
в. кротко агънце
                  г. мехлем на рана

18. Коя дума ще поставите на празното място в изречението: Картините, които творецът създава в своята поетична творба, носят белезите на неговия………натюрел.
а. лиричен
б. лирически
в. реален
г. лиричностен

19. Какво отделят запетаите в изречението: Те с голям интерес разглеждаха платната, създадени в ранната младост на художника, и скулпторите от бронз.
а. подчинено определително изречение
б. обособени части
в. еднородни части
г. прости изречения в състава на сложното


20. Какво отделят запетаите в изречението: Тази сутрин старецът се запъти рано към обора, за да нагледа овцете, които бяха нещо неспокойни нощес.
а. обособени части
б. подчинено обстоятелствено и подчинено определително изречение
в. еднородни части
г. подчинено определително и подчинено допълнително изречение

21. Коя е излишната дума:
а. балада     б. поема     в. сонет      г. повест

22. Кой е излишният ред:
а. хипербола           б. метафора
в. метонимия
       г. кулминация

23. В творчеството на кой поет са изразени индивидуалистични идеи:
а. Христо Ботев         б. Пенчо Славейков
в. Христо Смирненски
         г. Никола Вапцаров

24. Студентът Кандов е герой от:
а. „Чичовци” – Иван Вазов
б. „Немили-недраги” – Иван Вазов
в. „Под игото” – Иван Вазов
г. „Травиата” – Иван Вазов

25. Автор на творбата „Тъмен герой” е:
а. Иван Вазов           б. Елин Пелин
в. Йордан Йовков
       г. Алеко Константинов

26. От коя творба на Иван Вазов е строфата:
Българйо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха,
и твойто име само кат мълвя
умираха без страх.
а. „Кочо”
         б. „Елате ни вижте”
в. „Новото гробище над Сливница”
г. „Само ти, солдатино чудесни”

27. Кой е авторът на стиховете:
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
а. Пейо Яворов
              б. Пенчо Славейков
в. Димчо Дебелянов
       г. Христо Смирненски

28.  Кой е авторът на стиховете:
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
а. Пенчо Славейков
         б. Елисавета Багряна
в. Иван Вазов
       г. Петко Славейков

29. От коя творба е откъсът:
„Горе, на черковното кафене, до разтворения прозорец, седят кърсердаринът Мурад бей и Велико кехая. Беят е намръщен, мълчи и замислено смуче чибука си.”
а. „Най-вярната стража” на Йордан Йовков
б. „Чичовци” на Иван Вазов
в. „Шибил” на Йордан Йовков
г.  „Индже”на Йордан Йовков

30. Нягул е герой от разказа на Йовков:
а. „Индже”    б. „Шибил”  в. „Кошута”     г. „Албена”

31. Автор на „Во стаичката пръска аромат” е:
а. Пейо Яворов   б. Пенчо Славейков  в. Д. Дебелянов   г. Ат. Далчев

32. Кое стихотворене не е написано от Христо Ботев:
а.  „Хаджи Димитър”   б.  „Левски”
в.  „Елегия”
             г.  „До моето първо либе”

33.  От кое стихотворение на Христо Ботев са стиховете:
Кажи ми, кажи, бедни народе,
кой те в таз робска люлка люлее?
а.  „Елегия”
          б.  „Хаджи Димитър”
в.  „На прощаване”
         г.  „Към брата си”

34.  Кой от разказите не е на Йовков:
а. „Кошута”           б. „Серафим”
в. „На оня свят”
          г. „Другоселец”

35. От кое произведение на Алеко Константинов е откъсът:
„ Много минути се изминаха, додето ние се свестихме! Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина! Не учудване, не възхищение, не! Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали! Като че не пред творението божие, а пред самия бог те бяха изправени!…”
а. „През марта на Чепино’
б. „В българска Швейцария”
в. „Какво? Швейцария ли?!”
г. „До Чикаго и назад”

36. Матей Маргалака е герой на:
а. Елин Пелин             б. Иван Вазов
в. Петко Славейков
        г. Николай Хайтов

37. Кириак Стефчов, герой от „Под игото”, е:
а. пламенен родолюбец
б. безразличен към ставащите събития
в. симпатизант на бунтовниците
г. родоотстъпник и предател

38. Посочете невярното твърдение:
а. „До Чикаго и назад” е пътепис от Алеко Константинов.
б. „Вечери в Антимовския хан” е сборник от разкази от Елин Пелин.
в. „Ралица” е поема от Пенчо Славейков.
г. „Шибил” е разказ от Йордан Йовков.

39. Посочете вярното твърдение:
а. Елка е героиня от повестта „Гераците” на Йордан Йовков.
б. Дядо Корчан е герой от разказа „Последна радост” на Елин Пелин.
в. Павел е най-малкият син на Йордан Герака и баба Марга от повестта „Гераците”.
г. Серафим е герой от разказа „На оня свят” от Елин Пелин.

40. В стиха на Ботев:„Тя мойта младост, мале, зелена,/ съхне и вехне люто язвена… “ е използвано:
а. метафора
б. метонимия
в. сравнение
г. хипербола                                                                                                                                                                                                             


 

Тест №4 – 3. Познавате ли българската литература?      

 


1. „Старопланински легенди” е:
a. сборник новели от Ив. Вазов
б. сборник новели от Й. Йовков
в. сборник разкази от Ив. Вазов
г. сборник разкази от Й. Йовков

2. „Епопея на забравените” е:
a. сборник сонети
б. цикъл поеми
в. цикъл оди
г. сборник поеми

3.  „Хайдушки копнения” на Яворов е:
a. стихотворение
б. сборник биографии
в. сборник стихове
г. спомени

4. „Хаджи Ничо” е произведение на:
a. Любен Каравелов
б. Елин Пелин
в. Йордан Йовков
г. Иван Вазов

5.   „Милионерът” е:
a. комедия от Стефан Костов
б. комедия от Йордан Йовков
в. комедия от Иван Вазов
г. пиеса от Пейо Яворов

 

6. „На Черни Връх” е:
a. стихотворение от Ив. Вазов
б. пътепис от Ал. Константинов
в. пътепис от Иван Вазов
г. сборник пътеписи от Ив. Вазов

7.  „Сеятели на робски чувства” е:
a. фейлетон от Хр. Ботев
б. стихотворение от Иван Вазов
в. разказ от Елин Пелин
г. фейлетон от Ал. Константинов

8. „Край воденицата” е:
a. разказ от Елин Пелин
б. разказ от Иван Вазов
в. разказ от П. Тодоров
г. разказ от Йордан Йовков

9. Лазо е герой от:
a. разказ от Й. Йовков
б. герой на Иван Вазов
в. разказ от Антон Страшимиров
г. герой на Елин Пелин

10. Баба Цена е героиня на:
a. Иван Вазов
б. Елин Пелин
в. Йордан Йовков
г. Любен Каравелов

11.  Дядо Корчан е герой на:
a. Йордан Йовков
б. Иван Вазов
в. Елин Пелин
г. Пенчо Славейков

12. Мичо Бейзадето е герой на Вазов от:
a. „Немили-недраги”
б. „Под игото”
в. „Епопея на забравените”
г. „Хъшове”

13. Сарандовица е героиня на:
a. Елин Пелин
б. Йордан Йовков
в. Антон Страшимиров
г. Пенчо Славейков

14.  Рачо Самсарът е герой на:
a. Йордан Йовков
б. Иван Вазов
в. Елин Пелин
г. Димитър Талев

15. Женда е героиня на:
a. Иван Вазов
б. Йордан Йовков
в. Пенчо Славейков
г. Петко Славейков

16. От чие произведение е откъсът:
Когато след пир полунощен самотен,
на зиг-заг се връщаш дома
и киска се вихър над жребий сиротен,
и плаче безлунна тъма,
побързай, побързай, на спиртника прашен
тури тенекийно джезве –
на винени пари под пристъпа страшен,
свари си горчиво кафе.
а. Н. Лилиев
б. Хр. Смирненски
в. Д. Дебелянов
г. П. Яворов

17. От чие произведение е откъсът:
Вземи ми, лодкарьо, в своята ладия лека,
която не плашат вълните пенни и смолни,
по тях да направим една безкрайна пътека –
да стигнем небето, да стигнем чайките волни.
a. Димчо Дебелянов
б. Дора Габе
в. Елисавета Багряна
г. Теодор Траянов

18. От чие произведение е откъсът:
И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
хиляди души разбити – глъхне празничния град
и под лунно наметало с шепот странен той разказва
повестите безутешни на вседневен маскарад.
a. Христо Смирненски    б. Николай Лилиев
в. Пейо Яворов
               г. Димчо Дебелянов

19.  От кое произведение на Иван Вазов е откъсът:
„Няколко дни след това произшествие Ганковото кафене отрано, както винаги, пълно с посетители, гърмеше и димеше. То беше сборният пункт и на стари, и на млади и там се разискваха общинските въпроси, и възточният, и всичката вътрешна и външна политика на Европа…”
a. „Немили-недраги”
          б. „Хаджи Ахил”
в. „Под игото”
                       г. „Чичовци”

20. От кое произведение на Иван Вазов е откъсът:
„Каква мъгла, какъв гъстък думан беше паднал оная есен във Ветрен! Влажно, мокро; ситен дъжд пръска, небето се разтопило на студена пара примазало ниските къщици на селото.”
a. „Вълко на война”
           б. „Пейзаж”
в. „Иде ли?”
              г. „Хаджи Ахил”

21. От кое произведение на Иван Вазов е откъсът:
„Като позна главата на любимия си Русияна, той вторачи яростни, безумни очи в нея и изригна, в един дъжд от плюнки, една колосална попържня против Мохамеда и султана.
Обесиха го на касапницата.”
а. „Епоха – кърмачка на велики хора”
   б. „Обикновена история”        в. „Едно злодейство”  г. „Под игото”

22. От кое произведение на Алеко Константинов е откъсът: 
„Думат ми някои диванета, че можеш…, кай, да напреднеш, ама трябва да бъдеш…, кай, подлец. Бош лаф! Подлец ли? архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама где оня късмет?”
a. „Разни хора, разни идеали”
  б. „Бай Ганьо”
г. „Миш-маш”
          д. „Херострат П”

23. Коя творба не е на Димитър Димов:
а. „Осъдени души”
     б. „Тютюн”
в. „Ахилесова пета”
    г. „Гласовете ви чувам”

24. Коя творба не е на Димитър Талев:
а. „Самуил”
         б. „Железният светилник”
в. „Илинден”
       г. „Поручик Бенц”

25. Елин Пелин не е автор на:
а. „Под манастирската лоза”   б. „Пепел от цигарата ми”
в. „Гераците”
   г. „Митрофан и Дормидолски”


 

 

Тест №2 – 1. Познавате ли българската литература?      

 


1. С кой български автор свързвате годините (1848 -1876):
а. Ив. Вазов
б. Хр. Ботев
в. Елин Пелин
г. Паисий Хилендарски

2. С кой български автор свързвате гр. Чирпан:
а. Ив. Вазов
б. Пейо Яворов
в. Й. Йовков
г. Н. Хайтов

3. Кое е родното място на Ив. Вазов:
а. Калофер
б. Сопот
в. Пловдив
г. Добрич

4. Кой е авторът на цикъла „Драски и шарки“:
а. Л. Каравелов
б. П. К. Яворов
в. Хр. Ботев
г. Ив. Вазов

5.  „Петрушан“ е:
а. фейлетон от Хр. Ботев
б. стихотворение от П. Р. Славейков
в. разказ от Ел. Пелин
г. роман от Ив. Вазов

6. Кой е авторът на разказа „Българка“:
а. Ив. Вазов
б. П. Р. Славейков
в. Елин Пелин
г. Й. Йовков

7.  „Cis moll“ е произведение на:
а. Николай Лилиев
б. Д. Дебелянов
в. Пенчо Славейков
г. Пейо Яворов

8. Кой е авторът на стихотворението „Жестокостта ми се сломи“:
а. Пенчо Славейков
б. Христо Ботев
в. П. Р. Славейков
г. Хр.Смирненски

9. Автор на произведението „На Острова на блажените“ е:
а. Ив. Вазов
б. П. К. Яворов
в. П. П. Славейков
г. Н. Лилиев

10.  „Сливница“ е:
а. стихотворение от Ив. Вазов
б. сборник стихове от Ив. Вазов
в. сборник разкази от Й. Йовков
г. цикъл стихове от Ив. Вазов

11.  „На браздата“ е:
а. стихотворение от П. К. Яворов
б. стихотворение от Ив. Вазов
в. разказ от Й. Йовков
г. разказ от Елин Пелин

12. „Старият вол“ е:
а. разказ от Й. Йовков
б. разказ от Ив. Вазов
в. стихотворение от Ив. Вазов
г. разказ от Елин Пелин

13. „Тъмен герой“ е:
а. фейлетон от Ал. Константинов
б. разказ от Й. Йовков
в. разказ от Елин Пелин
г. разказ от Ив. Вазов

14.  „Те победиха“ е:
а. сборник стихове от Ив. Вазов
б. сборник разкази от Й. Йовков
в. сборник разкази от Ив. Вазов
г. сборник стихове от Д. Дебелянов

15.  „Женско сърце“ е:
а. сборник разкази от Ив. Вазов
б. сборник разкази от Й. Йовков
в. сборник разкази от Елин Пелин
г. сборник стихове от П. К. Яворов

16.  „Шибил“ е:
а. разказ от Елин Пелин
б. разказ от Й. Йовков
в. разказ от Иван Вазов
г. разказ от Хр. Смирненски

17.  „Жълтата гостенка“ е:
а. стихотворение от П. К. Яворов
б. сборник стихове от Ив. Вазов
в. стихотворение от Хр. Смирненски
г. разказ от Йордан Йовков

18.  Строфата е от стихотворението на Иван Вазов:
Българйо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха,
и твойто име само кат мълвя
умираха без страх.
а. „Левски“
б. „Новото гробище над Сливница“
в. „Само ти, солдатино чудесни“
г. „Не, не ще се радвам кръвожадно“

19. От чие стихотворение е строфата:
Мене ми е странно – ето те пред мен,
мене ми е жадно – гледам те пленен,
мене ми е странно – дишаш ти за мен,
мене ми е тъмно – тъмно в ясен ден.
а. Пенчо Славейков
б. Пейо Яворов
в. Димчо Дебелянов
г. Кирил Христов

20.  От чие стихотворение е строфата:
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
а. Пейо Яворов
б. Димчо Дебелянов
в. Николай Лилиев
г. Пенчо Славейков

21.  От чие стихотворение е строфата:
Аз не живея: аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души:
душата на ангел и демон. В гърдите ми
те пламъци дишат и плам ме суши.
а. Димчо Дебелянов
б. Николай Лилиев
в. Пейо Яворов
г. Кирил Христов

22. От чие стихотворение е строфата:
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
а. Пенчо Славейков
б. Блага Димитрова
в. Теодор Траянов
г. Иван Вазов

23. От чие стихотворение е строфата:
Привечер. Спуска се траурен здрач,
ситен снежец завалява,
спира цигулката горестен плач –
стареца немощно става.
а. Христо Смирненски
б. Теодор Траянов
в. Николай Лилиев
г. Димчо Дебелянов

24. Кой от посочените автори не е представител на реализма:
а. Христо Ботев
б. Иван Вазов
в. Димчо Дебелянов
г. Никола Вапцаров

25. Коя творба не е роман:
а. „Тютюн”
б. „До Чикаго и назад”
в. „Железният светилник”
г. „Осъдени души”


 

 

 

Тест №3 – 2. Познавате ли българската литература?

     

 


1. Литературно списание „Мисъл” излиза:
а. 1892 г. – 1907 г.
б. 1895 г. – 1907 г.
в. 1890 г. – 1910 г.
г. 1892 г. – 1910 г.

2. Кой български поет е роден в гр. Солун:
а. Христо Смирненски
б. Кирил Христов
в. Атанас Далчев
г. Теодор Траянов

3. Кой е авторът на „Изворът на Белоногата”:
а. Пенчо Славейков
б. Петко Славейков
в. Иван Вазов
г. Иван Богоров

4. Жанрът на творбата „Хаджи Димитър” е:
а. ода
б. балада
в. поема
г. новела

5. Творбата „Гераците” е:
а. повест
б. роман
в. разказ
г. новела

6.  Захаринчо е герой от творба на:
а. Елин Пелин
б. Йордан Йовков
в. Пенчо Славейков
г. Алеко Константинов

7. Дивисил е герой от:
а. „Немили-недраги” на Ив. Вазов
б. „Под игото” на Ив. Вазов
в. „Кървава песен” на Пенчо Славейков
г. „Старопланински легенди” на Йордан Йовков

8.  Михалаки Алафрангата е герой от:
а. „Под игото” на Ив. Вазов
б. „Чичовци” на Ив. Вазов
в. „Немили-недраги” на Ив. Вазов
г. „Българи от старо време” на Л. Каравелов

9. Xaджи  Смион е герой от:
а. „Българи от старо време”
б. „Под игото” и „Чичовци”
в. „Под игото” и „Немили-недраги”
г. „Една българка”

10. Варлаам Копринарката и Иван Селямсъза са литературни герои от:
а. „Под игото”
б. „Чичовци”
в. „Немили-недраги”
г. „Българи от старо Време”

11. Дядо Матей Маргалака е герой от творба на:
а. Йордан Йовков
б. Ел. Пелин
в. Ив. Вазов
г. Л. Каравелов

12. Ралица е героиня от творба на:
а. Пенчо Славейков
б. П. К. Яворов
в. Йордан Йовков
г. Елин Пелин
 
13. Иван Белин е:
а. разказ от Йордан Йовков
б. герой на Йордан Йовков
в. разказ от Елин Пелин
г. герой на Елин Пелин

14.  Калмука е герой от творба на:
а. Елин Пелин
б. Йордан Йовков
в. Пенчо Славейков
г. Антон Страшимиров

15.  Кой е авторът на строфата:
И ето в оня час на синята мъгла,
когато млъква шум и тишината стене,
при своите прозорци седнали без мощ,
спомнете си, деца, спомнете си за мене
и прошепнете – лека нощ!
а. Пейо Яворов
б. Кирил Христов
в. Никола Вапцаров
г. Пенчо Славейков

 

16. Кой е авторът на строфата:
Дохождат дни, такива мрачни дни,
че иде ти да виеш от ненавист.
Боли в гърдите, в мутрата горчи,
а в гърлото ръжда се наслоява.
а. Христо Смирненски
б. Гео Милев
в. Никола Вапцаров
г. Кирил Христов

17. Кой е авторът на строфата:
Когато в ранна утрин изток се топи
в море от пламък златоален –
върви той редом с бледоликите тълпи
и сам пламти от гняв запален.
а. Никола Вапцаров
б. Гео Милев
в. Христо Смирненски
г. Кирил Христов

18. Кой е авторът на строфата:
Той не ни е вече враг –
живите от враговете
бурна ги вълна помете
нейде към отсрещний бряг.

а. Иван Вазов
б. Димчо Дебелянов
в. Кирил Христов
г. Гео Милев

19.  Кой е авторът на строфата:
Грешите –
аз страдам за свойта Родина.
Аз страдам за вас,
и за себе си страдам…
а. Никола Вапцаров
б. Христо Смирненски
в. Гео Милев
г. Димчо Дебелянов

20. Кой е авторът на стиховете:
Но в ваклите очи на свойта рожба,
когато тя се вгледа и познай
в тях Ива – до сърце си го притисне,
и пак оная хубава усмивка
на устните й цъфва от живота
ненадломена – с несломено сърце…
а. Петко Славейков
б. Пенчо Славейков
в. народна песен
г. Кирил Христов

21. Кой е авторът на стиховете:
Линее нашто поколенье,
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенъе
не пада Върху нас.
а. Пенчо Славейков
б. Теодор Траянов
в. Пейо Яворов
г. Иван Вазов

22. Кой от авторите не е представител на символизма:
а. Атанас Далчев
б. Димчо Дебелянов
в. Теодор Траянов
г. Николай Лилиев

23. Кой от авторите изразява идеи на индивидуализма в творчеството си:
а. Иван Вазов
б. Христо Ботев
в. Пенчо Славейков
г. Христо Смирненски

24. Идеята за свръхчовекът е развита в творчеството на:
а. Христо Ботев
б. Пенчо Славейков
в. Атанас Далчев
г. Христо Смирненски

25. Кога възниква в Европа литературното направление символизъм:
а. в края на 19 век и началото на 20 век
б. преди Първата световна война
в. след Първата световна война
г. между Първата световна война и Втората световна война

 

Реклами

Read Full Post »

ТЕСТ ЗА МАТУРА А8

ТЕСТ А8

Тест по български език и литература за зрелостници

 

 

 

 

1.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) ограждам, одържам, убождам

Б) искреност, съвършеност, ценност

В) патриархален, социялен, сияние

Г) прекрасна, прелесна, безкористна

2.В кой от редовете всички думи са написани правилно?

А) подпалвам, подскачам, потикна

Б) възстановя, въспирам, въплътя

В) сбъднат, згряване, сграда

Г) сблъсък, свитък, бакалавър

3.При коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Окървавеният (А) мъж  излязал (Б) от сградата (В), като едва се държал (Г)  на краката си.

4.В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Твърде активна роля в трансформационните процеси играе Ботевата поезия.

Б)  Посоченият механизъм цели да отрече една нравствена ценностна система в нейния популяризиран вариант.

В) Нейни основни прояви са изповедното начало, защитената собствена гледна точка, сатиричноизобличителната интерпретация.

Г) Характерно е, че в пейзажа на зимното опустошение творецът се опира на вещното, предметното.

5.В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Отдавна е обърнато внимание върху цялостността, монолитността на Ботевото творчество.

Б) Много по-ярко се разгръщат лирикът и художникът у младия Вазов в стиховете му за разгрома на Априлското въстание.

В) Вазов е възмутен от Западноевропейските сили, които толерират Османската империя.

Г) Единствено руската външна политика подкрепя национално-освободителните стремежи на българския народ.

6.В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В поетичното виждане на авторът(А) са ясноочертани(Б) разликите между няколкото отделни етапи (В) на дългия изторически(Г) процес.

7.В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Петима професора изнесоха лекции, свързани с екологичните проблеми.

Б) Директорът извика няколко ученика.

В) Трима романиста представиха новите си книги.

Г) Няколко войници обикаляха селото.

8.В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?

А) Тя му прощава, тя, която няма никого на света.

Б) Ничий интереси не са по –важни от народните.

В) Не казвам на никой за тревогите си

Г) Не искаше никаква милост от никой.

9.В кое от изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Дядо Йордан прекарваше повече от времето си в затворената кръчма, ключа на която държеше сам той.

Б) Момчето се страхуваше да влиза в църквата, по стените, на която бяха изписани сцени от второто пришествие.

В) Тая летяща конница се издигаше над върховете в подножието, на които се намираше чудният град.

Г) В тая работа той видя изгода към, която се стремеше.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Тя полежа още малко, гледайки гълъбите, които летяха като малки бели ангели.

Б) Тупайки с тояжката си, старецът бавно се отдалечи.

В) Заранта синът му отиде да го дири при скалата, мислейки, че може да е паднал в пропастта.

Г) Марийка обиколи ливадата, търсейки сянка и най –сетне намери удобно място.

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между думите в другите двойки?

А) самолет – пилот

Б) кораб – пасажер

В) трамвай – ватман

Г) автобус – шофьор

12.В кой ред всички думи са синоними?

А) автентичен, истински, оригинален

Б) активен, енергичен, пъргав

В) беда, неволя, бедност

Г) безсърдечен, жесток, строг

13. Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието непредвидено и неочаквано стечение на обстоятелствата?

А) изграждам въздушни кули

Б) ирония на съдбата

В) дърво без корен

Г) вятър и мъгла

 

14. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

А) бие го парата

Б)  мери парите си с кантар

В) не струва пукната пара

Г) текат му парите из ръкавите

15. Коя от посочените творби НЕ е елегия?

А) “ Да се завърнеш в бащината къща”

Б) “ Обесването на Васил Левски

В) “Заточеници”

Г)  “Българският език”

16. От кое стихотворение са стиховете?

Аз умирам и светло се раждам-

разнолика, нестройна душа,

през деня неуморно изграждам,

през нощта без пощада руша.

А) “Черна песен”

Б)  “Две души”

В) „Сърце на сърцата”

Г) “Сиротна песен“

17. Коя е водещата тема в българската литература през 80-години на ХІХ в.?

А) животът в българското село

Б)  героичното минало

В)  вълненията на индивида

Г)  социалните пороци

18. Кой от изброените мотиви НЕ е обвързан със смисъла на стихотворението” Майце си” от Христо Ботев?

А) за скиталчеството

Б) за синовния дълг

В) за героичната саможертва

Г) за клетвата

19. Кое от следните твърдения е НЕВЯРНО за стихотворението “До моето първо либе”?

А) Любовта към жената е невъзможна в света на страданието.

Б) Гласът на народната мъка заглушава любовната песен.

В) Творбата е насочена към универсалните проблеми за свободата на човешкия избор.

Г) Лирическият говорител осмисля любовното чувство като висша ценност.

20. Коя от изброените особености НЕ е присъща на Вазовите разкази?

А) Бързо протичащо, целеустремено действие.

Б) Имат по-голям повествователен обем и се структурират чрез разчленяване на епизоди.

В) Наблюдава се стремеж към постигане на историческа достоверност.

Г) Наличие на пряка авторова намеса.

21. Коя от посочените творби НЯМА борческо-патриотична тематика?

А) “ Борба” от Христо Ботев

Б) “Един убит” от Димчо Дебелянов

В) “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов

Г)  “Заточеници” от П. К. Яворов

22. Кои опозиции са характерни за цикъла “Епопея на забравените” от Иван Вазов?

А) героизъм – предателство, народ – поробител, светлина – мрак

Б) срам – слава, родолюбец – родоотстъпник, минало – бъдеще

В) робство – свобода, срам – слава, мрак – светлина

Г) високо – ниско, народ – водач, род – безродие

23. В коя глава от романа “Под игото” Иван Вазов НЕ изобразява, че обикновеният човек е завладян от свободолюбивата идея и загърбва традиционното си живеене?

А) “Силистра йолу”

Б) “Тлъка в Алтъново”

В) “Новата молитва на Марка”

Г) “Една безпокойна почивка”

24. С кой проблем е свързана третата част от фейлетоните “Разни хора, разни идеали” от Алеко Константинов?

А) политическият произвол, свързан с фалшифицирането на изборните резултати

Б) недостойното поведение на героя, спекулиращ с националните интереси

В) амнистирането на престъпни политици

Г) предимството да се живее с чиста съвест

25. Героите от “Разни хора, разни идеали” НЕ се характеризират с:

А) патриотизъм и жертвоготовност

Б) низост и нагаждачество

В) кариеризъм и патриотарство

Г) цинизъм и душевна пустота

26. В творчеството на кого от посочените автори лирическият герой изживява страдание, болезнено раздвоение, отчаяние и драматични преживявания?

А) на Христо Ботев

Б) на Иван Вазов

В) на П.К. Яворов

Г) на Пенчо Славейков

27. Какво изразно средство НЯМА в стиховете?

Душата ми се мъчи в глад и жажда,

но твоята душа се не обажда,

душата ти, дете и божество…

А) метафора

Б) анафора

В) алитерация

Г) алегория

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (28. до 34. включително):

Александър започва своя азиатски поход през пролетта на 334 г. пр. Хр. Той тръгва от Пела с 30 000 пехотинци и 5000 конници. За завоюването на един континент това е твърде малка войска, но пълководецът й разчита на нейната бързина и смелост. При Хелеспонт Александър оставя генералите си да осъществят преминаването на другия бряг, а сам той се отправя с една галера към Троя, за да поднесе венец пред гроба на Ахил. Освен това взема един древен омиров щит, който ще носи в битките като талисман.

Първата истинска битка срещу равностойна персийска войска при р. Граник е спечелена благодарение на мощната атака на конницата. През следващите седмици Александър минава йонийското крайбрежие като Освободителя, за когото Гърция е молела боговете. Град след град отварят вратите си. В Сарди той възстановява древните закони на града и построява храм на Зевс. Царицата на Кария го осиновява като почетен син. В няколко града, където има по-големи персийски гарнизони, се налага да използва сила. С изненадваща атака Александър превзема Милет, главна база на персийската  флота. След кратка обсада се предава Халикарнас, друго важно персийско пристанище.

Сега голяма част от Йония е освободена от персийското военно присъствие. Походът с основание може да бъде обявен за успешен и войските да се върнат у дома. Но за да затвърди победите си, Алескандър трябва да се справи с двата кита на персийската мощ – флота и главната армия на персите.

Той се отправя на изток през Мала Азия, надолу през тесен проход в Тарските планини, за да излезе на равнинното средиземноморско крайбрежие северно от Сирия. Персийският цар Дарий, обезпокоен от заплахата на запад, събира войска, за да й се противопостави. Битката се разгръща при Иса: 35 000 македонци срещу армия от може би 300 000 души, сред които и гръцки наемници, водени от самия Дарий.

Докато първата битка в Азия е спечелена благодарение на бързината и смелостта, то тази при Иса е триумф на тактиката. Персите организират защитата си между планините и морето. Пространството е тясно и не им позволява да използват численото си предимство. Александър разгръща войските си по най-резултатния начин – фланговете са покрити от светкавично бързата конница, центърът е подсигурен от силните македонски фаланги. В хода на битката Александър вижда слабото място във фронта на противника и атакува точна там.

28.Видът на текста е:

А) институционален

Б) научнопопулярен

В) художествен

Г) разговорен

29.Коя е темата на текста?

А) Походът на Александър в Азия

Б) Построяването на храм на Зевс

В) Победата над персийския цар Дарий

Г) Освобождаването на Йония

30.Кои са ключовите думи в текста?

А) пълководец, малка войска

Б) Александър, азиатски поход

В) битка, конница

Г) генерали, йонийско крайбрежие

31.Кое от твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Пълководецът на македонците взема един древен ахилов щит  като талисман.

Б) Александър спечелва първата истинска битка срещу персийската войска при р. Граник.

В) Пълководецът на македонците преминава през йонийското крайбрежие като Освободителя.

Г) В Сарди Александър построява храм на Зевс.

32.Кое от твърдение е вярно според текста?

А) Битката при Иса Александър печели благодарение на бързината и смелостта на войската си.

Б) Александър подсигурява центъра на войската си, като използва силните македонски флангове.

В) Македонските войски достигат средиземноморското крайбрежие през Тарските планини.

Г) Милет, главната база на персийската флота, е превзет след кратка обсада.

33. Как е осъществена връзката между първо и второ изречение в първи абзац на текста?

А) чрез контекстови синоними

Б) чрез лексикално повторение

В) чрез притежателно местоимение

Г) чрез лично местоимение

34. Думата наемник в текста означава:

А) прислужник

Б)  войник, който се бие срещу заплащане

В) адютант

Г) ратай

35. За подусловия А и Б работете с текста за Александър Македонски.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка  една от тях и я запишете.

Б) Запишете сбито и кратко (в резуме) основното в съдържанието на текста.

36. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква.

            Всяка година илотите предавали определеното от закона количество зърно, брашно, вино на спартанеца,……………….(А) на земята. …………….(Б) оставало за тях и с него можели да се разпореждат, както пожелаят. Броят на илотите надвишавал многократно този на спартанците и това криело………………….(В). Не били редки случаите на надигания и бунтове. За да осигурят безопасността и спокойствието си, спартанците периодично……………….(Г) така наречените “скрити войни“.

А) собственик, притежател, държател

Б) непотребното, излишното, ненужното

В) заплаха, риск, опасност

Г) предприемали, започвали, пристъпвали

37. Запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

 Няколко млади (фермер) изкараха десетте тъмночервени (кон) от конюшните.

Б) местоимение, форма за учтивост

Така и не разбрах на (кой) от новопристигналите сте се ( обадил), госпожо Стефанова.

В) членувана форма

(Сключен) мир през 1904 година дал възможност на (български) народ да тръгне по нов път.

  38. В текста са пропуснати пет  запетаи. Поставете ги.

             С такива мисли веднага след като изпи кафето си Сотиров тръгна по пътя за Рахманларе където трябваше да се срещне със Стефан Калчев млад учител от Пловдив и да го убеди да се върне в големия град за да съдейства на организацията.

  39. Срещу съответната буква попълнете местата така, че в двойките да се запази отношението:

А) усмихвам се- смея се

…………………….- приказвам

вървя – ………………………….

Б) акробат – цирк

……………….- театър

уредник -…………….

  40. Открийте какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази и ги напишете срещу съответната буква.

  Грабете го, (А)неразбрани! / Грабете го(А)! Кой ви бърка?

Балканът пее (Б)хайдушка песен…

…когато този цар, безгрижен, глупав…(В)

Отговори:

1-б;

2-г;

3-б;

4-в;

5-б;

6-в;

7-г;

8-а;

9-а;

10-г;

11-б;

12-а;

13-б;

14-в;

15-г;

16-а;

17-б;

18-в;

19-г;

20-а;

21-б;

22-в;

23-г;

24-б;

25-а;

26-в;

27-г;

28-б;

29-а;

30-б;

31-а;

32-в;

33-г;

34-б;

35 а- І-Александър предприема поход в Азия,

         ІІ- Освобождаването на Йония

         ІІІ- Решението за продължаване на похода

         ІV – Дарий събира войска

         V – Победа над персийската армия при Иса

36- а-собственик

      б- излишното

      в – опасност

      г – предприемали

37- а – фермери, коня

      б- кого, обадили

      в- сключеният, българския

38 – С такива мисли, веднага след като изпи кафето си, Сотиров тръгна по пътя за Рахманларе, където трябваше да се срещне със Стефан Калчев, млад учител от Пловдив, и да го убеди да се върне в големия град, за да съдейства на организацията.

39- а-говоря, крача

       б- актьор, музей

40 а- анафора, б- олицетворение, в- инверсия

Read Full Post »

ТЕСТ ЗА МАТУРА А7

ТЕСТ А7

 

1. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) изплесквам  Б) заувъртал

В) препядствие  Г) тренировъчен

  2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) пребледняли, престъпвам, въглещарят

Б) желъд, разред, гостба

В) напръсник, вазелин, сумрак

Г) немарливост, стърнища, обезоръжавам

  3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?

Иванвазовото (А) творчество от първото десетилетие след Освобождението е преплело героичната пътетика (Б) и социалния критицизъм в едно непрекъснато възправяне на два исторически отрязъка (В) един срещу друг при едно непрестранно идейно емоционално (Г) напрежение.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Избухва освободителната война и Петко Славейков застава начело на населението.

Б) Най-силно е поразено детското му съзнание от едно голямо бедствие – отстъпването пред Сюлеймановите войски.

В) Прокуденото население търси спасение на север.

Г) Разпръснато е и семейството на Славейков.

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Шестте яребици се прибраха в рядкото и транливо храстче.

Б) Тази година пролета бе закъсняла и храстчето още не бе цъфнало.

В) Възторгът и пламенното желание да се върнат по родните земи бяха заменени от отчаяние и несигурност.

Г) Слабите гръбчета на птиците потрепваха, сърчицата им бяха испълнени със страх.

6. В кое изречение е допусната граматична грешка?

А) Някои смятат, че е добре да се спи в студена стая, защото било по-здравословно.

Б) Никой не отрича, че е опасно да се спи в прашна стая.

В) Парфюмите, които си слагате по една капка зад ухото преди лягане, могат да причинят алергичен ринит.

Г) Лошата поза при нощния сън е причина за пробождащи болки в гърба, от който се оплаква всеки трети човек.

7. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?

А) Всеки трябва да прецени най-напред неговите предимства и недостатъци.

Б) Родителите на победителя могат да бъдат горди от неговия успех.

В) Момчетата се бориха мъжки, за да представят достойно неговия отбор.

Г) Лирическият герой отправя неговата изповед пред най-близкия му човек – майката.

8. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

За младежа (А) тя беше най-важният (Б) човек, с който(В) съдбата го срещна по трудния (Г) му път на имигрант.

9. В кое  изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Всеки отнесе със себе си в душните крепостни стени нещо от свежия лъх на ливадите и гората.

Б) Едри, мраморни стълби подпираха сводовете.

В) Топлият мартенски вятър, кротко галеше бронзовите лица на бранниците.

Г) Беше светла, снежна нощ.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Лисицата, дошла отдолу, беше наредила като броеница отпечатъците от черните си крачета.

Б) Другаде катерица бе подскачала с  продълговатите си, прилични на лопатки, крака, и бе продължила своя път по дърветата.

В) Животното се беше движило ходом, дирейки храна.

Г) Пееше за пълните с живот кедри, борики и дъбове, за райските птици, за пъстроперите фазани, и шарените папагали.

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между думите в другите двойки?

А) еднозначен – многозначен  Б) закостенял – консервативен

В) акуратност – небрежност  Г) творчески – каноничен

12. В кой ред думите са антоними?

А) дисхармония – неблагозвучие  Б) планина – равнина

В) пасивен – активен       Г) жесток – честен

13. В кой от редовете е употребено фразеологично словосъчетание със значение бездейно и безсмислено стоя?

А) като кон на празни ясли  Б) като конска муха

В) като кукувица Г) като вол

  14. В кой ред фразеологизмите са синоними?

А) вземам присърце – вземам си бележка

Б) показвам си рогата – оплитам си кошницата

В) намирам си майстора – насаждам на пачи яйца

Г) имам обеца на ухото – парен каша духа

15.Коя от посочените творби е лирическа миниатюра?

А) “Две души”  Б) “Спи езерото; белостволи буки…”

В) “Спи градът”          Г) “ Елегия”

  16. От коя творба е цитатът?

  О, бесило славно! Теб те освети

смъртта на героите. Свещено си ти.

А) “Левски” Б) “Кочо”  В) “Обесването на Васил Левски”

Г) “Хаджи Димитър”

17. Посочете вярното твърдение за понятието балада.

А) Мемоарна литературна творба.

Б) Лирическо произведение, в което се възпява любовта.

В) Лироепическо стихотворение с легендарно–фантастичен сюжет.

Г) Лирически жанр, изграден върху трагични преживявания.

18. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?

А) Фолклорната традиция е характерна за творчеството на Христо Ботев.

Б) В повестта “Гераците” за прототип на Йордан Герака Елин Пелин използва образа на баща си.

В) Стихотворението “Елате ни вижте” отразява следосвобожденската действителност.

Г) Романът “Под игото” е създаден преди Освобождението.

19. Кой е основният мотив в третата композиционна част на стихотворение “На прощаване” от Христо Ботев?

А) мотивът за завръщането в родния дом

Б) мотивът за завръщането в родовото пространство

В) мотивът за срещата с близките и любимата

Г) мотивът за раздялата

20. В романа “Под игото” пиянството е метафора на:

А) робското примирение на народа

Б) духовния подем на българите

В) страха на българите от поробителя

Г) мъката и отчаянието на поробените

21. Посочете реда, който НЕ съдържа само детайли от описанието на Бай Ганьо.

А) с бяла (по нашенски бяла) риза, с черно бомбе и редингот

Б) с бръсната поникнала брадица, накривено калпаче

В) чернокос и даже чернокож господин, млад човек

Г) с ботуши, без вратовръзка, със засукани мустаки

22. С какво е свързан мотивът за самотата в поезията на П. Славейков?

А) липсата на истински човешки чувства

Б) съдбата на социално отхвърления човек

В) невъзможността да срещнеш сродна душа

Г) неизбежната самота на истинския творец

  23. Характеристиките от кой ред НЕ са присъщи на лирическия герой от стихотворенията на Яворов “Сенки” и “Маска”?

А) борбен, родолюбец, жертвоготовен

Б) безнадежден, залутан, мрачен

В) страдащ, раздвоен, измъчващ се

Г) самотен, тъжен, съмняващ се  

24. В коя от посочените творби се откриват елементи, характерни за фолклора?

А) “ Ще бъдеш в бяло” от Пеой Яворов

Б) Сиротна песен” от Димчо Дебелянов

В) “Ралица” от Пенчо Славейков

Г) “Българският език” от Иван Вазов

25. Какво е подчертаното изразно средство?

…и с удара на твойта красота

аз хулниците твои ще накажа.

А) метонимия  Б) анафора  В) метафора   Г) перифраза

26. Как се нарича изразно средство, при което има съчетаване на взаимно изключващи се понятия?

А) алегория  Б) оксиморон  В) антитеза  Г) парадокс

  27. Проза се отнася към разказ така, както поезия се отнася към:

А) кулминация  Б) повест  В) лирически герой  Г) ода

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 28. до 34. включително):

            През последните векове на Великото преселение на народите – V-VІ в., Охридската котловина била заселена със славяни и прабългари. Те проникнали тук от Белагония (Битолското поле), където едновременно с Аспарухова България се родила още една България, основана от неговия брат Кубер, пристигнал тук с 60 000 бойци и техните семейства. Изглежда, тогава се сменило и името на града от Лихнида със славянското Охрид. Държавата на Кубер просъществувала няколко десетилетия, преди да бъде подчинена на Източната Римска империя (Византия). През 837 г. хан Пресиан започнал война с Византия, за да помогне на славянското племе смоляни, обитавали Родопите и Беломорието, да се слее по свое желание с българската средновековна държава. По това време Охрид станал български град.

            През 864 г. българският цар Борис І обявил християнството за официална религия. Той се стремял в богослужението и в администрацията да бъде въведен писмено родният език на мястото на гръцкия.Владетелят предвидливо изпратил няколко свои млади държавни служители, синове на български аристократи, като ученици при св. св. Кирил и Методий. От тях св. Климент и св. Наум свързали дейността си с Охрид.

            През 893 г. на историческия църковнонароден събор било решено българската столица да бъде пренесена в Преслав. На същия събор Симеон Велики бил провъзгласен за цар вместо приелия монашество св. Борис-Михаил, а св. Климент бил ръкоположен за епископ. Тогава на негово място за учител бил назначен св. Наум, който работил там 7 г. След това св. Наум, който бил със свещенически сан, със средствата и повелението  на Михаил-Борис и неговия син цар Симеон си построил манастир на южния бряг на Охридското езеро – най-голямото и най-дълбокото на Балканите. Заема площ 349 кв.км. Дължината му е 32 км, а ширината – 16 км. Разположено е на 965 м надморска височина. Средната му дълбочина е 286 м, а възрастта- 2 млн. години. От езерото извира река Черни Дрин, която се влива в Адриатическо море. В изградения от св. Наум манастир на Охридското езеро, наречен на името на св. Архангели, той живял 10 години. Починал на 23 декември 910 г., когато се празнува неговата памет.

  28. Текстът е:

А) научнопопулярен  Б) художествен

В) разговорен        Г) официално-делови

  29. Коя е темата на текста?

А) Създаване на българската държава

Б) Великото преселение на народите

В) Приемане на християнството и дейността на св. Климент и Св. Наум.

Г) Охрид и Охридското езеро

  30. Кое от посочените твърдения е НЕВЯРНО според текста?

А) Борис се стремил да въведе в администрацията писмено родния език.

Б) През 893 г. Симеон Велики бил провъзгласен за епископ.

В) На църковнонародния събор през 893 г. било решено българската столица да бъде пренесена в Преслав.

Г) Изграденият от св. Наум манастир е наречен на името на св. Архангели. 

  31. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?

А) През 837 г. хан Пресиан помогнал на смоляните да се присъеденят към българската държава.

Б) Река Черни Дрин се влива в Бяло море.

В) Св. Климент построил манастир на южния бряг на Охридското езеро.

Г) Аспарух пристигнал в Охридската котловина с 60 000 бойци и техните семейства.

  32. Как е осъществена връзката между 1. и 2. изречение в трети абзац от текста?

А) чрез съюз     Б) чрез лично местоимение

В) чрез лексикално повторение

Г) чрез показателно местоимение

  33. С кое от предложенията може да се довърши изречението:

 По това време Охрид станал…………………………………..

А) византийски град  Б) македонски град

В) сръбски град  Г) български град

34. За подусловия А и Б работете с текста.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка  една от тях и я запишете.

  Б) Запишете сбито и кратко (в резуме) основното в съдържанието на текста.

  35. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите.

Вестник “Монд” е успял(А)………….кога и къде ще се роди последната естествено руса дама. Това ще стане около 2200 година, и то във Финландия. Е, фактът, че последният човек на Земята с естествено златист цвят на косата ще е жена, едва ли е (Б)…………Генетици обясняват, че за да запази естествено русата коса, детето трябва да наследи две копия “блонди” гени – по едно от двамата родители. Фактът, че генът на светлата коса е рецесивен, съвсем не означава, че завинаги ще (В)…….от нашето ДНК, твърдят учените. Еволюционният произход на блондините и блондинките е (Г)………..

А) да установи, да констатира, да открие

Б) истинен,сигурен,безспорен

В) изчезне, не ще присъства, се изгуби

Г) загадка, истина, хипотеза

36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

  А) съществително име

Младежът имаше да решава стотици (проблем).

  Б) членувана форма

Маламир бил (трити), (най-малък) син на Омуртаг.

  В) учтива форма

Господине, Вие сте ( пожелал) да присъствате на срещата.

37. В текста са пропуснати шест запетаи. Препишете текста, като поставите пропуснатите запетаи.

            Златката стъпи на клона в чиито вейки към неговия край висеше гнездото и като пазеше да не го разклати бавно запълзя по него. Женската чинка виждаше очите на зверчето които фосфоресцираха като две горящи синкавозелени бездни но продължаваше да лежи над пиленцата защото майчината любов е по-силна от смъртта.

38. Попълнете празните места така, че в двойките да се запази отношението:

А) портфейл – пари

     бутилка – …………..

            …………..- цигулка

  Б) майстор – чирак

            режисьор – …….

            …………… – ученик

  39. Свържете името с литературната творба, от която е всеки от героите.

А) Лазар Дъбака                                           “Задушница”

Б) Рада                                                           “Ветрената мелница”

В) Стоилка                                                    “Гераците”

Г) Петър                                                        “Под игото”

  40. Какво изразно средство НЯМА в стиховете?

Душата ми се мъчи в глад и жажда,

но твоята душа се не обажда,

душата ти, дете и божество…

А) алитерация  Б) анафора В) анжамбман  Г) метафора

Отговори:

1-в;

2-г;

3-в;

4-а;

5-в;

6-г;

7-б;

8-в;

9-а;

10-г;

11-б;

12-в;

13-а;

14-г;

15-б;

16-а;

17-в;

18-г;

19-б;

20-б;

21-а;

22-г;

23-а;

24-в;

25-в;

26-б;

27-г;

28-а;

29-в;

30-б;

31-а;

32-в;

33-г;

 

34: І-Процеси, свързани със създаването на българската държава, ІІ- Усилията на Борис да утвърди българския език, ІІІ- Дейността на св. Климент и св. Наум;

35: а- да установи, б- безспорен, в-изчезне, г- загадка;

36: а-проблеми, б-третият,най-малкият, в-пожелали;

37- Златката стъпи на клона, в чиито вейки към неговия край висеше гнездото, и като пазеше да не го разклати, бавно запълзя по него. Женската чинка виждаше очите на зверчето, които фосфоресцираха като две горящи синкавозелени бездни, но продължаваше да лежи над пиленцата, защото майчината любов е по-силна от смъртта.  38: а-течност, калъф, б-актьор, учител;  39: а-“Ветрената мелница”, б-“Под игото”, в-“Задушница”,

г- “Гераците”;   40-в

Read Full Post »

ТЕСТ ЗА МАТУРА А6

ТЕСТ А6

1. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) подправка

Б) кръсница

В) предвестница

Г) забележка

2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) овца, похотка,отбор

Б) сдружение, зделка, здраве

В) загадка, развръска, сборник

Г) безсъние, сграда, поправка

3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?

            За едно дете снега (А) до пояс е почти непроходим (Б) , а единственното (В) живо същество, което ме предружаваше (Г) и чакаше да извърша обреда, за да се върна вкъщи, беше нашето куче.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) И само тъмните стари борове спокойно полюшваха вечно зелени върхове.

Б) Старецът не знаеше откъде идат тия богати хора.

В) Колко прав е бил той и как несправедливо го е обиждала и недооценявала.

Г) Влаковете не спираха на малките гари.

5.В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Богаташките синчета предпочитат да живеят в Солун, защото тук живота е по-весел.

Б) Детето се роди още първата година и донесе много радост на щасливия баща.

В) Константин разпечата току-що получения плик с дългоочакваното писмо.

Г) Измежду гражданите тичаха подплашени коне и с цвиленето си внасяха още по голямо объркване.

6. В кое изречение е допусната граматична грешка?

А) Отговора намерихме в края на текста.

Б)  Не виждайки причината, тя се замисли.

В)  Истината за новото откритие я развълнува.

Г)  Двамата й внука не се разбираха.

7. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?

А) Госпожо, Вие идвали ли сте тук преди?

Б) Господин Директор, бихте ли ме извинил?

В) Господин Петров, бихте ли ми подал книгата?

Г) Госпожице, бихте ли ме последвала?

8.В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Законодателната (А), изпълнителната,(Б) и съдебната (В) власти(Г) трябва да се разделят, за да не създават условия за диктаторското им обсебване.

9.В кое  изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Боне седна пред нея взе главата й на колене, па я замилва и зацелува.

Б) В очите му, ту пламваха искри от възторг, ту грейваше тънка усмивка.

В) Вятърът и дъждът спряха, и бурята мигновено се пресече.

Г) Селяните не знаеха дали ще спечелят делото, или то е безвъзвратно загубено.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Ниско над него, като едър град, валяха кълбета дим.

Б) Весело щурче пееше, като звънче, надалече из свежия въздух.

В) На друго място една безбройна тълпа, като черен мравуняк, бягаше разпръсната из жълтите стърнища.

Г) Някои вещества, като бензола, ацетона и др., са добри разтворители на органични вещества.

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между думите в другите двойки?

А) подухна – повя

Б) тъпча – газя

В) съединявам – разграждам

Г) вестявам се – мяркам се

12. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) дворец – чертог

Б) трон – престол

В) държание – обноски

Г) реклама – рекламация

13. Кой от фразеологизмите НЕ е синоним на израза “подложиха му динена кора”?

А) отвориха му се очите

Б) пратиха го за зелен хайвер

В) остана с пръст в устата

Г) глътна въдицата

14. С какво значение е използвано фразеологичното словосъчетание в изречението?

Искърът шумеше страшно. Тя видя отблясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха”. ( “Една българка”, Иван Вазов)

А) полазиха я мравки

Б) изненада се

В) уплаши се

Г) отчая се

15.Коя от изброените творби е лирически текст?

А) “Чичовци”

Б) “Пловдив”

В) “Косачи”

Г) “Бай Ганьо”

16.От коя творба са стиховете?

И с вяра ще разкрия аз прегръдка,

загледан в две залюбени очи,

и тих ще пия техните лъчи –

ще пия светлина, лечебни глътки.

И пак ще се обърна просветлен

света да видя цял при ярък ден.

А) “Две души”

Б) “Помниш ли, помниш ли”

В) “Две хубави очи”

Г) “Ще бъдеш в бяло”

17. Кое от твърденията е вярно?

А) Според индивидуалистите предназначението на литературата е не заради публиката, а заради самото изкуство.

Б) Кръгът “Мисъл” изповядва философията, че изкуството трябва да е отзвук на съвремието.

В) Песимизмът, усещането за саматност и желанието за бягство от действителността са характеристика на лирическите персонажи на поетите експресионисти.

Г) Фрагментарност, ударно напрежение, изостреност на изразите, задъханост на изказа са художествени похвати, характерни за символизма.

18. Кое е грешното твърдение?

А) Разривът между идеал и действителност – типичен мотив за поезията на Димчо Дебелянов – се открива и в “Юноша” от Христо Смирненски.

Б) Поезията на Христо Смирненски по своята образност се сродява с поетиката на символизма.

В) Единствено Христо Смирненски в българската литература съумява да представи натрупания гняв на угнетените трудещи се като една непреодолима и неконтролируема стихия.

Г) Самотата на човека в големия град се разгръща в “Зимни вечери”, “Старият музикант” и “Уличната жена” от Христо Смирненски.

19. С какво се свързва заглавието на стихотворението “Елегия”?

А) с борбата за свобода

Б) със страданието, състраданието и изобличението

В) с безсмъртието

Г) с жертвоготовността на лирическия герой

20. Какви по жанр творби НЕ е писал Алеко Константинов?

А) драми

Б) пътеписи

В) фейлетони

Г) разкази

21. За творбата “Бай Ганьо” важи твърдението:

А) Героят и във втората част на произведението не се разделя със своите мускали.

Б) Алеко не изпитва жал за своя герой, напротив – демонстрира ненавист към него.

В) Същностни качества на българския характер не достигат до своето отрицание.

Г) Във втората част Бай Ганьо не е смешен; той е страшен.

22. Кои традиционни белези на селското живеене НЕ са разкрити в стихотворението “Градушка” от Яворов?

А) социална неравнопоставеност

Б) колективизъм

В) зависимост от природните стихии

Г) жизнеустойчивост

23. С какви качества се отличава Лазар Дъбака от разказа “Ветрената мелница” на Елин Пелин?

А) безгрижност и лекомислие

Б) борбеност и изобретателност

В) веселост и волност

Г) безотговорност и стихийност

24. Какво НЕ внушава лирическият говорител от цикъла “Зимни вечери”, когато представя хората като сенки?

А) хората от крайните квартали са много слаби

Б) безкрайността на социалното страдание

В) безпределното отчаяние на обитателите

Г) хората от крайните квартали сякаш са на границата между живота и смъртта

25. Какъв основен похват използва Смирненски в стихотворението “Ний”, за да внуши несправедливата участ на трудещите се?

А) анафора

Б) градация

В) антитеза

Г) литота

26. Как се нарича изразното средство, при което се съпоставят два образа или два синтактично еднакви израза?

А) символ

Б) паралелизъм

В) антитеза

Г) инверсия

27. В кой ред има излишно понятие?

А) памфлет, фейлетон, очерк

Б) ода, лирическа миниатюра, поема

В) разказ, повест, роман

Г) елегия, балада, лирика

Прочетете текста и изпълнете задачите към него ( от 28. до 34. включително):

Ниагарският водопад представлява група масивни водопади на река Ниагара в източната част на Северна Америка, на границата между САЩ и Канада. Популярна туристическа дестинация от повече от столетие, водопадът се намира между градовете близнаци Ниагара Фолс (САЩ) и Ниагара Фолс (Канада). Състои се от три части: Хорсшу ( понякога наричан Канадски водопад), Американски водопад и по-малкия – Брайдъл Вейл. Макар и не особено висока, водната лавина е много широка и е най-голямата в Северна Америка.

            Историческите корени на Ниагарския водопад са в Уискънсинското заледяване, което завършва преди около 10 000 години. Твърди се, че името Ниагара идва от дума, означаваща “гръмотевични води”. Първоначалните жители на областта са онгиара, ирокезко племе, наречено от френските заселници “неутралните”. Съществува известно противеречие за тези, които са оставили първите писмени свидетелства за водопада. Някои приписват най-старото описание на водопада на финско-шведския естественик Пер Калм, записано по време на експедиция в района в началото на ХVІІІ век. Повече историци приемат, че отец Луи Енепен е наблюдавал и е описал водопада още през 1677 г. след пътешествие в района.

            Огромната мощ на водопада отдавна е призната за потенциален източник на енергия. Първото известно усилие за използване на водите му е от 1759 г., когато Даниел Джонкернс строи малък канал над водопада, за да задвижи дъскорезницата си. Най-мощните електрически централи на Ниагара в наши дни са “Сър Адам Бек 1 и 2” от канадската страна и “Робърт Мозес Ниагара Пауер Плант” и “Люистън Пълм Дженератинг Плант” от американска страна. Всички централи на Ниагара могат да произвеждат заедно около 44 000 мегаватова енергия.

28. Какъв е видът на текста?

А) художествен

Б) научнопопулярен

Г) медиен

Г) разговорен

29. За кого е предназначен текстът?

А) за ученици

Б) за туристи

В) за широк кръг читатели

Г) за географици

30. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Брайдъл Вейл е част от група масивни водопади, разположени на река Ниагар.

Б) Огромната сила на водопада се използва единствено в САЩ като източник на енергия.

В) Съществува твърдение,че първото описание на водопада датира от втората половина на ХVІІ век.

Г) Не е известно кога е направено първото писмено описание на водопада.

31. Кое твърдение е вярно според текста?

А)Местоположението на водопада е между две напълно еднакви населени места.

Б) Ниагара Фолс е наименованието на канадската част от водопада.

В) Първият, който описва водопада, е финско-шведският пътеписец Пер Калм.

Г) За първи път енергията на водопада е използвана през 1677 г.

32. Как е осъществена връзката между първо и второ изречение на текста?

А) чрез показателно местоимение

Б) чрез лично вестоимение

В) чрез синоним

Г) чрез лексикално повторение

33. Словосъчетанието потенциален източник в текста означава:

А) единствен изход

Б) възможен извор

В) необходимо разрешение

Г) изключителен приемник

34. За подусловие А и Б работете с текста.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях и я запишете.

Б) Запишете сбито и кратко ( в резюме) основното в съдържанието на текста.

35. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква.

Растенията и животните не са………………………….(А) да се справят с променящите се температури. Едно……………. (Б) показва, че изменението на климата ще доведе до………….(В)

на една трета от земните видове до 2050 година. Животните, които…………………(Г) по-студените местности, са най-уязвими.

А) талантливи,способни, надарени

Б) изследване, допитване, разузнаване

В) промяната, изчезването, появата

Г) обитават, населяват, пребивават

36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) членувана форма

……..(Хайдутин) беше най-…….(смел)…. закрилник на …..(народ).

Б) учтива форма

Госпожо Велева, …(вие) сте …….(поканен), затова очакваме да ……….(дойда).

В) местоимение

На ……(никой) не се доверявам сега и …….(никой) не знае нищо за мен.

37. В текста са пропуснати шест запетаи. Препишете текста, като поставите

пропуснатите запетаи.

Но той не забеляза нищо – нито ужаса нито молбата в птичите очи. Той дори не ги виждаше макар че неговите човешки очи се струваха на птиците огромни като езера чиято дълбочина те не можеха да прозрат. Но те видяха как тия езера се помрачиха как техният лазур се замъгли и изчезна в огнения вихър и трясък който ги ослепи…

38. Срещу съответната буква попълнете местата така, че да се запази отношението:

А) квалификация – класификация

            ефектен -……………………

            ………….. – местен

Б) регрес – прогрес

     ………. – хаос

            равновесие -……….

39. Свържете имената на авторите с тяхното родно място:

А) Христо Ботев                               1) Солун

Б) Никола Вапцаров             2) Свищов

В) Атанас Далчев                 3) Калофер

Г) Алеко Константинов                  4) Банско

40. Открийте какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази и ги напишете срещу съответната буква.

…нека спомен люти (А) от дни на позор,

да виснат кат облак (Б) в наший кръгозор;

нека(В) ни отрича историята, века

нека(В)е трагично името ни; нека

Беласица стара и новий Батак (Г)

в миналото наше фърлят своя мрак…

 

Отговори: 

1-б;

2-г;

3-б;

4-а;

5-в;

6-г;

7-а;

8-г;

9-г;

10-б;

11-в;

12-г;

13-а;

14-в;

15-б;

16-г;

17-а;

18-в;

19-б;

20-а;

21-г;

22-а;

23-в;

24-а;

25-в;

26-б;

27-г;

28-б;

29-в;

30-б;

31-а;

32-г;

33-б; 

 

34: І – Ниагара – най-големият водопад в Северна Америка

      ІІ – Исторически сведения

      ІІІ – Мощта на водопада – източник на енергия

35 а-способни, б- изследване, в- изчезването, г- обитават

36 а- хайдутинът,смелият, народа; б-Вие, поканена, дойдете; в- никого, никой

37- Но той не забеляза нищо – нито ужаса, нито молбата в птичите очи. Той дори не ги виждаше, макар че неговите човешки очи се струваха на птиците огромни, като езера, чиято дълбочина те не можеха да прозрат. Но те видяха как тия езера се помрачиха, как техният лазур се замъгли и изчезна в огнения вихър и трясък, който ги ослепи…

38 а-ефективен, месен /месест/; б- хармония, дисбаланс

39 а-3,б-4, в-1, г-2;

40 а- метафоричен епитет, б- сравнение, в- анафора, г- антитеза

Read Full Post »

ТЕСТ ЗА МАТУРА А5

ТЕСТ А5

1.В кой ред е допусната правописна грешка?

А) латиноамерикански

Б) изложба-базар

В) петградусова

Г) тенис среща

2.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) смъртоностна, нещасни,некомпетентни

Б) невярвайки, недостовярна, недопустимо

В) пристрастя, премълча, пренеса

Г) заевление, цилендричен, придружа

3. В коя от подчертаните думи НЕ  е допусната правописна грешка?

Всичко около него е светло и жизненно (А) – от гимназиата (Б) до не успешното (В) му адвокатстване и участието му в обществено-политическия (Г) живот.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Не можещ да направи добрината, за която го молеха, Митко пое бавно по пътя.

Б) Майката, бързайки да нахрани децата, извади хляба недопечен.

В) Недопустимо е да се пренебрегват проблемите на хора в неравностойно положение.

Г) Недоумявам как се е случило произшествието.

5.В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Вазов овековечава подвига на българските опълченци.

Б) Детето порасна волно, необезпокоявано от проблеми.

В) Проверката останови, че не са овладени правописните правила.

Г) Хранителните продукти се поставят в подходяща упаковка.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Особенно (А) внимание претставляват (Б) законите , предложени от правосъдното и образувателното(В) министерства (Г).

7. В кое изречение  е допусната граматична

грешка?

А) Двамата основни съперници са с изравнени сили.

Б) Красимирова, Вие сте били отличена с грамота.

В) На изборите се представиха два бизнесмена.

Г) Той е обединителят на всички свободомислещи хора.

8. Кое от наименованията е написано грешно.

А) Има ли смисъл да се питаме по хамлетовски “Да бъдеш или да не бъдеш”?

Б) Съседът ми обича да се хвали, че е Пловдивчанин.

В) Вчера четох повестта “Немили-недраги”.

Г) Най- засегната от бурята е Старозагорска област.

      9. В кое  изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Най-после той се реши, изправи се, постоя като изтръпнал, докато попремине болката, и тръгна.

Б) Първата ми мисъл беше, да грабна пушката.

В) Понякога дотам го дразнеше това, че почваше да гледа на брат си, като на враг.

Г) Я си помислете, за кокво и за кого отиват да мрат тия хора.

     10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Вечерта, когато включиха осветлението, видяха, че липсва свещникът.

Б) Той не я погледна дори когато тя се разплака.

В) Стопанинът се прибра, чак когато се стъмни.

Г) Ще отговаряш само когато те питат!

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението в другите двойки?

А) интимен-съкровен

Б) упорит-инатлив

В) коварен-вероломен

Г) благонравен-милосърден

12. Коя от думите НЕ е синоним на природен?

А) неподправен

Б) обикновен

В) натурален

Г) естествен

13. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А) минавам между капките – скачам с двата крака

Б) вятър го вее – разиграва си коня

В) бели пари за черни дни – бели кахъри

Г) черна овца – бяла лястовица

14. Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава изрядно?

А) през пръсти

Б) като кучето на нивата

В) през куп за грош

Г) от игла до конец

15.Кое произведение НЕ е лирическо?

А) “Линее нашто поколение”

Б) “Песента на човека”

В) “Песента на колелетата”

Г) “Стария музикант”

16. От коя творба е откъсът?

      Тоя умрял за живота и за света човек възкръсваше само при ехтежа на влака и му се радваше с детинска радост. Само той олицетворяваше пред него свободна България; понеже не беше видял железница през живота си, въображението му я рисуваше като един чудовищен крилат змей, който пуща пламък из устата си, бучи и реве, фучи с невъобразима сила и бързина из планината, разгласявайки силата, славата и напредъка на свободна България.

А) “Чичовци”

Б) “Дядо Йоцо гледа”

В) “Под игото”

Г) “Елате ни вижте”

17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Монологът на Паисий в едноименната Вазова ода:

А) акцентира върху житейския път на Паисий

Б) се отличава с динамичност на разказа

В) говори за исторически факти от живота на българите

Г) носи призивния тон на Паисиевата история

18. Сатирично-изобличителният тон НЕ присъства в:

А) “Елате ни вижте” на Иван Вазов

Б) “Елегия” на Христо Ботев

В) “Левски” на Иван Вазов

Г) “Обесването на Васил Левски” на Христо Ботев

19. За цикъла “Сън за щастие” НЕ е вярно, че:

А) съдържа миниатюри

Б) всички творби са оди

В) основни образи са “сън”, “път”, “гроб”

Г) лирическият субект само съзерцава околния свят

20. Кое тълкуване НЕ се отнася за стихотворението “Ще бъдеш в бяло” от Яворов?

А) Възвишената любов подхранва съзидателното начало у човека.

Б) Постигнатата близост с любимата е извор на надежда и оптимизъм.

В) Лирическият Аз не успява да преодолее личното си раздвоение по отношение на хармонията в света.

Г) Любовта е знак за съществуването на доброто.

21. В поезията на Дебелянов споменът НЕ е:

А) заплаха

Б) мираж

В) копнеж

Г) блян

22. Кое от твърденията НЕ се отнася за Петър от повестта “Гераците” от Елин Пелин?

А) Когато Петър изгубва подкрепата на рода, не успява да се приспособи към новите условия и се пропива.

Б) Постепенно героят се отчуждава от земята и труда и това довежда до обедняване на семейството му.

В) Той е този, който отсича бора – символ на силата и задружността на рода на Гераците.

Г) Петър се чувства длъжен да се погрижи за съдбата на Захаринчо.

23. Какви са героите, които Смирненски представя като социално отхвърлени в цикъла “Зимни вечери”?

А) борци за справедливост

Б) жертви на несправедливия обществен ред

В) хора, които живеят в свой измислен свят

Г) хора, малодушни и безхарактерни

24. Колко са композиционните части на поемата “Септември” от Гео Милев?

А) три

Б) седем

В) единадесет

Г) дванадесет

25. Кое от стихотворенията на Багряна НЕ съдържа образа на жената скитница?

А) “Потомка”

Б) “Вечната”

В) “Кукувица”

Г) “Стихии”

26. Какво НЕ привлича вниманието на Шибил, когато вижда Рада ( “Шибил” от Йовков)?

А) нейната хубост и гиздавата премяна

Б) тежкият наниз с алтъни, рубета и махмудии, които носи на шията си

В) нейната смелост

Г) фактът, че е дъщеря на Велико кехая

27. Какъв вид троп е подчертаният израз от разказа “През чумавото” от Йовков?

Но вечерта, когато всеки се прибра у дома си и остана сам, призракът на смъртта отново се изправи, неумолим и страшен.

А) метафора

Б) сравниние

В) олицетворение

Г) метонимия

Прочетете текста и изпълнете задачите към него ( от28. до 34. включително):

      Монако е най-малката от четирите държави джуджета на европейския континент и най-гъсто населеното място в света. Княжеството се състои от слетите градове – столицата Монако, Монте Карло и Ла Кондамин. Страната представлява тясна ивица край лазурния бряг с площ едва 2 кв.км и население 30 000 души.

      Това, което привлича хора от цялата планета, е най-голямата му атракция – легендарното казино в Монте Карло. То е ощастливявало едни любители на хазарта и довеждало други до лудост. Казват, че цялото население на Монако се издържа най-вече от приходите на игралния дом.

      Друго важно перо в икономиката на Княжеството е туризмът. Благодатният мек климат, пищната субтропична растителност превръщат страната в блестящ, престижен и много скъп курорт. Със своя непостижим лукс, скъпи яхти и ролс-ройси, ослепителни витрини, тази педя земя примамва туристи от цял свят.

      Една от любопитните забележителности на Монако е уникалният океанографски музей, възникнал преди повече от век. В основния му фонд са включени колекциите на принц Алберт І, страстен изследовател на морето и океана. Увлечен по научните експедиции, той създава богата колекция, за която е нужна специална сграда. Зданието е построено през 1910 г. от архитекта Делефортри. Този истински архитектурен шедьовър сякаш израства от скалите на самия плаж. Така се ражда “храмът на морето”, който става научна база на Международния институт по океанография в Париж.

      По време на Първата световна война музеят запада. Възражда го легендарният френски капитан и океанограф Жак Ив Кусто. Сега там е пресъздадена естествената картина на подводния живот. В стотици аквариуми е представена морска фауна от цял свят – акули, коралови риби, медузи, раци, миди, водорасли и други редки екземпляри.

      В музея, който е най-големият в Европа, се извършва огромна работа за защита и опазване на моретата и океаните и техните богатства от замърсяване. Именно тук е поставено началото на световноизвестното екологично движение “Грийнпийс”.

      Монако – хазарт, разкош, уникалност – всичко това привлича като магнит хора от цялата планета.

28. Каква е темата на текста?

А) Монако – престижен и скъп курорт

Б) Океанографският музей в Монако

В) Монако – най-малката държава на европейския континент

Г) Създаването на екологичното движение “Грийнпийс”

29. Какъв е видът на текста?

А) медиен

Б) разговорен

В) научен

Г) художествен

30. Кое е вярното твърдение според текста?

А) Монако заема обширна ивица от Лазурния бряг с площ 20 кв. км.

Б) Музеят става научна база на Международния институт по океанография в Париж.

В) Океанографският музей е създаден след Първата световна война от принц Алберт.

Г) “Храмът на морето” е построен от Жак Ив Кусто.

31. С текста се цели:

А) да се даде научна информация за икономическото състояние на Монако

Б) да се коментира значението на туризма за живота на Монако

В) да се опише уникалният музей

Г) да се съобщят интересни факти за най-малката европейска държава и да се въздейства на читателя

32. Връзката между изреченията в първия абзац се осъществява чрез:

А) местоимения

Б) антоними

В) синоними

Г) съществителни собствени имена

33. Какви са по произход думите шедьовър, туризъм, казино, атракция, музей?

А) международна лексика

Б) чуждици

В) заемки

Г) домашни думи

34. За подусловия А и Б работете с текста.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях и я запишете.

Б) Запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текста.

35. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква.

      Маймуните, подобно на хората, проявяват различни способности за социална (А)……..особено когато се отнася до живот в група. Горилите например живеят в подчертано патриархална среда. Учени твърдят, че социалните (Б)…………….. са решаващи за (В)………………………… на орангутаните и шимпанзетата и до голяма степен това обяснява техния (Г)……………………….. .

А) асимилация, адаптация, асоциация

Б) конфликти, диалози, контакти

В) упадъка, еволюцията, революцията

Г) акъл, просперитет, интелект

 36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) членувана форма

(Атлантически)………………. океан, покриващ близо 20% от земната повърхност, е (втори) ……………………..по големина океан.

Б) местоимение

Посетителите се задържаха най-дълго пред клетката на маймуната, (чийто)………………. номера извикваха усмивка и умиление у (всеки)………………………

В) учтива форма

Господине, за да бъдете (допуснат)………………………… в залата, трябва да представите поканата, която сте (получил)………………………. по пощата .

37. В текста са пропуснати шест запетаи. Препишете текста, като поставите пропуснатите запетаи.

      Младите родени в свободна България но отраснали и възпитани с робския манталитет и морал на потиснатите си родители имат пред очите си примера на възрожденците успели да осъществят една голяма мисия но сега живеят в държава в която се чувстват непотребни и без никакъв шанс.

38.Срещу съответната буква попълнете местата за писане така, че да се запази отношението:

А) депутат – парламент

     артист – ……………….

      ………..- църква

Б) око – зрение

     бял дроб – …………………….

     …………… – обоняние

39. Свържете заглавието на всяка от творбите с цифрата, с която е означен жанрът й.

А) “Под игото”                                                                           1. елегия

Б) “Левски”                                                                                2. фейлетон

В) “Помниш ли, помниш ли”                                                   3. роман

Г) “Разни хора, разни идеали”                                                 4. ода

40. Какви тропи или фигури са подчертаните думи и изрази?

аз съм заключеник в мрачен затвор,(А)

жалби далечни и спомени лишни, (Б)

сън е бил, сън е бил тихия двор,

сън (В) са били белоцветните вишни.

А)……………………………………………………

Б)……………………………………………………

В)……………………………………………………

41. Прочетете откъса от стихотворението на Димчо Дебелянов “Пловдив” и коментирайте проблема за сблъсъка между блян и действителност в обем от четири страници.

      Как бяха скръбни мойте детски дни!

      О, колко много сълзи спотаени!

      Тук първи път се моя взор стъмни

      и безпощадна буря сви над мене.

      Тук първи път чух възглас: – Престани

      да вярваш и да дириш – забранен е

      на любовта плодът – и в зли страни

      мечтите ти навек ще бъдат пленни.

      И днес аз бродя в тоя скръбен град-

      едничък дом на мойта скръб бездомна…

Отговори:

1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 5-б; 6-г; 7-в; 8-б; 9-а; 10-в; 11-г; 12-б; 13-а; 14-г; 15-в; 16-б; 17-а; 18-г; 19-б; 20-в; 21-а; 22-г; 23-б; 24-г; 25-б; 26-г; 27-а; 28-в; 29-а; 30-б; 31-г; 32-в;

33-а;

34а – 1. Най-малката държава в Европа

          2. Казиното на Монте Карло

          3. Монако, престижен и скъп курорт

          4. Уникалният океанографски музей

35 – а-адаптация, б-контакти, в- еволюцията, г- интелект

36 – а- Атлантическият, вторият

        б-чиито, всекиго

        в-допуснат, получили

37 –  Младите, родени в свободна България, но отраснали и възпитани с робския манталитет и морал на потиснатите си родители, имат пред очите си примера на възрожденците, успели да осъществят една голяма мисия, но сега живеят в държава, в която се чувстват непотребни и без никакъв шанс.

38 – а-театър, свещеник

        б- дишане, нос

39 – а-3,б-4, в-1, г-2;

40 – а-метафора, б-инверсия, в-анафора

 

 

 

Read Full Post »

ТЕСТ ЗА МАТУРА А 4

ТЕСТ А4

1.В кой ред е допусната правописна грешка?

А) Полски тръмбеш

Б) Нови пазар

В) Черни Осъм

Г) Шипченски проход

2.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) обичай, сценарий, традиций

Б)  взаимствам, впредвид, всъщност

В) мощта, пустошта, свещта

Г) успяли, увехнали, огряни

3. В коя от подчертаните думи  е допусната правописна грешка?

В легендите на Йовков планината е опора (А) не за национални (Б) подвизи, а за духовната (В) сила на природената (Г) българска душа.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Не бих казал, че това ме удовлетворява.

Б) Беше облечена по последния писак на модата.

В) Бях се зарекъл, че повече няма да говорим за това.

Г) Изпитвам ужас от гръмотевици и мълнии.

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Смърта и скръбта са се слели в един безмерно отчайващ хоризонт на живеенето.

Б) От синвол на срама бесилото се превръща в знак на подвига.

В) Картината внушава усещане за безсилие, безпомощност и безжизненост.

Г) Това първо либе безпорно е смъртта.

6. В кое от изреченията има граматична грешка?

А) Той не се съгласи със своите съученици.

Б) Река Дунав е пълноводна.

В) Континентът Америка е открит от Христофор Колумб.

Г) На който и да кажа, няма да ми повярва.

7. В кое изречение  НЕ е допусната граматична грешка?

А) Духовната култура, както материалната, не остава незасегната от модата.

Б) Благодаря Ви, господине, много сте внимателни.

В) Сговорна дружина планина повдигат.

Г) Никакъв глас, никакъв звук не се чуваха.

8. В кое от изреченията думата благ е употребена в пряко значение?

А) Блага дума железни врати отваря.

Б) Кексът е твърде благ за вкуса на клиентите.

В) Лицето на детето грейна в блага усмивка.

Г) Благият му поглед усмири гнева на околните.

9. В кое  изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Слушаше славея, който пееше край реката и си спомняше за нея.

Б) Виждаше, че някъде нещо се белее и подкарваше козите нататък.

В) Не беше човек, който може да си прости своя грях, и не се остави, докато не ги намери.

Г) Най-после, намери трите бели кози, които беше загубил.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Във въздуха се виеше рядка струйка дим, сякаш в недрата на хълма тлееше огън.

Б) Той ме погали по главата, без да каже нито дума.

В) И макар да беше малко строг в сметките си, не беше скъперник.

Г) Пътуването към града приключи преди да изгрее новият ден.

11. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението между двойките в другите редове?

А) ректор – студенти

Б) войска – генерал

В) училище – директор

Г) отбор – капитан

12. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) лекомислен, безотговорен

Б) приоритет, отстъпка

В) печален, отчаян

Г) оцветен, обагрен

13. Какво означава фразеологичното словосъчетание цъфнах и вързах?

А) много съм щастлив и удовлетворен

Б) успях да постигна целта си

В) бера плодовете на своя труд

Г) оказах се в неблагоприятно положение

14. Срещу кой от фразеологизмите НЕ е посочено правилно неговото значение?

А) вкарвам в миша дупка – нахоквам жестоко

Б) вдигам си парцалите – махам се отнякъде

В) ни в клин, ни в ръкав – без дрехи

Г) забивам нос – падам по лице

15. С кого води диалог лирическият герой от стихотворението “Към брата си” от Христо Ботев?

А) с всеки, който споделя неговите идеи

Б) със своя роден брат

В) няма конкретен адресат на посланието

Г) с майка си

16. Кой е основният обект на творческо изображение в стихотворението”Елате ни вижте” от Иван Вазов?

А) бедните селяни и техните управници

Б) тежкото положение на обикновения трудов човек

В) безропотното примирение на безимотния човек

Г) пълната изостаналост на българското село

17. Кое твърдение е НЕВЯРНО?

В повестта “Чичовци” Иван Вазов осмива героите, като:

А) рисува портретите им, използвайки карикатура.

Б) разкрива чрез речта им негативни страни от характерите им.

В) откроява дребнавостта на личностните им конфликти.

Г) подчертава, че туркофилските им настроения са искрени.

18. Кое е характерно за героите в разказите на Елин Пелин?

А) авторът ги представя чрез пряка характеристика

Б) при пресъздаването им Елин Пелин не използва индивидуализация

В) героите търпят развитие на характерите си

Г) героите се саморазкриват чрез диалога и постъпките си

19. Коя е причината лирическият Аз в стихотворението “Юноша” на Христо Смирненски да промени възгледите си за света и за смисъла на човешкия живот?

А) Преживените разочаровиния в младостта го карат да направи нов избор.

Б) Открива идеал, за който е готов да се пожертва.

В) Дългият житейски опит му помага да преосмисли ценностите в живота.

Г) Желанието да се издигне в живота го мотивират да се промени.

20. Индивидуалното начало в поемата “Септември” от Гео Милев е разгърнато чрез образа на:

А) епическият разказвач

Б) класовия враг

В) лирическия говорител

Г) поп Андрей

21. Кого избира за адресат на своята изповед лирическата героиня в “Потомка” от Багряна?

А) своите предци

Б) родната си майка

В) родината майка

Г) любимия

22. Коя е идейно-смисловата близост между творбите “Потомка” и “Вечната” на Багряна?

А) дилемата, породена от разбирането, че човешката същност е преходна и обречена

Б) силата на родовата кръв, преродена в поколения наред

В) желанието да се съхранят патриархалните традиции

Г) мотивът за скиталчеството и преоткриването на нови светове

23. Кой образ НЕ се съдържа в стихотворението “Болница” от Атанас Далчев?

А) стол

Б) прах

В) часовник

Г) прозорец

24. Кое твърдение НЕ е вярно според стиховете от “Повест” на Атанас Далчев?

На вратата – листът със словата:

“Стопанинът замина за Америка.”

И аз съм сам стопанинът на къщата,

където не живее никой,

ала не съм аз заминавал никъде

и тук отникъде не съм се връщал.

А) Обитателят никога не е напускал затвореното пространство на дома си.

Б) Създадена е представа не за напуснат дом, а за лишена от човешко присъствие къща.

В) Той отсъства за другите, защото сам желае да бъде така.

Г) Америка е достатъчно далече, за да заблуди останалите, че е заминал.

25. В кой от редовете НЕ са посочени тайните знаци, вещаещи предстоящата трагедия на героя, които Йовков е включил в разказа “Шибил”?

А) двете кърпи – бялата и червената, сложени на масата пред Мурад бей

Б) черният гарван, който прелита над главата на Шибил и хайдутите, когато се връщат в планината след срещата с Рада

В) поведението на сеймените, описано на Шибил от неговата майка

Г) спотаената, тиха и замислена планина, която сякаш гледа отдалечаващия се към селото Шибил и пита: “Къде?”

26. За коя от Йовковите героини любовта е по-ценна от живота?

А) за Цветана от разказа “Последна радост”

Б) за Павлина от разказа “Серафим”

В) за Тиха от разказа “През чумавото”

Г) за Пауна от разказа “Индже”

27. В кое от посочените произведения НЯМА опоетизация на подвига?

А) “Стаята” Атанас Далчев

Б) “Обесването на Васил Левски” от Христо Ботев

В) “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов

Г) “Йохан” от Христо Смирненски

Прочетете текста и изпълнете задачите към него ( от 28. до 34. включително):

            Календарът е система за измерване на големи интервали от време. В основата му лежат периодични астрономични явления – смяна на деня с нощта, на лунните фази, на годишните времена. Тези явления се измерват със средно слънчево денонощие, синодичен месец и тропична година, които не са съизмерими.

            Календарите са слънчеви, лунни и лунно-слънчеви. Първите календари са от ХХХ век пр. Хр. – лунен във Вавилон и слънчев в Древния Египет. Съвременният слънчев календар води началото си от египетския, чиято година има 365 динонощия. Разликата от 0,25 денонощия между египетската и тропичната година води до грешка от 1 денонощие на 4 години. За премахването на тази грешка Созиген по нареждане на Юлий Цезар реформира египетския календар. Новият календар (юлиански) е въведен на 1 януари 45 г. пр. Хр.: 3 поредни години са обикновени, с по 365 дни, а всяка четвърта ( поредното й число се дели на 4) е високосна, с 366 дни. Разликата от 11 минути и 14 секунди между юлианската и тропичната година води до грешка от 3 денонощия на 400 години. За премахване на тази грешка папа Григорий ХІІІ реформира през ХVІ век юлианския календар (стар стил) и въвежда григорианския календар (нов стил), в който от столетните години високосни са годините, на които стотиците се делят на 4. Григорианският календар е въведен в България през 1916 година – 31 март е последван от 14 април същата година.

28. Текстът е:

А) интерпретативен текст

Б) откъс от научнопопулярно изложение

В) хроника на юлианския и григорианския календар

Г) откъс от публицистичен текст

29. Коя е темата на текста?

А) Отклоненията при различните системи за измерване на големи интервали от време

Б) Календарите на древните цивилизации

В) Календарът като система за измерване на големи интервали от време

Г) Видове календари според базата за измерване на времето

30. Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?

А) Нов стил се нарича летоброенето по юлианския календар.

Б) До 1916 г. летоброенето в България се е извършвало по т. нар. Стар стил.

В) Юлиаският календар е въведен на 1 януари 45 г. пр. Хр.

Г) Измерването на големи интервали от време се извършва въз основа на разнородни циклични астрономични явления.

31. Кое от твърденията е вярно според текста?

А) Съвременният календар е разработен въз основа на вавилонския лунен календар.

Б) Юлий Цезар открива разликата от 0,25 денонощия между египетската и вавилонската година.

В) Папа Григорйй ХІІІ пръв въвежда високосни години в календара.

Г) Първите календари датират от началото на третото хилядолетие преди Христа.

32. Как са свързани първото и второто изречение в текста?

А) чрез лично местоимение

Б) чрез притежателно местоимение

В) чрез контекстови синоними

Г) чрез лексикално повторение

33. С коя дума или израз може да се замени подчертаната глаголна форма реформира, без да се промени смисълът?

А) привежда в съответствие

Б) допълва

В) преустройва

Г) извършва реформа

34. За подусловия А и Б работете с текста.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях и я запишете.

Б) Запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текста.

35. За всяко празно място подчертайте този израз от посочените, който е подходящ за контекста.

            За да се (А)……………………………… тревата в необходимото за голф състояние, се изисква (Б)…………………………………… използване на най-модерни хербициди и торове, които (В)…………………………………………….. в подпочвените води и върху околните терени. Изисква се много често косене и торене, което води до (Г)…………………………………на почвения слой, посочиха от организациите.

А) заравнява, поддържа, развива

Б) интензивно, опитно, силово

В) се изливат, смесват, попадат

Г) обединяват, износване, натравяне

36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

Предстоеше ми среща с двама (приятел)…………………………….., които щяха да ми донесат два нови (проект)……………………………….. .

Б) местоимение

Ако обичаш (някой)………………………….., пусни го на свобода.

В) учтива форма

Госпожо, съмнявам се, че някога сте (изпитал) ………………………щастието да сте (обичан)……………….. .

Г) членувана форма

Поздравих (пролет)……………….., поздравих (младост)……………………….

и възторжен разтворих очи…..

37. В текста са пропуснати девет запетаи. Препишете текста, като поставите пропуснатите запетаи.

Вечерта минах още веднъж по тесните криви улички потънали в мрак и глухота едва осветлени от няколко мъждукащи електрически крушки. Къщите хвърляха мрачни сенки тук-там из мрака лъщяха стъкла котка изскачаше внезапно от някоя изба отдето идваше миризма на оцет на плесен и старинност. Бях продал мястото без да го видя за да не изпитвам по-силно скръбта че се разделям с нещо свидно.

  38.Срещу съответната буква попълнете местата за писане така, че да се запази отношението:

А) писател – разказ

    …………. – песен

    художник – ……………..

Б) актьор – сцена

    ……….. – стадион

    професор -…………….

  39. Свържете заглавието на всяка творба с цифрата, с която е означен жанрът й.

А) “Железният светилник”                                     1. повест

Б) “Заточеници”                                                                  2. роман

В) “Гераците”                                                                       3. поема

Г) “Градушка”                                                                       4.елегия

  40. Какви фигури и тропи са използвани в откъса от “Две души” на Пейо Яворов?

 

Аз не живея: аз горя. Непримирими

в гърдите ми се борят две души:

душата на ангел и демон. В гърдите ми

те пламъци дишат и плам ме суши.

А) метонимия, инверсия, антитеза, повторение

Б) антитеза, повторение, епитет, метафора

В) епитет, метафора, алегория, образен паралелизъм

Г) хипербола, градация, антитеза, епитет

 

  41. Прочетете откъса от разказа “Серафим” на Йордан Йовков и коментирайте в обем до четири страници проблема за силата на доброто.

            Жената млъкна и заплака. Серафим я слушаше как хълца и как вие като пребита. Ядосан, Еню се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи някъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и си отиде. Тя тъй беше се забрадила, че лицето й не се виждаше. Но по вървежа Серафим разбра, че е млада.

Пари ли иска? – пошепна той на Еня.

Пари иска. Отде да й ги взема, аз банка ли съм? Искала да води мъжа си на болницата. Добре, ама като нямам? Като нямам, какво да й дам? – сърдеше се още Еню.

Значи сиромашия. Сиромашия до шия, а? Тъй да се каже.

Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени кой знай кога камъни и както бяха насваляни, тъй си стояха разхвърляни. Серафим ги прибра на едно място и ги нареди. След туй ходи за вода. След туй – поля пред кафенето и премете.

Вечерта Серафим остана на гости на Еня, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на мегданя пред кафенето и там взе да си приготвя легло.

Че ела барем тука под стряхата бе, българино! – рече му Еню. – Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш.

Не, тук ми е по-добре мене.

Ще ти духа.

Не ми духа. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа, няма да ми вей…

Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи. Страх го е да не го оберат – помисли си Еню, като забеляза, че Серафим се попипва по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето  и си отиде вкъщи.

На другия ден той се забави и късно доде да отвори. Той завари Серафим седнал на пейката и както вчера, режеше си хляб с костурката и закусваше. Еню се изправи пред него, изгледа го продължително, след туй каза:

Ти какво си направил?

Какво съм направил? Никому нищо не съм направил – кротко отвърна Серафим.

Дал си пари на Павлина, оназ, дето снощи беше тука, дето искаше пари от мене. Аз сега бях у тях, тя ми каза. Как тъй даваш пари на човек, когото не познаваш? Че може да те излъже, може да не ти ги върне.

Ба, ще ми ги върне тя. Нека заведе мъжа си на болницата, може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върне. На нас, помежду ни, условието знаеш ли как е? – Когато господ на нея – и тя на мене. Аз не бързам.

Еню прехапа устните си и замълча.

А палто? С какво ще си купиш палто? – каза той.

Че нали имам палто? Я го я! – Серафим взе палтото от пейката и го разгъна. Хубаво си е то, мойто палто, нищо не му е…

Той се усмихна и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомняше нещо. Десет и повече години има, откакто се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав, но често даваше някому парите си, както беше ги дал тая сутрин на Павлина. Отогаз на палтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба.

Хубаво си е то, мойто палто – продължи той с някаква особена радост в гласа си. – Аз като го позакърпя пак, ще прекарам с него и таз зима. Пък ако ми е писано, с него може и пред бога. То там, на оня свят, туй палто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже, скъпоценно…

Серафим говореше с Еня, но не го погледна. Той пусна палтото на колената си, позагледа се пред себе си и се усмихна.

Отговори:

1-а; 2-в; 3-г; 4-б; 5-в; 6-г; 7-а; 8-б; 9-в; 10-г; 11-а; 12-б; 13-г; 14-в; 15-а; 16-б; 17-г; 18-г; 19-б; 20-г; 21-в; 22-б; 23-а; 24-г; 25-а; 26-в; 27-а; 28-б; 29-в; 30-а; 31-г; 32-б; 33-в;

34- 1. Същност на календара

       2. Видове календари

35-а-поддържа, б-интензивно, в-попадат, г-износване;

36- а- приятели, проекта

       б- някого

       в- изпитали, обичана

       г- пролетта, младостта

37. Вечерта минах още веднъж по тесните криви улички, потънали в мрак и глухота, едва осветлени от няколко мъждукащи електрически крушки. Къщите хвърляха мрачни сенки, тук-там из мрака лъщяха стъкла, котка изскачаше внезапно от някоя изба, отдето идваше миризма на оцет, на плесен и старинност. Бях продал мястото, без да го видя, за да не изпитвам по-силно скръбта, че се разделям с нещо свидно.

38- а-композитор, картина

       б- спортист, университет

39- а-2,б-4,в-1,г-3; 40-б

Read Full Post »

ТЕСТ  А3

1.В кой ред е допусната правописна грешка?

А) надвисвам

Б) надживявам

В) наделявам

Г) надигравам

  2.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) ужилвам, усуквам, осмислям

Б) финна, рутинна, пустинна

В) не познавам, не поносим, не почитам

Г) очаквам, овивам, утолявам

  3. В коя от подчертаните думи НЕ  е допусната правописна грешка?

Там на Сестринската река (А), към чеира (Б), дванайсет петнайсет (В) километра над Сестрино – там е пастървата (Г).

  4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Любовта е естествено човешко чувство.

Б) Любовта е духовна потребност, основа на сигурността.

В) Нашият живот прилича на планинска местност.

Г) И как може да искаш любов от другите, ако ти самия не ги обичаш?

  5.В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) До като играех волейбол, си изкълчих лакътя.

Б) Приятелят ми каза, че измаменият бил той.

В) Иманярът попадна на истинско златно находище.

Г) В огнището огъня буйно гореше.

  6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Някой (А)хора смятат, че няколко километра (Б)повече ходене са полезни (В) за тяхното (Г) здраве.  

7. В кое изречение НЕ  е допусната граматична грешка?

А) Видях студента, чийто приятели познавах.

Б) Вече съм посетил няколко градове в България.

В) Писателят представя образа на героя.

Г) Той му се яде сирене по шопски.

  8. В кое от следните изречения НЕ е допусната  грешка?

А) Ситуацията се изясни, разбирайки за последствията.

Б) Виждайки я, тя идваше бързо срещу него.

В) Напускайки хотела, изведнъж заваля дъжд.

Г) Затръшна вратата, влизайки с викове в стаята.

    9. В кое  изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Мария реши, че да мисли за проблемите на другите е безпредметно.

Б) Лете, когато водата съвършено пресъхне и когато каменливият бряг на реката се нажежи и побелее, това голо, почти без дървета село добива нерадостен вид.

В) Абе то е хубаво като е пълна къщата с челяд, ама трудно се гледат деца.

Г) Аз тръгнах, за да мога да те видя и затова бързах много.

  10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Стига ми, да мисля за своите проблеми.

Б)  Да мисля за това, няма смисъл.

В)  Това, да мисля, е упражнение за ума.

Г)  Стига ми това, да мисля за своите проблеми.

  11. При коя от двойките думи има съотношение както при двойката:

порцелан – чаша ?

А) мост – река

Б) зима – сняг

В) глина – стомна

Г) течност – бутилка

  12. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) етичен, нравствен

Б) ехиден, язвителен

В) ефикасен, полезен

Г) ексцентричен, обикновен

  13. Кой фразеологизъм е синоним на думата раболепен?

А) въртя се на пета

Б) въртя на пръста

В) клатя си краката

Г) плюя си на петите

 14. В кое изречение НЯМА метафорична употреба?

А) Решението бе взето при закрити врати.

Б) Вървях доволен, но една котка ми пресече пътя и настроението ми се развали.

В) Посрещнаха с отворени обятия идеята му.

Г) Всеки носи кръста си в трудното ежедневие.

  15.Кое произведение е епическо?

А) “Градушка” Б) “Спи градът” В) “Занемелите камбани” Г) “Две души”

  16. От коя творба са стиховете?

      Не оставяй да изстине

      буйно сърце на чужбина

      и гласът ми да премине

      тихо като през пустиня.

А) “До моето първо либе” Б) “Майце си” В) “На прощаване” Г)  “Моята молитва”

  17. В кое от посочените произведения НЕ се интерпретира темата за малкия човек?

А) “Зимни вечери” от Христо Смирненски

Б) “Ни лъх не дъхва над полени” от Пенчо Славейков

В) “Последна радост” от Йордан Йовков

Г) “Разни хора, разни идеали” І от Алеко Константинов

  18. По какво НЕ си приличат “До моето първо либе” от Христо Ботев и “Юноша” от Христо Смирненски?

А) по своебразния диалог с любимата           Б) по преоценяване на младежките мечти

В) по пресъздаване на народното страдание

Г) по метафоричното изображение на картината на борбата

  19. В кое от посочените произведения се внушава идеята “мъртвият не ни е враг”?

А) “Песен за човека” от Никола Вапцаров         Б) “Хаджи Димитър” от Христо Батев

В) “Заточеници” от Христо Смирненски             Г) “Един убит” от Димчо Дебелянов

  20. Кой мотив е общ за Ботевите творби “На прощаване”, “До моето първо либе”, “Обесването на Васил Левски”, “Хаджи Димитър”?

А) за любовта  Б) за избора  В) за песента Г) за безсмъртието

 21. Повторението “Сега съм у дома” в началото на всяка строфа на стихотворението “При Рилския манастир” от Иван Вазов се нарича:

А) асонанс Б) анафора В) инверсия Г) епифора

 22. Кое НЕ е тема на разговорите между героите в повестта “Чичовци”?

А) дали Русия ще помогне за освобождението на българите

Б) черковният въпрос

В) историческата ситуация в Мексико

Г) как всеки от тях ще се включи в освободителното движение

  23. Коя от изброените характеристики НЕ е присъща на фейлетонния жанр?

А) типизирани герои            Б) художествено-публицистична същност

В) безпристрастна авторова позиция  Г) актуална проблематика

  24. На какво се дължи комичният ефект при изобразяването на помощник-регистратора в цикъла “Разни хора, разни идеали” на Алеко Константинов?

А) на несъответствието между служебното положение на героя и целите, които си е поставил за напредване в службата

Б) на несъответствието между претенциите на героя и неговите възможности

В) на несъответствието между нищожната цел, която си е поставил, и огромните усилия, които полага за нейното достигане

Г) на несъответствието между самооценката на героя и оценката на другите за него

 25. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

В “Cis moll” Славейков формулира тези за…

А)  достъпността на изкуството за обикновените хора   Б)  мисията на изкуството

В)  самотността на твореца          Г)  облика на творческата личност

 26. В коя творба градът, децата, улицата са централни художествени образи?

А) “Да бъде ден!”  Б) “Ний”  В)”Зимни вечери” Г) “Юноша”

 27. Посочете какво изразно средство е подчертаният израз.

 

      намръщен само с глава той сочи

      на сган избрана – рояк скотове,

в сюртуци, в реси и слепци с очи

   А) метафора  Б) метонимия В) инверсия Г) оксиморон

 

Прочетете текста и изпълнете задачите към него ( от28. до 34. включително):

      Вярвате ли, че всеки предмет, до който се докосвате в бита, излъчва енергия, която въздейства и на околната среда, и на вас? Ако познавате особеностите на това взаимодействие, ще можете да хармонизирате своя живот, твърдят биоенерготерапевтите. Например, мебелите са пропити с енергията на дървото, от което са направени, а тя “гони” негативните влияния. Ако ви се струва, че сте жертва на подобно въздействие, предадено от някой човек, можете да се избавите, като се проврете под масата…

      Огледалото отдавна има репутацията на магически атрибут. Според поверието, ако се счупи, означава седем години нещастна любов. Но тези последствия могат да се избятнат, ако, след като е станало, хвърлите сол през рамо, после три пъти се завъртите по посока на часовниковата стрелка. Огледалото иначе носи късмет. Колкото повече такива предмети има в дома ви, толкова по-добре. В коридора присъствието им е задължително, защото поглъща отрицателната енергия, която може да внесат стопаните или гостите. Препоръчва се да ги поставяте и в гостната, и в кухнята – така ще привличат богатство и късмет.

      Енергийните свойства на килима зависят от формата му – твърдят окултистите. Кръглият символизира спокойствието и духовността. Най-добре е да се постеле в спалнята, гостната, столовата, за да цари там спокойствие. Квадратните и правоъгълните килими са свързани с материалната, интелектуалната и технологичната сфера. Елипсоводните пък притежават универсална енергия и са подходящи за всяко помещение. Ако имате финансови затруднения, поставете под килима парче сух мъх или морски водорасли, защото привличат парите. Не бива да се постила върху неизмит под – заедно с праха под него ще се настани и цялата натрупана в помещението отрицателна енергия.

      Електрическите уреди също имали “душа”. Според енерготерапевтите те са с високо енергоинформационно равнище и притежават някои черти, присъщи на живите същества. Ако миксерът “не тръгне”, опитайте първо да си поговорите “като с приятел”, а след това да го занесете на ремонт, ако се налага. Електронните уреди пък имали вредно енергийно излъчване. Телевизорът например притежавал т. нар. “вампирски наклонности”. Повечето хора, след дълго “висене” пред него, усещат умора, която се дължи на “лошия” енергообмен със синия екран.

      На компютъра енергийният потенциал е още по-голям. Отрицателното му действие чувстваме най-силно, когато работим зад чужд уред. А ако зад нашия седне непознат, машината без видима причина може да създаде проблеми. Неблагоприятната енергия се неутрализира, ако до компютъра се постави малка пирамида, която защитава от патогенно излъчване.

      Телефонът също има енергийно действие. Ето защо след разговор с неприятен за вас човек, се чувствате зле (както и при лично общуване с него). В случай, че телефонът звъни, а на вас не ви се иска да вдигнете слушалката – не го правете…

      Ако живеете в мир със своето семейство и с домашните вещи, несгодите ще ви заобикалят и никакви поличби и суеверия няма да ви “стигат”…

28. Кое от заглавията НЕ е подходящо за текста?

А) Човекът и вещите в хармония      Б) Дисхармония в нашия дом

В) Енергийните качества на вещите  Г) Вещите в нашия дом

29. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?

А) Отрицателното въздействие на чуждия компютър е по-голямо от това на собствения компютър.

Б) Дългото седене до телефона предизвиква усещане за умора.

В) Компютърът притежава “вампирски наклонности”.

Г) Ако прахосмукачката не работи, поговорете с нея “ като с приятел”.

30. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?

А) Енергийният потенциал на компютъра е по-силен от този на телевизора.

Б) Енергията на дървото гони негативното въздействие.

В) Енергийните свойства на огледалото зависят от формата му.

Г) Провирането под маса гони негативното чуждо въздействие.

31. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.  Според текста огледалото:

А) поглъща отрицателната енергия в коридора на един дом

Б) има магическа сила  В) носи късмет, ако се постави в кухнята  Г) символизира спокойствието в дома

  32. Как са свързани второ и трето изречение в текста?

А) чрез вметнат израз  Б) чрез парафраза В) чрез показателно местоимение Г) чрез синоними

  33. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?

А) Кръглият килим е подходящ за столовата.

Б) Елипсовидните килими притежават универсална енергия.

В) Кръглият килим е свързан с технологичната сфера.

Г) От формата на килима се определят енергийните му свойства.

  34. За подусловия А и Б работете с текста.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях и я запишете.

Б) Запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текста.

35. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква.

Сътрудничеството между Ботев и Дембицки по страниците на (А)…………………….. “Тъпан” и “Будилник” оставя забележителна следа в българската журналистика. За съжаление данните за художника са изключително (Б)……………………….. . Роден във Варшава, Дембицки емигрира като стотици други свои сънародници след януарското въстание срещу руския царизъм през 1863 г. от родината си в (В)……………… . Става учител по краснопис и рисуване в Букурещкия лицей и в девическата гимназия в Браила. Създава забележителни творби, посветени на: влизането на цар Симеон в Цариград през 1024 г., самоубийството на Ангел Кънчев, втората битка на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа – линогравюра, която (Г)…………………………. хъшовете гледат с благоговение и възторг в кръчмата на Странджата.

А) книгите, вестниците, списанията

Б) дребни, неточни, оскъдни

В) Румъния, Турция, България

Г) Каравеловите, Ботевите, Вазовите

      36. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

Предстоеше ми среща с двама (приятел)………………………………………., които щяха да ми донесат два (проект)…………………………………

Б) местоимение

Не беше ясно (кой/кого)………………………………… щеше да бъде награден и на (кой/кого)…………………………………………. щяха да връчат наградата.

В) учтива форма

Госпожо, вярвам, че сте (разбрал)……………………………………истината и няма да се чувствате (засегнат)………………………… от случилото се.

37. В текста са пропуснати пет запетаи. Препишете текста, като поставите пропуснатите запетаи.

      Ниският храст е пак пред него той го гледа но никак не може да разбере какво може да бъде това гигантско и чудновато дърво. Много време и много усилия му бяха потребни за да разбере че това не е никакво дърво а обикновен храст.

38.Срещу съответната буква попълнете местата за писане така, че да се запази отношението:

 

А) текст – синтактична единица

      молекула – ………………………..

Б) трън – бодил

      ………- гвоздей

 

39. В кое от посочените произведения НЕ присъства мотивът за раздялата с любимата?

 

А) “Аз искам да те помня все така” от Димчо Дебелянов

Б) “Стон” от Пейо Яворов

В) “На прощаване” от Христо Ботев

Г) “Индже” от Йордан Йовков

 

  40. Какви фигури и тропи са използвани в откъса от “Зимни вечери” на Христо Смирненски?

 

Като черна гробница и тая вечер

пуст и мрачен е градът

  А) метафора и епитети  Б) сравнение и епитети В) метонимия и сравнение

Г) олицетворение и метафора

 

41. Прочетете откъса от финалната глава на повестта “Гераците” от Елин Пелин и коментирайте житейската съдба на Гераците в обем от четири страници.

      Подир някоя година от обширния двор на Гераците не остана нищо. Той бе разделен, преграден и по него безразборно се издигаха недоправени плевници, сайванти, купи със сено. Навсякъде личеха локви и боклуци. Пред стълбите у Петровица имаше мръсен трап, помийник, в който се валяха свине.

      Петър отсече големия бор, който пречеше на хармана му. Това свето дърво, обожавано от прадедите, рухна под брадвата на внуците и дълго лежа в калта.

      Божан купуваше имоти. Неговото скъперничество нямаше край. Йовка се оправи и почна да момува, но се още беше слаба и хилава.

      Павел не се обади. Никой вече не знаеше къде е и какво прави.

      А старият Герак съвсем грохна. Той с мъка извличаше на слънцето, печеше се като стара змия и постоянно се оплакваше, че е студено.

      Веднъж през един пролетен ден, хубав, топъл и светъл, Герака бе се извлякъл пред вратата на кръчмата си и лежеше по очите си на припек. Дядо Маргалак мина край него и се спря да го пита нещо. Старецът лежеше неподвижно. Около главата му бръмчеха рояк мухи.

–         Йордане, Йордане! – викна му дядо Матей и го бутна по рамото.

Дядо Йордан се не помръдна.

Маргалака се наведе над него, хвана ръката му, постоя и каза:

– Я, той е умрял! Съвсем, съвсем изстинал!

Отговори:

1-в; 2-а; 3-а; 4-г; 5-б; 6-а; 7-в; 8-г; 9-б; 10-а; 11-в; 12-г; 13-а; 14-б; 15-в; 16-г; 17-б; 18-а; 19-г; 20-в; 21-б; 22-г; 23-в; 24-в; 25-а; 26-в; 27-г; 28-б; 29-а; 30-в; 31-г; 32-а; 33-в; 34-А

1. Мебелите в дома;

        2. Огледалото-магически атрибут;

        3. Енергийни свойства на килима;

        4. Електрическите уреди

        5. Потенциалът на компютъра

        6. Енергийно действие на телефона

35 а-вестници,б-оскъдни,в-Румъния,г-Вазовите;

36 а- приятели,проекта;б-кой, кого; в- разбрали, засегната

37 – Ниският храст е пак пред него, той го гледа, но никак не може да разбере какво може да бъде това гигантско и чудновато дърво. Много време и много усилия му бяха потребни, за да разбере, че това не е никакво дърво, а обикновен храст.

38 а- атом;б- пирон

39-б; 40-б

Read Full Post »

Older Posts »