Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ’ Category

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ (30 точки)

1. Литературни компетентности – 10 т.

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература – 2 т.

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история – 2 т.

1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем – 3 т.

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл – 3 т.

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. – 12 т.

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.

2.3. Логически последователна аргументация – 3 т.

2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.

3. Езикови компетентности – 8 т.

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ (30 точки)

1. Компетентности за изграждане на есе – 22 т.

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем – 2 т.

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст – 2 т.

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 3 т.

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема – 3 т.

1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.

1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.

1.7. Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.

1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.

2. Езикови компетентности – 8 т.

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

Реклами

Read Full Post »