Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘ТЕСТОВЕ ОТ МАТУРИ’ Category

езиков тест

Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант ТЕСТ №2 Тестът включва 40 задачи. Време за работа 90 минути. За всяка задача има 5 възможни отговора, от които само един е верен. Съсредоточете се върху теста, внимателно прочетете условията и се постарайте да от- говорите вярно на всяка задача. Отбележете отговорите си върху бланката за отговори, като запълвате кръгчетата плътно, както в дадения по-долу пример: À Á Â Ã Ä Внимавайте номерът на всяка задача, на която давате отговор, да съответства на номера на реда в бланката за отговори. *** След като приключите работа, сравнете вашите отговори с тези, дадени в края на теста. Най-накрая попълнете дадената оценъчна карта и пресметнете получените точки. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема 1 точка. За непо- пълнен отговор не се дават точки. По номерата на задачите може да се ориентирате в кои от темите правите повече греш- ки – тях трябва да преговорите. 18 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ 1. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 2. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 3. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 4. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 5. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 6. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 7. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 8. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 9. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 10. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 11. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 12. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 13. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 14. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 15. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 16. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 17. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 18. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 19. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 20. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 21. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 22. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 23. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 24. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 25. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 26. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 27. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 28. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 29. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 30. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 31. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 32. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 33. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 34. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 35. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 36. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 37. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 38. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 39. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< 40. 8?9>А:=;< 8?9>Б:=;< 8?9>В:=;< 8?9>Г:=;< 8?9>Д:=;< ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 19 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 Прочетете текста. С него са свързани задачи от номер 1 до номер 10 включително. Денят на Земята: „Призив за действие срещу изменението на климата“ „Призив за действие срещу изменението на климата“ е водещата тема в тазгодишното честване на Деня на Земята – 22 април. Учени алармират, че изменението на климата вече има неблагоприятно въздействие върху човешкия живот: нивото на морското равнище се покачва, полярните „шапки“ се топят, бурите и наводненията зачестяват. Ако не бъдат предприети действия, изменението на климата ще наруши нормалното функциониране на природната система, благодарение на която се снабдяваме с храна и ресурси, отбелязват екоексперти. Голяма част от световните учени споделят мнението, че изменението на климата се дъл- жи основно на повишаване на концентрацията на парникови газове заради човешката про- мишлена дейност. Парниковите газове в атмосферата функционират като невидима стена – пропускат видимата светлинна енергия и задържат излъчваната инфрачервена топлинна енергия подобно на похлупак от тенджера, който задържа топлината в нея. Това явление е известно като „парников ефект“. Без него температурите на Земята щяха да са средно около −18◦C, докато сега варират до +15◦C, сочат екологични изследвания. 90-те години на миналия век се считат за най-топлото десетилетие през последното хи- лядолетие. През изминалия век средната температура на ниските атмосферни слоеве се е покачила с 0.6 градуса в световен мащаб и почти с един градус в Европа. Тази тенден- ция продължава и през новия век. Според данни, предоставени от НАСА, петте най-топли години са подредени така: 2005, 1998, 2002, 2003 и 2004, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и прилежащият и` Протокол от Киото установяват световната институционална рамка за борба с измене- нието на климата. Страните, които са ратифицирали документите, се задължават да изра- ботят национални програми за намаляване на количествата парникови газове, изпускани в атмосферата, и да изготвят ежегодни доклади за тази дейност. Денят на Земята се отбелязва от 1970 г. Първото честване на Деня на Земята се органи- зира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата. В проявите на първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат се оформя мощно дви- жение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ, отбелязват от Министерство на околната среда и водите. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на по- вече от 12 000 партньори в над 170 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. По информация на екоминистерството, на 22 април 1992 г. президентът на БългарияЖелюЖелев е подписал клетва в името на Земята. 20 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 Над 30 хиляди български деца са се подписали под Декларация за пълномощие за живот на Земята, която е връчена на конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио деЖанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята. БТА http://www.socialrights.org/article1804.html 1. Към коя социокултурна сфера принадлежи текстът? А) стопанската; Б) официално-деловата; В) обществено-политическата; Г) образователната; Д) медийната. 2. Какъв е текстът според своята жанрова характеристика? А) информационна емисия; Б) репортаж; В) информационна бележка; Г) коментар; Д) уводна статия. 3. Каква е основната функция на текста? А) да информира читателите за причините и последиците от изменението на климата на Земята; Б) да съпостави различни гледни точки за Деня на Земята; В) да коментира конвенциите и декларациите, свързани с опазването на околната среда; Г) да осведоми читателите за същността, историята и настоящата тема на чествания- та на Деня на Земята и свързаните с него действия за опазване на околната среда; Д) да забавлява читателите, като предостави любопитни факти, свързани с измене- нието на климата и с честването на Деня на Земята в миналото и днес. 4. Какво означава подчертаният израз и какво изразно средство е използвано в него? Учени алармират, че изменението на климата вече има неблагоприятно въздейст- вие върху човешкия живот: нивото на морското равнище се покачва, полярните „шапки“ се топят, бурите и наводненията зачестяват. А) ледовете наЮжния полюс; метонимия; Б) ледовете на двата полюса; метафора; В) подвижните ледове на Северния полюс; метонимия; Г) айсбергите; синекдоха; Д) полярни ледени блокове с шапковидна форма; символ. 5. Кой от редовете съдържа термини или терминологични съчетания само от текста? А) инфрачервена топлинна енергия, атмосферни слоеве; Б) екосистема, светлинна енергия; В) магнитен полюс, атмосфера; Г) честване, парников ефект; Д) топлинна енергия, ми©нИизсдтаетрелссттввоо.„Регалия“, тел. 979-38-42 21 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за текста: А) В текста се употребяват научни термини, които са широко известни. Б) Има изразен стремеж към избор на езикови средства, осигуряващи еднозначно разбиране на смислите. В) Текстът се отличава с изразеното от журналиста собствено аргументирано мне- ние. Г) Текстът се характеризира със силно намалена употреба на тропи. Д) Текстът съдържа точна и обективна информация за конкретни факти. 7. В текста липсва информация за: А) последиците от изменението на климата; Б) средното покачване на температурата в света през ХХ век; В) същността на явлението, наречено „парников ефект“; Г) причините, поради които датата 22 април е избрана за Ден на Земята; Д) причините за изменението на климата. 8. Какво означава подчертаната глаголна форма в изречението: Страните, които са ратифицирали документите, се задължават да изработят национални програми за намаляване на количествата парникови газове, изпускани в атмосферата, и да изготвят ежегодни доклади за тази дейност. А) са утвърдили, са одобрили; Б) са разрешили, са присъединили; В) са отказали, са отхвърлили; Г) са написали, са съставили; Д) са преписали, са узаконили. 9. Кое от посочените твърдения е вярно според текста? А) Над 30 години Денят на Земята се чества само в Съединените американски щати. Б) Най-топлото десетилетие през миналия век са осемдесетте години. В) В първото честване на Деня на Земята участват 20 милиона американци от щата Уисконсин. Г) Организирането на второто честване на Деня на Земята принадлежи на бивш гу- бернатор на щата Уисконсин. Д) България се присъединява към честването на Деня на Земята две години след на- чалото на международното му отбелязване. 10. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? А) Българските деца се включват към борбата за опазване на околната среда още през миналия век чрез масово подписване на важна декларация. Б) Организацията на обединените нации е изработила институционална рамка за борба с изменението на климата. В)Международна мрежа за Деня на Земята е името на организацията, координираща действията на множество партньори по света, посветени на опазването на живота на нашата планета. Г) Българският президент подписва клетва в името на Земята през 1982 г. Д) Авторът на текста е получил информацията за историята на честванията на Деня на Земята от Министерството на околната среда и водите. 22 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 11. „Смъртта“ в стихотворението „До моето първо либе“ НЕ е: А) духовен абсолют; Б) очаквана перспектива; В) самореализация; Г) поетически образ, внушаващ безизходност; Д) естетизиран сблъсък със света на злото. 12. Какво езиково средство НЕ е използвано в цитираните стихове: … там дето баща и братя черни чернеят за мене … А) етимологична фигура; Б) алитерация; В) метафора; Г) апокопа; Д) синекдоха. 13. Посочете кой основен мотив е застъпен в строфата: Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити! Няма открити! А) за победената вяра; Б) за неунищожимата вяра; В) за всеобхватната вяра; Г) за бленуваната вяра; Д) за религиозната вяра. 14. В коя лирическа творба е заложена идеята за личния бунт, който гради нова родова история на лирическия субект, противопоставена на обичайното и статичното възп- риемане на понятието „фамилно наследство“? А) „Ний“; Б) „Помниш ли, помниш ли“; В) „Да се завърнеш…“; Г) „Потомка“; Д) „Стаята“. 15. Идеята за личната свобода е застъпена най-ярко в: А) „Кукувица“; Б) „Ний“; В) „Повест“; Г) „Песен за човека“; Д) „Романтика“. 16. Коя творба представлява лиро-епически разказ за боевете през историческия месец август 1877 г.? А) „На прощаване“; Б) „Опълченците наШипка“; В) „Кочо“; Г) „Сливница“; Д) „Хаджи Димитър“. ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 23 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение: А) С обидното си безкултурие Бай Ганьо е ярка антитеза на западноевропейската култура. Б) Супата, поднесена на трапезата у Иречек, символизира европейската цивилизова- ност и в този смисъл противостои семантично на традиционния продукт на ориентал- ската кухня – чорбата. В) Влиянието на храната над Бай Ганьо се експлицира в думите – „хлебец“, „чушчи- ца“, „сиренце“, „кафенце“ и др. – контрапункт на огромния му апетит, изразяващ се звуково в мляскане, грухтене, оригване и други прояви на ниска култура. Г) „Бай Ганьо“ е творба, уникална както с нееднозначното място на автора в собст- веното `и фикционално пространство, така и с безкрайно усложнения статут на раз- казващата институция. Д) Пътуването на Бай Ганьо из Европа не означава стремеж към интегриране в не- познатото географско и културно пространство. 18. Любимата в „Две хубави очи“ НЕ е въведена като: А) серафичен образ; Б) образ, който губи веществените си очертания; В) абстрактен безплътен образ на музиката и светлината; Г) съчетание от детска невинност и порочна греховност; Д) съвършен и непорочен образ на дете. 19. Романът „Тютюн“ разкрива най-всеобхватно проблема за: (Посочете неверния отговор.) А) себеразрухата на буржоазната личност; Б) страшната самота на индивида, който не зачита традиционните норми на хуман- ността; В) духовно погубената интелектуална енергия; Г) преследването на химерични идеи, лишени от нравствено съдържание; Д) намерения душевен покой по пътя на нравственото пречистване. 20. Посочете от коя лирическа творба е строфата и кой основен мотив е застъпен в от- къса: По небесните мостове високи без край с въжета и лостове ще снемем блажения рай долу върху печалния в кърви обляния земен шар. А) „Ний“ – борбата на човека за извоюване на свободен от тирания свят; Б) „Септември“ – човекът и мисията му да поеме в свои ръце Божието дело; В) „Вяра“ – вярата на човека, че на Земята ще дойде Раят; Г) „Червените ескадрони“ – революционното преобразяване на света; Д) „История“ – градивната роля на историята в настоящето. 24 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 21. Кой персонаж проявява явен стремеж към афиширане на познанията си за чуждия свят, изричайки думите „Знам ги аз, тукашните жени“; „Супа готвите? Зная аз“; „Нали ги зная аз тях! Славяни!…Бошлаф!…“ А) БорисМорев; Б) Герака; В) Бай Ганьо; Г) Серафим; Д) Рафе Клинче. 22. Коя от изброените творби НЕ интерпретира темата за трагичната обреченост на съ- зидателните усилия на човека? А) „Градушка“; Б) „На нивата“; В) „По жътва“; Г) „На браздата“; Д) „Ветрената мелница“. 23. Двумерният образ на любимата има ясни очертания в стихотворението „На Лора“. Тя е представена като средоточие на: (Посочете неверния отговор.) А) невинност и порок; Б) два крайни поведенчески модела; В) земно и ефирно; Г) младост и старост; Д) плът и дух. 24. Кой от посочените поети взима дейно участие в Илинденско-Преображенското въс- тание? А) Христо Ботев; Б) Любен Каравелов; В) Димчо Дебелянов; Г) Пейо Яворов; Д) Иван Вазов. 25. Кой от творците нарича Пенчо Славейков „Жрец и войн на живота“? А) Димчо Дебелянов; Б) Теодор Траянов; В) Пейо Яворов; Г) д-р Кръстев; Д) Петко Славейков. 26. В кое от стихотворенията женският образНЕ се свързва със серафическото начало? А) „Вълшебница“; Б) „Благовещение“; В) „Ще бъдеш в бяло“; Г) „Обичам те“; Д) „Калиопа“. ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 25 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 27. Конфликтът между свободния избор и принудата НЕ е основен за творбата: А) „Последна радост“, Й. Йовков; Б) „Шибил“, Й. Йовков; В) „Ралица“, П. Р. Славейков; Г) „Потомка“, Ел. Багряна; Д) „Пловдив“, Д. Дебелянов. 28. Поемата „Септември“ на Гео Милев осмисля по нов начин традиционните в българ- ската лирика отношения: (Посочете невярното твърдение.) А) варварство–цивилизация; Б) любов–омраза; В) народ–Бог–цар–отечество; Г) народ–вяра–църква; Д) бунт–власт–история. 29. На мястото на многоточието поставете отговора, който прави твърдението вярно: ………………………………..проза задава модела на нов тип литературен герой – съзерца- тел, чудак и мечтател, взрян в себе си и заслушан в тайните на битието, търсещ механизми за възстановяване на погубената от грях или престъпление хармония. А) Христо-Ботевата; Б) Иван-Вазовата; В) Елин-Пелиновата; Г) Йордан-Йовковата; Д) Димитър-Талевата. 30. Довършете изречението, като спазите логиката на текста: Сблъсъкът между действителния свят на хаоса и абсурда с идеалното битие на красота и хармония изисква своите жертви – уязвимите „чудаци“ и мечтатели, какъвто е ………. А) Борис от „Тютюн“; Б) Стоян от „Железният светилник“; В) Люцкан от „Последна радост“; Г) Чорбаджи Марко от „Под игото“; Д) Помощник-регистраторът от „Разни хора – разни идеали“. 31. Коя от думите е излишна? А) олицетворение; Б) персонификация; В) синекдоха; Г) антропоморфизъм; Д) одухотворяване. 32. Кое от твърденията е вярно? А) Повестта „Септември“ е написана от Гео Милев. Б) Атанас Далчев е автор на сонета „Пловдив“. В) Елегията „Да се завърнеш…“ има първоначално заглавие „Скръбна песен“. Г) Ирина е лирическа героиня на Димитър Димов. Д) Христо Смирненски пише разказа „Очи“. 26 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 33. Кой писател дава на Пейо Крачолов творческия псевдоним Яворов? А) ПеткоЮ. Тодоров; Б) Иван Вазов; В) Петко Славейков; Г) Пенчо Славейков; Д) Димчо Дебелянов. 34. Кое художествено изразно средство НЕ е използвано в цитираната строфа? Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди за радост не – за ядове отровни. А) инверсия; Б) епитети; В) сравнение; Г) анафора; Д) анжамбман. 35. Символните образи мъглата, хижите, улицата са характерни за лириката на: А) Атанас Далчев; Б) Елисавета Багряна; В) Гео Милев; Г) Христо Смирненски; Д) Никола Вапцаров. 36. Коя от изброените творби на ЕлинПелин интерпретира темата за пагубното влияние на града върху селото? А) „Гераците“; Б) „Ветрената мелница“; В) „На оня свят“; Г) „Косачи“; Д) „Самодивските скали“. 37. Нарушаването на родовия закон е основен мотив в творбата: (Посочете невярното твърдение.) А) „Потомка“ от Елисавета Багряна; Б) „Албена“ от Йордан Йовков; В) „Грешница“ от Йордан Йовков; Г) „Кал“ от Елин Пелин; Д) „Вечната“ от Елисавета Багряна. 38. Каква е по жанр творбата „Елате ни вижте“? А) ода; Б) елегия; В) сонет; Г) памфлет; Д) поема. ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 27 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 39. Характеристиките от кой ред са присъщи на лирическия герой на Вапцаров от сти- хотворението „Писмо“ („Ти помниш ли морето…“)? А) романтичен и реалистичен; Б) трагичен и обречен; В) отчужден и самотен; Г) свободолюбив и борбен; Д) чувствителен и мелодраматичен. 40. От коя лирическа творба е цитираната строфа и кое изразно средство НЕ е използ- вано в текста? Моите очи се ненаглеждат, моите уши се ненаслушват. Не допридам свилената прежда, недогаснал огъня потушвам… А) „Вечната“ – анафора; Б) „Потомка“ – синекдоха; В) „Кукувица“ – сравнение; Г) „Стихии“ – инверсия; Д) „Амазонка“ – синтактичен паралелизъм. КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 1.Д 2.В 3. Г 4.Б 5.А 6.В 7. Г 8.А 9.Д 10. Г 11. Г 12.Д 13.Б 14. Г 15.А 16.Б 17. В 18. Г 19.Д 20.Б 21.В 22.Д 23. Г 24. Г 25.А 26.Д 27.Д 28.Б 29. Г 30.В 31.В 32.Д 33. Г 34.В 35. Г 36.А 37.Д 38.Б 39.А 40.В 28 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 Издателство РЕГАЛИЯ примерен вариант Тест №2 КАРТА ЗА САМООЦЕНКА Въпроси Брой на верни грешни празни Отбележете верните отговори сВ, грешните сХ, а непопълнените сО. Работа с текст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 Българска литература 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 4 3.4 3.4 3.4 2 2 3.3 3.5 3.4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 3.5 3.1 4 3.4 3.2 3.4 2 3.4 3.4 ОБЩО Резултат от теста = 4×(брой верни) − (брой грешни) = Ориентирайте се в кои от темите правите повече грешки и съответно трябва да прего- ворите. ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 29__

Read Full Post »

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

31 август 2010 г.

ВАРИАНТ № 2

Read Full Post »