Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘ДУМИ – ПРАВОПИС’ Category

скилиДка

сФера

сеФте

сиМвол

ситУация

скУдОумен

растеж

раЗСтояние

никАкЪв

 

млекар,-ят

иманяр, – ят

писател, -ят

 

анцуГ

виСша, свиСше

въплЪщение

 

загаДка, НО загаТвам

 

имеННо, НО имен ден

раСтеж – пораСТна

потвърждавам – твърдя

 

поТиска,- на

пунктУация

пустоШТа

пустоШ

 

пубертет

пЪстърва

пЪрзалка – пЪрзалям, пЪрзулна

пЪржола

пЪртУшина

пЪрпоря

 

пясЪк

пЪрчотина, НО парче

 

първоразрЯден

пЪдар

пЪдпЪдък

пУлверизатор

 

врЪтня

врабка

формообразУвателен

не зачитайки

незачитащ

тЪршувам

 

шпеРПлат

щеПСел

Акъл

ямУрлук

чаршаФ

Здание

свеЩеНо

скрап

скучнОвато

случАй

смрАдлив

смЪрдя

 

лакЪт

лакЪтЯт

два лакЪтЯ

 

§ същ. на –ар,-яр,-тел, -й  – –чл. –Я/-ЯТ

 

Млекар – млекарЯТ

Овчар – овчарЯТ

иманЯр- иманярЯТ

писател – писателЯТ

 

––––––––––

мътнозелен

мътножълт

седемцветен

червеникавокафяв

червеникаворъждив

оранжевеникав

златистожълт

златожълт

пурпурночервен

пясъчножълт

 

жълто-зелен

жълто-кафяв

жълто-червен

желязно-никелов

зелено-жълтеникав

зелено-син

черно-бул

бяло-зелено-червен

бял-червен

сиво-черен

сиво-бял

сиво-кафяв

сиво-зелен

сиво-жълт

сивкаво-червеникав

 

сЕшОар

фоайе

безспорен

зЕфир

бранденбурГски

 

землемерие и земемерие

 

бЪрборя, -ко

жар-птица

жартиера

жасминен и ясминен

желЕзобетон

 

забърникам

забЪлбукам

забЪрборя

 

рЕзил

орЕзИлявам

 

червеноармеец

здравно-медицински

земетресение

 

оронвам –  за царевица

уронвам – за достойнство

 

усамотение

чеГъртам

чекмеДЖе

 

черковнославянски и църковнославянски

 

пЪрпоря

пясЪк- пясЪчници

 

перО

перУшина

перодръЖка

перфоратор

пиетет

пикиране

платоничен

пластИлин

пластИчен

пИрограФ

петхидядотонов

5-хилядотонов

25-годишен

двадесет и пет годишен

осемхилядник

осемстотингодишен

писЪмце

 

планинско-горски

планинско-ливаден

 

фемИниСТка

фиЛоЛогия

фино,фина, фини

финансово-кредитен

 

У

увертюра

увековеча

увълчвам

увЯхвам

угнетява

умирисвам

умозрителен

умозаключение

усмъртя

увоня

увесвам

умилостивя

улразвуков

умаля

упадЪк

укЪсея

усамотявам

уролоЖка

уцелвам

учетворя

 

два упрека

двама ученици

два учебника

двама професори

 

45 чина

23-ма чиновници

учебно-спортен

учебно-производствен

учебно-възпитателен

 

уякчавам

уяснявам

 

учащ и учещ

 

успОредник

 

мускЕтар

мУшама

мОкет

мушитрън

мУтолевене

мУшмОрок

 

музикалнодраматичен

мъгляв , мъглявина

мъчноизлечим

 

овъгля

огрубея

олекотя

оперно-филхармоничен

опушвам

осАкатя

опортюнистичен

омаломощавам

оширочал

оширочи

ошашавен

 

омиротворение и умиротворение

 

очовечен

очовечал

ощурява

оям

обаяние

отварачка

отдушник

отвинтване

два отвода

 

два пестника

пестници(мн.ч.)

 

отвъртие

отвъртия и отвърерстие

 

отдялам

отдялвам

отеГча

отяждам си

 

памфлет

паНтомима

паралЕлЕпипеД

паралелизъм

 

парафразирам и перифразирам

парафразирания и перифразиране

 

пароксизъм

партийнополитически

 

пасища и пасбище

пасищни пасбищен

пеене и пение

 

паЦифизъм

 

паЯжина

педагожка

педаНТСТво, но педантка

 

пясЪк

пЕсЪкодобивен

песЪкоутаител

 

кАрфица

полутъмен

полусън

 

поТисничество

поТискам

поТичвам

 

подтикна

поддържам

поддръжка

 

подрЯмвам и подрЕмвам

побЪрборя

 

впредвид

 

взе- взЕма

сянка – сенки – сенчест – сенчица

 

словеСност

словеса

 

ентусиазъм, но ентусиазмът

теорИя, но теорЕтичен

теорЕтикоструктурен

 

структУра

 

тенЕкИджийница

тенЕкия

художник футурист

младши сержант

рЕДкостта

аМфитеатрален

темпорален

началник-влак

 

Казанлък, но

казанлъчанин

 

венециАнка

италиАнка

софиЯнец

двама софиЯнци

сомнамбУлизъм

 

дЕветка

дЕсетка

 

петнайсетина и петнадесетина

 

нИшесте

фармацеВт

терапеВт

логопеД

 

кАрфица

Сборник

 

небрежността

неврастеничен

неврели-некипели

неврастения,-ии

невропатологичен

 

невиден  и  невидян

злъчност (злоба) и жлъчност(и болестта, и злобност)

земемерство и землемерство

боботя и буботя

 

каменовъглен

каменно-земен

каменно-бетонен

бръснаро-фризьорски

 

звуково-буквен

змукоподражателен

звуконепроницаем

 

брЪшлян

брЪщолевя

брЪмчило

 

буДка

будоари

 

брЪмбАзък

брЪтвеж

фоайе

 

сеФте

 

сеЦвам, сеЦване и сеКвам(кръста)

 

секНа (носа)

 

къщата музей

къща музей

мач реванш

мачът реванш

 

вагон-ресторант

вагон-ресторантът

заместник-директорът

заместник-директор

 

вагонресторантски

кандидатстудентски

заместникдиректорски

 

сАрма

дроб сАрма

фитнес клуб

шкембе чорба

алфа-лъчи

у-лъчи

 

Агенция за приватизация

Бели Искър

Нова Загора

Северна Америка

Южна Каледония

 

Министерство на здравеопазването

Национална служба за охрана

Технически университет

Българска народна банка

БАН

 

донкихотовски

Дон-Кихотови

горнобански

Иван-Вазови

Елин-Пелинова

елинпелиновски

 

медиатор

милион

колониАлен

пионка

венециАнец

пиАно

гьол

фотьойл

христиЯнин

Златовръх

сешоар

Обуславям

помеНик

префасонирам

 

УбодОх се

форми на –вувам са остарели

участвам, а не участвувам

структурнофункционален (правописен речник)

функционално-структурен

структуроопределящ

струпей

струпеи

стЪбло

стЪблен и стЕблен

стЪкЪлце

струдено-влажен

 

българомохамеданин

християнски

австро-унгарски

руско-турски

 

очи-череши

 

по-С-грея

порядък – порЯдки

порицател(порицател,-ва)

прорицател(пророк-ува)

пирдопски

пиктограма

пивък

 

пендар

пейоративен

пекинез

пергамент

перИтонит

 

пече(сег.вр.)

печене

пека се

печеш

печем

пекох

пече(мин.вр.)

печах

пекъл

пекли

печал

печен

печащ

печеше

 

пЕрИфразирам и пАрАфразирам

пЕрИфраза и пАрАфраза

 

паус

ошмуля

ошушквам

ошетам

ошашавя

 

пеньоар

пенИцИлин

пЕлЕнгатор

перИскоп

памукотъкачка

памфлет

палет

пансионер

панафриканески

панафриканец

папИрос

 

папУняк

два папуняКа

много папуняци

 

парабОла

хипербОла

ФЛанела

анцуг

два анцуга

 

апотеоз

артък=излишък

 

артериосклероза     и атеросклероза

 

асфалт

сФера

фоАЙе

архИтектоника

аситигматичен

атавизъм

аспержа

 

политико-икономически

пЪстърва

плюлея

 

полилей

два полилея

полека-лека

 

антидот

бихейвиоризъм

 

бицепс

битпазар

бит-пребит

 

благоговеене и  благоговение

 

богоугоден

богочовек

 

бомбаРдировач

бомбардировъчен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

думи – правопис

Неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения

1. Неопределителни – заместват названия на неопределени лица и предмети, признаци и числа:

– за лица – някой, някоя, някое
– за предмети – нещо
– за признаци – някакъв, някаква, някакви, някакво
– числа, количество – няколко

Образуват се с частицата -ня

2. Отрицателни – с тях се отричат лица и предмети, признаци и числа. Образуват се от въпросителните местоимения с помощта на частицата -ни

а) Видове:

– за лица и предмети – никой, никоя, никое, никои
– за признаци – никакъв, никаква, никакво, никакви
– за предмети и животни – нищо
– за притежание – ничее, ничий, ничия
– за количество – николко

б) Когато местоимението „никой“ не е подлог в изречението и се отнася за лица, се пише „никого“.

Пример: В стаята няма никой.

3. Обобщителни местоимения – с тях се означават обобщено всякакви лица и предмети, признаци и числа. Образуват се от въпросителните местоимения с частицата -вся и -все

а) Видове:

– за лица и предмети – всяка, всеки, всяко
– за предмети и животни – всичко
– за признаци – всякакво, всякакъв, всякаква, всякакви
– за притежание – на всеки, на всяка, на всяко, на всички
– за количество – всичко, всички

 

Членуване

Съществителни имена (същ. име) от мъжки род (м.р.), единствено число (ед.ч.), когато изпълняват служба на подлози, се пишат с пълен член: -ът, -ят, а когато изпълняват служба на допълнение – с кратък член: -а, -я
Подлогът може да се замени с местоимението – той, а допълнението с местоимението – него, – го.

Определенията на подлога – с пълен член, а определенията на допълненията – с кратък.

Победеният фен си тръгна от игрището като стискаше здраво пушката си.
След предлог никога не се пише пълен член!

Съществителни имена, които означават професии и окончават на деятелните наставки -ар, -тел, -яр, а също така които окончават на -й, се пишат с пълен член -ят, и кратък член -я.

Примери:
герой – героят
млекар – млекарят – млекаря
маняр – манярят – маняря
писател – писателpят – писателя

катинар – катинарът > не означава професия
пазар – пазарът > не означава професия

 

Изключения: сън, цар, лакът, нокът, път, огън

Съществителни имена от женски род (ж.р.), които окончават на -т, при членуване приемат двойно „т“

 
Примери:
пролет+та = пролетта
действителност+та = действителността
нощ+та = нощта
мощ+та = мощта

мост (м.р.) + а = моста

След формите на спомагателен глагол „съм“ („е“) се пише пълен член:

Виртуален речник на често бъркани думи

A

aбревиатура
АбсурД

анцуГ
–––––––––––––––––––––––––––

Б

боНбон

–––––––––––––––––––––––––––

В

виСш, виСша, веСше, виСши

въплЪщение

вмъкни – слято изписване

впрочем – слято изписване

–––––––––––––––––––––––––––

Г

горе-долу

–––––––––––––––––––––––––––

Д

–––––––––––––––––––––––––––

Е
–––––––––––––––––––––––––––

Ж
–––––––––––––––––––––––––––

З

загаДка и загаТвам

–––––––––––––––––––––––––––

И

имеННо

иЗСтрел

иЗтича

иЗтребител
–––––––––––––––––––––––––––

Й
–––––––––––––––––––––––––––

К

копнеЖ

красиВ

креНвирш

кУлминация

кУпувам

конкурентНоспособен

–––––––––––––––––––––––––––

Л

лЪжица

лакЪт
–––––––––––––––––––––––––––

М

Множествено число: думи, завършващи на -ия (революция, акция и др.) в множествено число завършват на -ии (с “и”, а не с “й”): революцИИ, акцИИ, муницИИ, квитанцИИ

манИЯ; манИЯк
–––––––––––––––––––––––––––

Н

нАКрая – една дума>>> Напр. Накрая видях сградата.
на _ края – oтделно >>> Напр. Чашата е на края на масата

НЕ – частица за отрицание – пише се отделно от глаголите и деепричастията:
– не знам
– не мога
– не искам
– не разбирам

Пише се слято „не“ със същ. имена, прил. имена, наречия и останалите причастия:

– ненапразно
– невъзможност
– незнание
– неискрен
– непочтен

например – една дума и БЕЗ „но“ накрая
нокЪт
–––––––––––––––––––––––––––

О

обикновеНо (само едно „н“, обикновен)

образОвание

Обръщам

обЯснявам, обЯснение

Одобрение

Означава

Оживление

опаСНост (без „т“, опасен)

Опорочавам

осигУрявам

особеНо

отВсякъде

–––––––––––––––––––––––––––

П

перспектива

пласТмаса

порасТна (раста, растеж)

портмоне

пОТвръждавам

пОТисничество

пунктУация

пустоШТа

пЪстърва

пЪдпЪдЪк

полОвина

пУловер

предвид – БЕЗ „в“ отпред

примерно- БЕЗ „на“ отпред
–––––––––––––––––––––––––––

Р

раЗкрепостен

–––––––––––––––––––––––––––

С

Сграда

сериАл – не се пише сериЯл или сИрЯл

сиМвол

среЩна

съжАлявам; съжАлЕние
сваТба
сигУрно
случАй
стартиРАт ( Не стартирВат )

стандарТ
–––––––––––––––––––––––––––

Т

току-що

тЪй

–––––––––––––––––––––––––––

У

Уговарям; Уговорка

Усмихвам се, Усмихнат

уреДба

Усложнявам

Усъвършенствам

Учудвам
–––––––––––––––––––––––––––

Ф

фЪстък

–––––––––––––––––––––––––––

Х
–––––––––––––––––––––––––––

Ц
–––––––––––––––––––––––––––

Ч

часТна, часТно, часТни – частен

чу ли – това са 2 отделни думи

чесТно

някои допускат следната грешка“

добавя се едно ненужно вече „в“ в глаголите
например: „телепортирВат“, „стартирВат“,
това допълнително „В“ е остаряла форма и вече не е нужно да се изписва

същият е и случая с „чувстВУвам“ <- също остаряла форма на изписване, която след последните правописни промени в българския език отпадна окончателно!

Когато дума от женски род, единствено число завършва на „Т“ или „Щ“, при членуване задължително се пише още едно „т“, което всъщност е част от сричката „та„, съставяща пълния член!

Примери:
чест -> чесТТа
част -> часТТа
нощ -> ноЩТа
завист -> зависТТа
хубост -> хубосТТа

 

Списък на правописни грешки
форма с грешка (правилна форма, обяснения, ако са необходими)

А

 • а ми (ами)      Пример: Ами не знам…
 • абитурент, абитюрент, абитюриент, абитьорент (абитуриент)
 • абсолутен (абсолютен)
 • абуруген (абориген)
 • адрез (адрес, проверка: адресирам)
 • азиятец (азиатец)
 • айрогара (аерогара)
 • акомолатор, акумолатор, акомулатор (акумулатор) от      к.лат. accumulātor
 • аксесуар (аксесоар)
 • актоално (актуално)
 • амолет (амулет)
 • анцунг (анцуг) от немски Anzug — костюм
 • апартамен (апартамент)
 • аператив (аперитив)
 • апстрахирам (абстрахирам)
 • аргомент (аргумент)
 • ас (аз – лично      местоимение; ‘ас‘ е вид карта или изтъкнат специалист, летец)
 • асансиор, асансйор (асансьор)
 • асвалт (асфалт)
 • астегматизъм (астигматизъм)
 • атски, ацки, адцки (адски)

Б

 • балха (бълха)
 • Бангладеж (Бангладеш)
 • батерий (батерии) Всички      думи в българския език, завършващи на -ия, в множествено число се пишат с две букви и накрая. (анимации, материи,      претенции, функции)
 • беберон (биберон,      фр. biberon)
 • бег (бек,      когато става дума за футболист, от англ. back)
 • безкруполна (безскрупулна)
 • безледно, беследно (безследно, проверка: без следа)
 • безопастност (безопасност, проверка: безопасен)
 • безпорно (безспорно,      проверка: без спор)
 • безмислен (безсмислен)
 • безучасен (безучастен, проверка: участие)
 • белешка (бележка)
 • бес (без)
 • беспорно (безспорно,      проверка: без спор)
 • благодария (благодаря)
 • бодалкам (будалкам)
 • боксувам (буксувам)
 • бомбони (бонбони, идва от      фр. бон)
 • бомбандирам (бомбардирам)
 • боноси (бонуси)
 • бубина (бобина)
 • буклук (боклук)
 • булонка (болонка)
 • булченски (булчински)
 • бумбе (бомбе)
 • бутка (будка)
 • бърдак (бардак)
 • бъсма (басма)
 • бюджед (бюджет)
 • бяли (бели)

В

 • в (във,      пред думи и съкращения започващи със звук /в/ или /ф/ — „във Варна“, „във      VIP“; както и когато предлогът получава самостоятелно ударение, при      самостоятелна употреба — „във или извън контейнера“, „около и във града“
 • вапрос, въпроз (въпрос)
 • варви (върви)
 • ваком (вакуум)
 • ваща (вашата)
 • весник (вестник,      проверка: вест)
 • верно (вярно)
 • ветрина (витрина,      от vitreous – стъклен)
 • взаимствам (заимствам)
 • визш (висш,      проверка: висок)
 • викъм (викам)
 • вишестоящ (висшестоящ, проверка: висш)
 • виш (висш,      проверка: висше учебно заведение)
 • виш (виж,      проверка: виждам)
 • вище, виште (вижте)
 • воено (военно,      проверка: военен)
 • волкан (вулкан)
 • впечетление (впечатление)
 • в пред вид (предвид)
 • времено (временно)
 • връзник (връстник)
 • възвращаемост (възвръщаемост)
 • въспирам, възспирам (възпирам)
 • възоснова на (въз основа на, 3 думи)
 • възтание, възстание (въстание)
 • възтановявам, въстановявам (възстановявам)

Г

 • генеколог (гинеколог)
 • генитична (генетична)
 • геройте (героите)
 • глетка (гледка)
 • грат (град)
 • грацки (градски)
 • градос (градус)
 • гърк (грък)      – пише се и се произнася грък за благозвучие, въпреки че държавата е      Гърция
 • грацка (гръцка      или градска)

Д

 • далбока (дълбока)
 • дарво (дърво, дървен)
 • даржава (държава)
 • двойнствен (двойствен)
 • дволичник (двуличник)
 • двуеточие (двоеточие)
 • двуични (двоични)
 • двуцефка (двуцевка)
 • дедектив (детектив)
 • детствен (девствен)
 • девственна (девствена)
 • дественост (девственост)
 • децки (детски)
 • димокрация (демокрация)
 • дигам (вдигам)
 • добар (добър)
 • довут (довод)
 • доло (долу)
 • долър (долар)
 • до скоро (доскоро)
 • досък (досег)
 • дохувит (духовит)
 • дразна (се) (дразня се)
 • древногръдски (древногръцки)
 • друид (дроид, когато става дума за робот)
 • думатите (доматите      – мн.ч., домат м.р.,ед.ч.)
 • дуспа (дузпа)
 • дъвчим (дъвчем)
 • дъндания (дандания)

Е

 • едар (едър)
 • еденица (единица,      проверка: един)
 • единственно (единствено, проверка: единствен, не единственен)
 • единтичен (идентичен)
 • елексир (еликсир)
 • ентелигент, ентелегент (интелигент)
 • ентусиас (ентусиаст)
 • ероглиф (йероглиф)
 • еродиран (ерудиран)
 • есено (есенно,      проверка: есенен)
 • ессе (есе)
 • ефтин (евтин)

Ж

 • жарак (жарък)
 • жирав (жираф)
 • жилъв (жилав)

З

 • загатка (загадка)
 • задгърбвам (загърбвам)
 • замесник (заместник,      проверка: място)
 • засложава (заслужава)
 • за това (затова,      пример: Той беше болен, затова не      дойде.)
 • затова (за      това, пример: Ще съжаляваш      за това!)
 • збием (сбием)
 • зблъсквам (сблъсквам)
 • зборник (сборник,      проверка: сбор, събирам)
 • збърка (сбърка)
 • зграда (сграда)
 • згреша (сгреша)
 • здравей те (здравейте)
 • зема (взема)
 • знамли (знам      ли)
 • збогом (сбогом)

И

 • игоист (егоист)
 • идеот (идиот)
 • избранник (избраник)
 • изведнъш (изведнъж)
 • изведро (разделно: из ведро)
 • извесно (известно,      проверка: вест)
 • извземам (изземам)
 • издаиднически (издайнически)
 • издаржа (издържа)
 • изкам (искам)
 • изклучение, исключение (изключение)
 • изкра (искра)
 • израсвам (израствам,      проверка: ръст)
 • изруд (изрод)
 • изстерия (истерия)
 • изтинал (изстинал)
 • изтина (истина или изстина)
 • изтрел (изстрел,      проверка: стрела)
 • изтукан (истукан      = идол, от рус., нещо неподвижно и безучастно)
 • има ме (имаме)
 • имах си аз/ас (има си хас, от арабски/турски (прил.) „чист,      истински“; „струвам хас“ = „обръщам внимание, влияя      се, засягам се“)
 • имено (именно      тук не може да се приложи правилото за „нен“, защото      „именно“ е наречие. Не съществува дума „именен“.)
 • имигрант (емигрант,      изселник)
  • Заб.: Думата имигрант е вярна в случаите когато       става дума за заселник (имигрант), но не на място когато става дума за       изселник (емигрант). Двете думи често се бъркат една с друга поради       звуковата прилика затова е по-добре да се употребяват думите изселник и заселник.
 • инжинер (инженер)
 • интелегентен (интелигентен)
 • интелегентност (интелигентност)
 • интерестно (интересно)
 • инъче (иначе)
 • исконно (изконно,      другото е стар русизъм)
 • искренно (искрено,      проверка: искрен, не искренен)
 • испит (изпит)
 • исползвам (използвам)
 • испускам (изпускам)
 • истинал (изстинал)
 • источник (източник)
 • истрел (изстрел,      проверка: стрелям)
 • истривам (изтривам)
 • италиянски (италиански)

Й

К

 • кадето (където)
 • казъх (казах)
 • какафония (какофония)
 • Калифорниа (Калифорния)
 • калъв (калъф)
 • канафка (канавка)
 • картовки (картофки, към      думата картоф се добавя умалително)
 • касмет (късмет)
 • книшка (книжка)
 • коефицент (коефициент)
 • колидор (коридор)
 • комир (кумир)
 • комисионна (съществителното е комисиона, прилагателното – комисионен, комисионна)
 • комоникация (комуникация)
 • компроментирам (компрометирам)
 • комфитюр (конфитюр)
 • консомация (консумация)
 • конфортно (комфортно)
 • копувам (купувам,      проверка: покупка)
 • корегирам (коригирам)
 • корпурации (корпорации)
 • косвенно (косвено)
 • косинос (косинус)
 • котия (кутия)
 • коФчег (ковчег)
 • крадът (крадат)
 • кремвирш (кренвирш)
 • кулиба (колиба)
 • кумик (комик)
 • кумин (комин)
 • куплонг (куплунг)
 • куповач (купувач,      проверка: купувам)
 • куфраж (кофраж)
 • куфър (куфар)
 • кървъв (кървав)
 • къртечница, картешница (картечница)

Л

 • лажа (лъжа)
 • лакирвам (лакирам)
 • лафка (лавка)
 • лебетка (лебедка)
 • лимонтозу (лимонтузу)
 • линийте (линиите)
 • лисче (листче)
 • лиценс (лиценз)
 • лосче, лошче (лостче) Заб.: Лосче е вярно в случаите, когато става дума за      малкото на лос.
 • лотус (лотос)
 • лъвина (лавина)

М

 • магнитафон (магнетофон)
 • магнитут (магнитуд)
 • макър (макар)
 • маниа (мания)
 • манияк (маниак)
 • маняк (маниак)
 • марморя (мърморя)
 • маршерут, марширутен (маршрут, маршрутен)
 • материял, матерял (материал)
 • междучастие (междучасие)
 • мекошав (мекушав)
 • месни (местни,      от „месо“, например „месни колбаси“; „Местни“ произлиза от „място“,      например „местното население“.)
 • милиярд, милярд (милиард)
 • минъл (минал)
 • мириз (мирис,      мириси, но: миризма)
 • миродавен (меродавен)
 • мисал (мисъл,      проверка: мисля; Миса̀л (от      немски      Missal(e) по латински missalis      ‘литургически’) означава мярка за величина на печатарски букви от 48      пункта. мисалски прил.)
 • младеш (младеж)
 • молиф (молив)
 • мошна (мощна)
 • мощтност (мощност)
 • мутика (мотика)
 • мъркуч (маркуч)
 • мърсотия (мръсотия)

Н

  • Всички глаголи се пишат РАЗДЕЛНО от частицата „НЕ“ при следните изчерпателно       изброени изключения:
   • глаголите с представка „недо-“, когато са в смисъл на непълнота – недогледам (и        недоглеждам), недоизкажа се, недолюбвам, недооценя (и недооценявам),        недоплатя, недоспивам си, недоумявам, недохранвам се, недочуя, недояждам        си (и недоям си), недоволствам,
   • глаголи, които без „не“ не съществуват –        невротизирам (се), немея, ненавиждам        (и ненавидя), нехая,
   • повелителната форма недей (и диал. немой), частицата нека и диал. нечу).
 • на сила (насила)
 • напредвид (предвид)
 • натурален (нотариален, от „нотариус“, пример: „нотариален акт“;      „Натурален“ произлиза от „натура“ (естество), например „натурален сок“)
 • на яве (ная̀ве)
 • надменост (надменност)
 • наименовам (наименувам, наименуване, когато е в смисъл на „кръщавам“, но:      наименование)
 • наистинна, найстинна (наистина)
 • натписване (надписване)
 • невиждам (не      виждам)
 • невироятен (невероятен)
 • невръстеник (неврастеник)
 • незнам (не      знам)
 • неин приятел,      но нейният любовник
 • немърлив (немарлив)
 • немога (не      мога)
 • неознаваемост (неузнаваемост)
 • неотдавнъшен (неотдавнашен)
 • нервени (нервни)
 • неска (днеска)
 • нестава (не      става)
 • несъм (не      съм)
 • несъмненно (несъмнено)
 • неуспорим (неоспорим)
 • неутразим (неотразим)
 • нещасна (нещастна)
 • неястност (неясност, проверка: ясно, или: неяснота)
 • никролог (некролог)
 • ноща (нощта)
 • някаде (някъде)
 • някои (ед.ч. някой)
 • някой (мн.ч. някои)

О

 • обедително (убедително)
 • обеждения (убеждения)
 • обезомял (обезумял)
 • обесилвам (обезсилвам)
 • обеснявам (обяснявам)
 • обещетение (обезщетение)
 • обикновенно (обикновено)
 • обичтта (обичта)
 • облегчен (облекчен)
 • облицовачни (облицовъчни)
 • облошка (обложка)
 • образувание (образование; но      когато се има предвид дадено формирование, се използва образувание)
 • обужавам (обожавам)
 • оважавам (уважавам)
 • оведомя (уведомя,      но: осведомя)
 • овековечавам (увековечавам)
 • овеличавам (увеличавам)
 • овеселителен (увеселителен)
 • овивам (увивам)
 • овличам (увличам)
 • оговарям (уговорям)
 • одавна (отдавна)
 • одари (удари)
 • одачно (удачно)
 • одяло, одеало (одеяло)
 • оеднаквявам (уеднаквявам)
 • озадъчен (озадачен,      проверка: задача)
 • окраса (украса)
 • окопирам (окупирам)
 • окупавам се (окопавам се)
 • олимпияда (олимпиада)
 • оличавам (уличавам)
 • омбуцман, омбутсман (омбудсман)
 • онаследявам (унаследявам)
 • ония (оня)
 • опастност (опасност, проверка: опасен)
 • описаниа (описания)
 • оплашвам (уплашвам)
 • оплътнявам (уплътнявам)
 • оповавам се (уповавам се)
 • оправление (управление)
 • опражнявам (упражнявам)
 • опътвам (упътвам)
 • осигорявам (осигурявам)
 • осмихвам (усмихвам)
 • особенно (особено)
 • оспех (успех)
 • оспивам се (успивам се)
 • оспокоявам (успокоявам)
 • оспявам (успявам)
 • остановена (установена)
 • осъвършенствам (усъвършенствам)
 • осъмнявам се (усъмнявам се)
 • осърдно (усърдно)
 • отатък (оттатък)
 • отварам (отварям)
 • отверка (отвертка —      проверка: въртя, отвъртам)
 • „отдава“ да не се бърка с „удава“ (върви (ми),      успявам)
 • отекчителен (отегчителен)
 • отзова (озова,      пример: Футболистът се озова сам      срещу вратаря.; Отзова      представлява „отговор на зова“, в смисъл на „притичам се“ (на помощ),      „прекратявам мандат“ (на посланик)
 • отностно (относно)
 • отрепвам (утрепвам)
 • оттървах се (отървах се)
 • отъпкан (утъпкан)
 • отъпквам (утъпквам)
 • охажвам (ухажвам)
 • оцелвам (уцелвам)
 • очудвам (учудвам)
 • оште (още)

П

 • палноценен (пълноценен)
 • панахида (панихида)
 • парви (първи)
 • педерас, педераз (книжовно: педераст)
 • пеизаж (пейзаж)
 • переодичен (периодичен)
 • петак (петък) Заб: Пета̀к,      пета̀че означават вид монета с ниска стойност.
 • писменност (писменост)
 • писъл (писал)
 • пицерия (пицария)
 • плевмония (пневмония)
 • площа (площта)
 • по някога (понякога)
 • по-принцип (по принцип)
 • повиност (повинност)
 • повот (повод)
 • полвин (половин)
 • полужение (положение)
 • полюлей (полилѐй,      остаряло: полиелей, от гр.      πολύελαιλον- много елей,      т.е. много маслинови масла, много светлини; означава (1) вид осветително      тяло и (2) вид подбрани псалми)
 • полюст (полюс)
 • порастнал (пораснал)
 • порногравски (порнографски)
 • портукал (портокал)
 • посланник (посланик)
 • посрешна (посрещна)
 • посъщество (по същество)
 • потчинен (подчинен)
 • праздник (празник, другото      е архаична форма)
 • превъплащение (превъплъщение)
 • пребирам се (прибирам се)
 • предверие (преддверие)
 • предвит (предвид)
 • предвърително (предварително)
 • предрасъдици (предразсъдъци)
 • предтекст (претекст)
 • предценка (преценка)
 • преключва (приключва)
 • прелесна (прелестна)
 • преностен (прено̀сен)
 • преобразувание (преобразование)
 • препядствие (препятствие)
 • прецедател (председател)
 • прещипан (прищипан      в смисъл на притиснат)
 • приател (приятел)
 • приатно (приятно)
 • приакор (прякор)
 • пришалец (пришълец)
 • продалжава (продължава)
 • прожина (пружина)
 • проспирира (просперира)
 • пръс (пръст)
 • пръставлява (представлява)
 • пръщи (пращи)
 • пумия (помия)
 • пумияр (помияр)
 • пунктоация (пунктуация)
 • пустощта (пустошта)
 • пъпеж (пъпеш)
 • първеню (парвеню,      от френски)
 • пътнишки (пътнически,      другото е архаизъм)
 • пясак (пясък)

Р

 • работиме (работим)“е“      се добавя само когато 1 лице ед. ч. съвпада с 1 лице мн. ч. бягам — бягаме      – при глаголи в 3. спрежение)
 • радиятор, радятор (радиатор)
 • радиос (радиус)
 • разочерование, разорачование (разочарование)
 • разспространявам (разпространявам)
 • разста (раста)
 • разтеж (растеж)
 • разтекал (разтекъл)
 • разтрел, растрел (разстрел)
 • разтъкаване (разтакаване)
 • рака (ръка,      проверка: ръчен. ръце)
 • ранклиста (ранглиста)
 • растна (расна)
 • расхотка (разходка)
 • регестрирам (регистрирам)
 • рекал (рекъл)
 • рожденни (рождени      дни, рожден ден)
 • рожденник (рожденик)
 • ръзстояние (разстояние)
 • ръстеж (растеж)

С

 • с (със,      пред думи или съкращения започващи със звук /с/ или /з/ — „със сестра ми“,      „със СССР“, „със CD“; както и когато предлогът получава самостоятелно      ударение — „със или без нея“)
 • савсем (съвсем)
 • садба (съдба)
 • садържание (съдържание)
 • саздавам (създавам)
 • самoчуствие (самочувствие)
 • Сан Франсиско (Сан Франциско) –      градът в щата Калифорния, САЩ
 • Сан Франциско (Сан Франсиско) – имена на обекти в Мексико, Централна и      Латинска Америка и Испания
 • сарце (сърце)
 • сащия (същия)
 • сащество (същество)
 • свадба (сватба)
 • свера (сфера)
 • свесно (свястно,      но свестен [м.р.])
 • свещенна (свещена)
 • свещенно (свещено)
 • сдание (здание)
 • севте (сефте)
 • секи (всеки)
 • сигорно (сигурно)
 • силуз (силоз)
 • синвол (символ)
 • синос (синус)
 • ситоация, ситуациа (ситуация)
 • сички (всички)
 • сичко (всичко)
 • скилитка (скилидка)
 • скодоумен (скудоумен)
 • скраб (скрап)
 • скучнувато (скучновато)
 • словообразователен (словообразувателен)
 • случей (случай)
 • смръдлив (смрадлив)
 • собственна (собствена, проверка: собствен)
 • сомнанбул (сомнамбул)
 • спесификация (спецификация)
 • специялен (специален)
 • справат (справят)
 • спрът (спрат)
 • сретство (средство)
 • сръвнение (сравнение)
 • сръжавам се (сражавам се)
 • сташ (стаж)
 • страно (странно)
 • структори (структури)
 • ступур (ступор,      вцепененост)
 • стълпкновение (стълкновение)
 • сумнамбули, сомнабули (сомнамбули)
 • сушоар (сешоар)
 • сфетофар (светофар)
 • съжелявам, сажалявам (съжалявам)
 • съкрален (сакрален)
 • съкровенна (съкровена)
 • съкровенно (съкровено)
 • сърма (сарма̀      – завито в листо или др. ядене; но съ̀рма      – метална нишка за бродерия)
 • съшност (същност)
 • същественна (съществена)
 • същественно (съществено)
 • съчма (сачма̀,      са̀чмен)
 • сюджет (сюжет)
 • сянки (сенки,      но: сянка)

Т

У убективна (обективна)

 • убесвам (обесвам)
 • убида (обида)
 • убичам (обичам)
 • убърна (обърна)
 • „удава“ (върви ми, успявам) да не се бърка с      „отдава“
 • удобрявам (одобрявам)
 • удър (удар)
 • ужастно, ожастно, ожасно (ужасно)
 • ужениш (ожениш)
 • указвам (оказвам      съдействие, но: указвам в      смисъл на посочвам, нареждам)
 • улекна (олекна)
 • уливам (оливам)
 • улигофрен (олигофрен)
 • улях (олях)
 • умраза (омраза)
 • упаковам (опаковам)
 • уписвам (описвам)
 • уплаквам (оплаквам)
 • уплел (оплел)
 • упора (опора)
 • управдал (оправдал)
 • управия (оправия)
 • упровергае (опровергае)
 • упростявам (опростявам)
 • упрощавам (опрощавам)
 • упържа (опържа)
 • уранготан (орангутан)
 • урганизирам (организирам)
 • уръдие (оръдие)
 • уръжие (оръжие)
 • усвежавам (освежавам)
 • усигорявам (осигурявам)
 • услушвам се (ослушвам се)
 • усмелявам (осмелявам)
 • усмислил (осмислил)
 • успорван (оспорван)
 • устаря (остаря)
 • утказвам (отказвам)
 • утрепка (отрепка)
 • утривалка, отривалка (изтривалка)
 • утривам (отривам)
 • учавствам (участвам, проверка: участ)
 • учовечавам (очовечавам)

Ф

 • фармацефт (фармацевт)
 • фастъци (фъстъци)
 • фелтфебел (фелдфебел)
 • фенолфталейн (фенолфталеин)
 • финансии (финанси)
 • финна, финни, финно (фина, фини, фино, проверка: фин, не финен)
 • фойе (фоайе)
 • фотьоел (фотьойл)
 • фръквам (хвръквам)
 • фтасала (втасала)
 • фтълпявам (втълпявам)

Х халостен (халосен)

Ц

 • царвул (цървул)
 • цензориран (цензуриран)
 • цено (ценно)
 • цероза (цироза)
 • цъвтеж (цъфтеж)

Ч

 • чаршав (чаршаф)
 • челюсна (челюстна)
 • через (чрез)
 • чесно (честно)
 • четах, четъх (четох, четях, пример: „Този вестник вече го четох, но докато      го четях…“)
 • Чибурашка (Чебурашка)
 • човал (чувал)
 • чусвам, чуствам (чувствам)
 • чъсовник (часовник)

Ш

 • шезофрения (шизофрения)
 • шерок (широк,      проверка: шир, нашир)
 • шикаф, шкав (шкаф)
 • шофиорски (шофьорски)
 • шпертплат (шперплат)
 • Шугун (Шогун)

Щ

Ъ [редактиране]

 • ъгал (ъгъл)
 • ъкъл (акъл)
 • ъпсурт (абсурд,      Ъпсурт е вярно, когато става дума за наименованието на музикална група Ъпсурт)

Ю

 • юристконсулт (юрисконсулт, от лат.      ius, iuris — право)
 • юнуша (юноша)

Я

 • ядеме (ядем,      „е“ се добавя само когато 1 лице ед. ч. съвпада с 1 лице мн. ч. бягам — бягаме – при глаголи в 3. спрежение)
 • яморлук (ямурлук)
 • яркос (яркост, членувано: яркостта)
 • ярос (ярост,      проверка: яростен)
 • яш (яж,      Яш е вярно в случаите, когато става дума за град Яш в      Румъния)

В началото е даден правилният правопис на думата, като са удебелени „трудните“ букви!

аксесоар – не е аксесУар

анцуг – абсолютно неправилно е да се пише и изговаря анцнуг

безпокоя (не безСпокоя, както и аз съм бъркал)

булчински – не булчЕнски

воин – макар че в някои по-нови издания на правописни речници войн също се приема за правилно, нека не забравяме, че при формата за множествено настъпва сериозно объркване – войни – дали за въоръжени лица иде реч или за военни действия

заимствам – не Взаимствам

двоеточие – в никакъв случай „двУеточие“

коригирам – не корЕгирам

кюмюр – много хора пишат неправилно кюмУр под влияние на диалекта си

уеднаквявам (не Оеднаквявам)

обръщение и обращение – обращение е когато се касае до обращение на пари (например), а обръщение е публично изявление (обръщение на президента)

одобрявам

омбудсман

отвертка – това Т много често се забравя

пуловер (но поло)

удава (имам възможност), а отдава, при отдавам под наем

утъпкан

учудвам

претекст

прищипан

пунктуация

разтакаване

скилидка

трансцендентен

фЪстъци

фелдфебел

цървул

юрисконсулт – не юрисТконсулт

Сегашно   време взе·мам
Мин.   св. време взе·мах
Мин.   несв. време взе·мах
Повел.   наклонение взе·май
Мин.   страд. причастие взе·ман
Мин.   деят. св. причастие взе·мал
Мин.   деят. несв. причастие взе·мал
Сегашно   деят. причастие взе·мащ
Деепричастие взе·май·ки
Всички форми

Глагол, тип 186, несвършен вид, взема-свършен вид

(класификация — ?)

Значението на думата все още не е въведено. Можете да го добавите, както и да попълните част от останалата липсваща информация, като щракнете на редактиране. пазарувам, правя покупки

Етимология

старобълг. възѩти, възьмѫ < *vъz-jenti, *vъz-jьmon ~ старобълг. ѥмлѭ, имати.

Фразеологични изрази

Синоними

улавям, хващам, докопвам, сграбчвам

отнасям, отвеждам, отнемам, турям ръка, изземвам

изваждам, измъквам, изтеглям, изтръгвам

завземам, завладявам, превземам, окупирам

заимствувам, обсебвам, присвоявам

получавам, приемам, печеля, добивам, придобивам, снабдявам се, черпя, извличам

подбирам, избирам

нарамвам, грабвам, задигам

заемам, наемам

спечелвам

Лични глаголни форми

Изявително наклонение

Сегашно време

единствено   число множествено   число
1 лице взе·мам взе·ма·ме
2 лице взе·маш взе·ма·те
3 лице взе·ма взе·мат

 

Минало свършено време (аорист)

единствено   число множествено   число
1 лице взе·мах взе·мах·ме
2 лице взе·ма взе·мах·те
3 лице взе·ма взе·ма·ха

 

Минало несвършено време (имперфект)

единствено   число множествено   число
1 лице взе·мах взе·мах·ме
2 лице взе·ма·ше взе·мах·те
3 лице взе·ма·ше взе·ма·ха

 

[Минало неопределено време (перфект)

единствено   число множествено   число
мъжки   род женски   род среден   род
1 лице вземал   съм вземала   съм вземало   съм вземали   сме
2 лице вземал   си вземала   си вземало   си вземали   сте
3 лице вземал   е вземала   е вземало   е вземали   са

 

Минало предварително време (плусквамперфект)

единствено   число множествено   число
мъжки   род женски   род среден   род
1 лице бях   вземал бях   вземала бях   вземало бяхме   вземали
2 лице беше   вземал беше   вземала беше   вземало бяхте   вземали
3 лице беше   вземал беше   вземала беше   вземало бяха   вземали

 

] Бъдеще време

единствено   число множествено   число
1 лице ще   вземам ще   вземаме
2 лице ще   вземаш ще   вземате
3 лице ще   взема ще   вземат

 

] Бъдеще предварително време

единствено   число множествено   число
мъжки род женски   род среден   род
1 лице ще съм   вземал ще съм   вземала ще съм   вземало ще сме   вземали
2 лице ще си   вземал ще си   вземала ще си   вземало ще сте   вземали
3 лице ще е   вземал ще е   вземала ще е   вземало ще са   вземали

 

Бъдеще време в миналото

единствено   число множествено   число
1 лице щях да   вземам щяхме   да вземаме

2 лице

щеше да   вземаш щяхте   да вземате

3 лице

щеше да   взема щяха да   вземат

 

[редактиране] Бъдеще предварително време в миналото

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

щях да   съм вземал щях да   съм вземала щях да   съм вземало щяхме   да сме вземали

2 лице

щеше да   си вземал щеше да   си вземала щеше да   си вземало щяхте   да сте вземали

3 лице

щеше да   е вземал щеше да   е вземала щеше да   е вземало щяха да   са вземали

 

[редактиране] Преизказно наклонение

[редактиране] Сегашно време

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

вземал   съм вземала   съм вземало   съм вземали   сме

2 лице

вземал   си вземала   си вземало   си вземали   сте

3 лице

вземал   (е) вземала   (е) вземало   (е) вземали   (са)

 

[редактиране] Минало свършено време (аорист)

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

вземал   съм вземала   съм вземало   съм вземали   сме

2 лице

вземал   си вземала   си вземало   си вземали   сте

3 лице

вземал   (е) вземала   (е) вземало   (е) вземали   (са)

 

[редактиране] Минало несвършено време (имперфект)

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

[редактиране] Минало неопределено време (перфект)

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

бил съм   вземал била   съм вземала било   съм вземало били   сме вземали

2 лице

бил си   вземал била си   вземала било си   вземало били   сте вземали

3 лице

бил (е)   вземал била   (е) вземала било   (е) вземало били   (са) вземали

 

[редактиране] Минало предварително време (плусквамперфект)

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

[редактиране] Бъдеще време

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

щял съм   да вземам щяла   съм да вземам щяло   съм да вземам щели   сме да вземаме

2 лице

щял си   да вземаш щяла си   да вземаш щяло си   да вземаш щели   сте да вземате

3 лице

щял (е)   да взема щяла   (е) да взема щяло   (е) да взема щели   (са) да вземат

 

[редактиране] Бъдеще предварително време

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

щял съм   да съм вземал щяла   съм да съм вземала щяло   съм да съм вземало щели   сме да сме вземали

2 лице

щял си   да си вземал щяла си   да си вземала щяло си   да си вземало щели   сте да сте вземали

3 лице

щял (е)   да е вземал щяла   (е) да е вземала щяло   (е) да е вземало щели   (са) да са вземали

 

[редактиране] Бъдеще време в миналото

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

[редактиране] Бъдеще предварително време в миналото

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

[редактиране] Условно наклонение

единствено число

множествено число

мъжки род

женски род

среден род

1 лице

бих   вземал бих   вземала бих   вземало бихме   вземали

2 лице

би   вземал би   вземала би   вземало бихте   вземали

3 лице

би   вземал би   вземала би   вземало биха   вземали

 

[редактиране] Повелително наклонение

единствено число

множествено число

взе·май взе·май·те

 

[редактиране] Причастия (отглаголни прилагателни)

[редактиране] Минало страдателно причастие

единствено число

мъжки род

взе·ман

непълен член

взе·ма·ния

пълен член

взе·ма·ни·ят

женски род

взе·ма·на

членувано

взе·ма·на·та

среден род

взе·ма·но

членувано

взе·ма·но·то

множествено число

взе·ма·ни

членувано

взе·ма·ни·те

 

[редактиране] Минало свършено деятелно причастие

единствено число

мъжки род

взе·мал

непълен член

взе·ма·лия

пълен член

взе·ма·ли·ят

женски род

взе·ма·ла

членувано

взе·ма·ла·та

среден род

взе·ма·ло

членувано

взе·ма·ло·то

множествено число

взе·ма·ли

членувано

взе·ма·ли·те

 

[редактиране] Минало несвършено деятелно причастие

единствено число

мъжки род

взе·мал

непълен член

взе·ма·лия

пълен член

взе·ма·ли·ят

женски род

взе·ма·ла

членувано

взе·ма·ла·та

среден род

взе·ма·ло

членувано

взе·ма·ло·то

множествено число

взе·ма·ли

членувано

взе·ма·ли·те

 

[редактиране] Сегашно деятелно причастие

единствено число

мъжки род

взе·мащ

непълен член

взе·ма·щия

пълен член

взе·ма·щи·ят

женски род

взе·ма·ща

членувано

взе·ма·ща·та

среден род

взе·ма·що

членувано

взе·ма·що·то

множествено число

взе·ма·щи

членувано

взе·ма·щи·те

 

[редактиране] Деепричастие (отглаголно наречие)

взе·май·ки

 

 

 

Read Full Post »

Представка О-/Об-
1.Към глаголи, за да се обозначи, че действието се довежда до резултат и се разпростира върху цялата повърхност на обекта (обеля, обсипя).
2. Към прилагателни или съществителни , за да се означи, че обектът на действието получава качеството на произвеждащото име (оздравява, осмисля).
Представка У-
1.Към глаголи, за да се означи, че действието се насочва към дълбочина, към центъра на обекта (убода) или надолу (увисна).

Но ако правим уеднаквяване и не сме езиковеди, трудно ще преценим дали трябва да се ръководим от “разпростиране”, “получаване на ново качество” и да напишем оеднаквяване или  от “насочване към дълбочина” и да сложим правилната представка уеднаквяване.

Практически е невъзможно да се дадат лесни за запомняне и прилагане препоръки как да определим О ли да напишем в думата или У. Затова тук са посочени само някои думи, при които неправилното изписване е по-масово явление.


С буквата У се пишат:

актуален
акумулатор
вакуум
евакуация
евентуално
конкуренция
манипулирам
монумент,
убеждавам
убождам
уважавам
уведомявам
увековечавам
увеличавам
уеднаквявам
уличавам
уповавам се
упражнявам (се)
усвоявам
усмихвам (се)
успивам се
успокоявам
успявам
установявам
усъмнявам се
уточнявам
ухажвам
учудвам (се)

С буквата О се пишат:

oсмелявам се
дреболия
колиба
обесвам
обиждам
обичам
обособявам
одобрявам
одухотворявам
окуражавам
олекна (ми)
опаковам
оплаквам (се)
оползотворявам
опора
опростявам
опрощавам
опържа
организирам
оръдие
оръжие
освежавам (се)
ослушвам се
тротоар
щуротия

Специално внимание заслужават две двойки думи, от които едната от които се пише с “О”, а другата – с “У”, но имат различен смисъл:

оказвам – указвам

оказвам помощ, натиск; възникнал резултат – оказа се прав
указвам посока, начин; синоними: показвам, посочвам

образовам – образувам

образовам (уча) някого или себе си; образование – вид, насока, степен на обучение
образувам (правя, създавам) нещо; образувание – резултат от образуване

Примери за оказвам-указвам

 • На пострадалите при инцидента беше оказана помощ с храна и медикаменти
 • Върху обвиняемия е бил оказан натиск по време на разпита
 • Върху нея е бил оказан сексуален и психически тормоз
 • Беше им оказано голямо внимание
 • Той му оказа радушен прием
 • Това, което бях взел за мощен тласък, се оказа люлеенето на кораба
 • Оказа се, че личният лу лекар е в отпуск
 • Дистанционното обучение се оказа извън закона
 • Етикетът указва предназначението на продукта
 • Този параметър указва езика, на който е написан документът
 • Знакът указва опасности, които могат да доведат да тежки наранявания
 • Допълнителна табела указва разстоянието от пътния знак до обекта
 • В полето се указва датата на издаване
 • Скица от действащ регулационен план с указан начин на застрояване

Примери с образовам-образувам

 • Кандидатът трябва да има висше образование по някоя от специалностите …
 • Да си културен и образован не винаги е достатъчно – трябват решителност и характер …
 • Както правя разлика между човек с диплома и човек образован
 • Скалното образувание “Халката” е символ на град Сливен
 • Селищното образувание e вид селище и териториална единица
 • Тези окръглени образувания по кожата се оглеждат със специална оптична система
 • Мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен …

А ето и илюстрация на допуснати грешки

 • Избраната картинка се зарежда в оказания прозореца
 • Ако е оказан порт, сървърът ще се опита да …
 • Вдигането на тежести указва влияние върху растежа
 • Ако бъде указан натиск върху мен като кмет, ще разчитам на подкрепа от партия ГЕРБ
 • “Като нямам образувание за счетоводител как да си подпиша ГФО и декларацията?” (председател на кооперация задава въпроса във форум, ето и един от отговорите: “Ами образУвай си образУвание, иначе трябва да се образОваш.”)

Read Full Post »

Когато се чудим дали в дадена дума се пише „пре-“ или „при-„, най-добре е да обърнем внимане на смисъла, семантиката на думата. Ако става въпрос за ПРЕминаване, ПРЕодоляване, ПРЕскачане на нещо, представката трябва да е „пре-„, а когато значението на думата изразява ПРИближаване, ПРИобщаване, трябва да се пише „при-„.
Например:

Трябва да преведа книгата в срок.
Трябва да приведа стаята си в ред.

В първия случай става въпрос за пренасяне на нещо от едно в друго – в случая определен текст от един език в друг. Във второто изречение се касае за приближаване на нещо до друго – видът на стаята трябва да се приближи до представата за ред.

или
Наказаха го, защото е престъпил закона.
Беше пристъпил само една крачка към нея.
Пак в първото изречение става дума за преминаване на нещо, а във второто – за приближаване до нещо (някого).

По същия начин можем да проверим правописа в думи като: пренасям (багаж) и принасям (жертва); преписвам (на изпит) и приписвам (качества); преставам (да пиша) и приставам (на мъж) и т.н.

ПРЕ преадресирам преамбюл пребарам пребаране пребарвам пребарване пребая пребежка пребелвам пребелване пребеля пребивавам пребиваване пребивам пребиване пребивание пребия преблаг пребледнея пребледнявам пребледняване пребогат пребогато преболедувам преболедуване преболявам преболяване преборвам преборване преборя пребоядисам пребоядисане пребоядисвам пребоядисване пребрадка пребрадя пребраждам пребраждане пребродвам пребродване пребродя преброен преброждам преброждане преброител преброителка преброя преброявам преброяване пребулвам пребулване пребуля пребъда пребъдвам пребъдване пребъркам пребъркане пребърквам пребъркване пребърша пребягам пребягане пребягвам пребягване пребял превадя превадяне преваждам преваждане превал Превала преваля превалявам преваляване превалям преваляне превантивен превантивно преванториум превара преварвам преварване преваря преварявам преваряване преварям преваряне преведа преведен превеждам превеждане превес превея превзема превземаем превземам превземане превземка превзет превзето превзетост превзимане превиваем превивам превиване превиша превишавам превишаване превишение превия превключа превключвам превключване превключвател превод преводач преводачески преводачка преводен преводим превоз превозвам превозване превозвач превозен превозя превра преврат превратаджия превратен превратно превратност превръзка превръщам превръщане превря превъзбуда превъздигам превъздигане превъзмогвам превъзмогване превъзмогна превъзнасям превъзнасяне превъзнеса превъзпитавам превъзпитаване превъзпитам превъзпитане превъзпитание превъзпитателен превъзходен превъзходителство превъзходно превъзходство превъзхождам превъзхождане превъоръжа превъоръжавам превъоръжаване превъплътявам превъплътяване превъплъщавам превъплъщаване превъплъщение превържа превързвам превързване превързочен превърна превъртам превъртане превъртя превъртявам превъртяване прегазвам прегазване прегазя прегарям прегаряне прегладнея прегладнявам прегладняване прегладя преглаждам преглаждане преглас преглася прегласявам прегласяване прегласям прегласяне преглед прегледам прегледане прегледен прегледно прегледност преглеждам преглеждане преглътвам преглътна преглъщам преглъщане преговарям преговаряне преговор преговорен преговоря преголям прегоря прегорявам прегоряване преграбча преграбчвам преграбчване преграда преграден преградка преградя преграждам преграждане преграквам прегракване прегракна прегракналост прегреша прегрешавам прегрешаване прегрешение прегрея прегриза прегризвам прегризване прегрупирам прегрупиране прегръдка прегръщам прегръщане прегрявам прегряване прегъвам прегъване прегъвка прегъна прегънатост прегънка прегърбвам прегърбване прегърбеност прегърбя прегърбям прегърбяне прегърна пред преда предаваем предавам предаване предавател предавателен предавка предам предан предание предано преданост предател предателка предателски предателствам предателстване предателство предателствувам предателствуване предач предачен предачка предачница Предбалкан предбалкански предбрачен предваканционен предварвам предварване предвардвам предвардване предвардя предварителен предварително предваря предверие предвестие предвестител предвестник предвестница предвестя предвестявам предвестяване предвечен предвечерен предвечерие предвещавам предвещаване предвещание предвещател предвещая предвзет предвзето предвзетост предвид предвиден предвидим предвидимост предвидлив предвидливо предвидливост предвидя предвижа предвижвам предвижване предвиждам предвиждане предвкусвам предвкусване предвкуся предводител предводителка предводителствам предводителстване предводителство предводителствувам предводителствуване предвоенен предвождам предвождане предговор предградие предел Предела пределен пределно пределност преден предефинирам предефиниран предефиниране предзнаменование предзнаменователен предзнаменувам преди предиво предивременен предивременно предидущ предизборен предизвестие предизвестител предизвестя предизвестявам предизвестяване предизвикам предизвикане предизвикател предизвикателен предизвикателно предизвикателност предизвикателство предизвиквам предизвикване предикат предикативен предикативно предикативност предимно предимство прединфарктен предискретизирам предискретизиране предисловен предисловие предисторичен предисторически предистория предишен предказармен предклас предкласика предколеден предкрилка предлагам предлагане предлог предложа предложен предложение предмайски предмет предметен предметност предмостие предмостов предназнача предназначавам предназначаване предназначен предназначение предназначеност преднамерен преднамерено преднамереност предначертавам предначертаване предначертание предначертая предник преднина предница предобед предобеден предоволен предоволно предоктомврийски предоперативен предопределен предопределение предопределеност предопределя предопределям предопределяне предосвободителен предоставя предоставям предоставяне предостатъчен предостатъчно предотвратим предотвратителен предотвратя предотвратявам предотвратяване предохранителен предохраня предохранявам предохраняване предпазвам предпазване предпазен предпазител предпазителен предпазително предпазлив предпазливо предпазливост предпазя предпечатен предписание предписвам предписване предпиша предпланина предпланински предплата предплатя предплащам предплащане предполагаем предполагам предполагане предположа предположение предпоследен предпоставка предпотопен предпочета предпочитаем предпочитам предпочитан предпочитане предпочитание предпочитателен предпразничен предпредпоследен предпремиерен предприема предприемам предприемане предприемач предприемчив предприемчиво предприемчивост предприятие предпролетен предразполагам предразполагане предразположа предразположение предразположеност предразсъдък предразсъдъчен предреволюционен предрека предремвам предремване предремя предреша предрешавам предрешаване предрешвам предрешване предрешение предричам предричане предрямвам предрямване председател председателка председателски председателствам председателство председателствувам председателствуване предсеитбен предскажа предсказание предсказател предсказателка предсказвам предсказване предсказвател предсказвач предсказуем предсмъртен предсмъртно предсрочен предсрочно представа представител представителен представителка представителност представителство представка представление представлявам представляване представя представям представяне предстартов предстоя предстоящ предсърдие предтеча предубеден предубеденост предубедя предубеждавам предубеждение предугадлив предугадя предугаждам предугаждане предумам предумане предумвам предумване предумисъл предумишлен предумишлено предумишленост предумка предупредителен предупредително предупредя предупреждавам предупреждаване предупреждение предусет предусетлив предусетливост предусетя предусещам предусещане предусловие предутрин предутринен предучилищен предходен предходник предхождам предхождане предци предчувствие предчувствувам предчувствуване предшествам предшестван предшестване предшественик предшественица предшествувам предшествуване предшествуващ предъвквам предъвкване предъвча предявител предявителка предявя предявявам предявяване предястие преекспонирам преекспониране прежаднея прежаднявам прежадняване прежалвам прежалване прежаля прежда преждевременен преждевременно преждевременност преженвам преженване преженя преживелица преживен преживея преживявам преживяване преживям преживяне прежилване прежиля прежиляне прежулвам прежулване прежуля прежулям прежуляне прежуря прежурям прежуряне прежъднея прежъднявам прежъдняване прежълтея прежълтявам прежълтяване през презаангажираност презаверя презапасявам презапасяване презапис презаписвам презаписване презапиша презареден презаредя презареждам презареждане презастраховам презастраховане презастраховка презбалкански презвитер презвитерианец презвитериански презвитерски презглава презентация презерватив президент президентски президентство президентша президиум презиме презимувам презимуване презирам презиране презморски презмостов презобя презобявам презобяване презокеански презполовен презполовявам презполовяване презра презраменен презрамка презрамча презрамчвам презрамчване презредов презрение презрея презрителен презрително презрителност презрявам презряване презрян презумирам презумиране презумпция презюмция преигравам преиграване преиграя преизбера преизбираем преизбираемост преизбирам преизбиране преизградя преизграждам преизграждане преиздавам преиздаване преиздам преиздание преизказвам преизказване преизказен преизобилен преизобилие преизподен преизподня преизпълвам преизпълване преизпълнение преизпълня преизпълнявам преизпълняване преизпълням преизпълняне преизчислявам преизчисляване преименувам преименуван преименуване преимуществен преимуществено преимущество преинача преиначавам преиначаване преиначено преиндексиран преиндексиране преинсталирам преинсталиране прекадя прекадявам прекадяване прекален прекалено прекаленост прекаля прекалявам прекаляване прекарам прекаране прекарвам прекарване прекатервам прекатерване прекатеря прекатурвам прекатурване прекатуря прекатурям прекатуряне прекача прекачвам прекачване преквалификация преквалифицирам преквалифициране прекипя прекипявам прекипяване прекис прекисел прекиселя прекиселявам прекиселяване преклада прекланям прекланяне прекласирам прекласиране преклонен преклонение преклоня преклонявам преклоняване прекодирам прекодиране прекомерен прекомерно прекомерност прекомпилирам прекомпилиране прекопавам прекопаване прекопая прекопирам прекопиране прекопирвам прекопирване прекосване прекословен прекословие прекося прекосявам прекосяване прекрасен прекрасно прекратя прекратявам прекратяване прекрача прекрачвам прекрачване прекращение прекроя прекроявам прекрояване прекръствам прекръстване прекръстосан прекръстя прекръстям прекръщавам прекръщаване прекупвам прекупване прекупвач прекупвачка прекупя прекълцвам прекълцване прекърша прекършвам прекършване прекъсваем прекъсвам прекъсван прекъсване прекъсвач прекъсна прелат прелез прелест прелестен прелестно прелет прелетен прелетя прелетявам прелетяване прелея преливам преливане преливен преливник прелиминарен прелиствам прелистване прелистя прелистям прелитам прелитане прелитвам прелитване прелитна прелог прелом преломен преломя преломявам преломяване прелъгвам прелъгване прелъжа прелъстител прелъстителен прелъстителка прелъстително прелъстя прелъстявам прелъстяване прелъщение прелюбодеен прелюбодеец прелюбодейка прелюбодействам прелюбодействане прелюбодействие прелюбодейство прелюбодействувам прелюбодействуване прелюбодеяние прелюдия прелют премажа премазвам премазване премала премалея премалявам премаляване премалялост премахвам премахване премахна премачкам премачкане премачквам премачкване премеждие премелвам премелване премеля пременя пременявам пременяване пременям пременяне премервам премерване премеря премесвам премесване премествам преместване преместя преместям преместяне премеся премет премета преметна премиален премигам премигане премигвам премигване премигна премиен премиер премиера премиерен премижа премижавам премижаване премилам премина преминавам преминаване премирам премиране премисля премислям премисляне премитам премитане премия премлясна премного премра премрежа премрежвам премрежване премръзвам премръзване премръзна премъдро премъдрост премъдър премълча премълчавам премълчаване премълчан премяна Премянов премятам премятане пренавивам пренавиване пренавия пренагласа пренагласявам пренагласям пренагласяне пренаема пренаемам пренаемане пренаемател пренаемателка преназнача преназначавам преназначаване преназначение пренаписвам пренаписване пренапиша пренапрежение пренареден пренаредя пренареждам пренареждане пренаселвам пренаселване пренаселеност пренаселя пренаситеност пренаситя пренасищам пренасочвам пренасочване пренасочен пренасям пренасяне пренатегнат пренатоварвам пренатоварен пренебрегвам пренебрегване пренебрегна пренебрежение пренебрежителен пренебрежително пренебрежителност пренеса прение преномерирам преномериране пренос преносвач преносен преносим пренощувам пренощуване Пренс преобладавам преобладаване преобладаващ преоблека преобличам преобличане преображение преобразителен преобразование преобразовател преобразователен преобразувам преобразуване преобразя преобразявам преобразяване преобръщам преобръщане преобувам преобуване преобуя преобърна преодолея преодолим преодолявам преодоляване преора преоравам преораване преориентирам преориентиране преосвещен преосвещенство преосвидетелствам преосвидетелстване преосвидетелствувам преосвидетелствуване преосигуря преосигурявам преосигуряване преосмисля преосмислям преосмисляне преоткрия преотстъпвам преотстъпване преотстъпя преотстъпяне преохлаждам преоцветявам преоцветяване преоценка преоценя преоценявам преоценяване препалвам препалване препаля препарат препаратор препараторка препарирам препариране препаря препаса препасвам препасване препаска препаша препека препеня препеням препеняне препера препечатам препечатан препечатане препечатвам препечатване препечатка препечатя препея препивам препиване препинателен препипам препипане препипвам препипване препирам препиране препирня препис преписвам преписване преписвач преписвачка преписка препитавам препитаване препитам препитание препитвам препитване препичам препичане препиша препия преплавам преплаване преплавя преплаквам преплакване преплакна препланирам преплета преплитам преплитане преплувам преплуване преповивам преповиване преповия преповтарям преповтаряне преповторение преповторя преподавам преподаване преподавател преподавателка преподавателски преподам преподобен преподобие преподписвам преподписване преподпиша препокривам препокриване препокриващ препокрия преполовя преполовявам преполовяване препоръка препоръчам препоръчан препоръчане препоръчано препоръчвам препоръчване препоръчител препоръчителен препоръчителка препоръчителност преправка преправя преправям преправяне препразвам препразване препразня препратка препратя препращам препращане препращя препреда препредавам препредаване препреча препречвам препречване препроводителен препроводя препрограмирам препрограмиране препродавам препродаване препродавач препродажба препродам препрочета препрочитам препрочитане препускам препускане препусна препъвам препъване препълвам препълване препълзя препълзявам препълзяване препълня препълням препълняне препъна препържа препържвам препържване препъхам препъхане препъхвам препъхване препъхна препявам препяване препявка препятствам препятстване препятствие препятствувам препятствуване преработвам преработване преработвателен преработка преработя преравям преравяне прераждам прераждане преразгледам преразгледане преразглеждам преразглеждане преразделям преразделяне преразкажа преразказ преразказвам преразказване преразпределение преразпределя преразпределям преразпределяне преразход преразходвам преразходване преразходя прерайонирам прерайониране прерасна прераста прераствам прерастване пререгистрация пререгистрирам прередактирам прередактиране прередя прережа пререждам пререждане пререкавам пререкаване пререкание прерия преровя прерогатив прерогативен преродя прерося преросявам преросяване преръмя преръсвам преръсване преръся прерязвам прерязване преса пресадя пресаждам пресаждане пресаташе пресбиопия пресвети пресегна преседна преседя преседявам преседяване пресека пресеквам пресекване пресеклив пресекливо пресекна пресекулка преселвам преселване преселение преселник преселница преселнически преселнишки преселя пресен пресечен пресечка пресея пресилвам пресилване пресилено пресиленост пресиля пресилям пресиляне пресипвам пресипване пресипна пресипнал пресипналост пресипя пресита преситен преситеност преситя пресичам пресичане пресищам пресищане прескачам прескачане прескоквам прескокване прескокна пресконференция прескоча прескочикобила прескъп прескъпо Преслав преславен преславски преследвам преследване преследвач преследвачески преследвачка преслушам преслушане преслушвам преслушване пресметлив пресметливо пресметливост пресметна пресмятам пресмятане преснема преснемам преснемане преснимам преснимане преснова пресноводен пресносолен преснота пресов пресовам пресоване пресоля пресолявам пресоляване преспа преспапие преспивам преспиване преспокоен преспокойно преспя пресрамвам пресрамване пресрамя пресрещам пресрещане пресрещна пресроча пресрочвам пресрочване пресрочен пресрочка преставам преставане преставляващ престана престар престаравам престараване престарание престарая престарея престарявам престаряване престарялост престация престегна престиж престижен престилам престилане престилка престой престол престолен престолонаследник престолонаследница престорвам престорване престорено престореност престоря престоя престоявам престояване престраша престрашавам престрашаване престрелка престройвам престройване престроя престроявам престрояване преструвам преструван преструвана преструване преструвка преструктурирам преструктуриране престъпвам престъпване престъпен престъпление престъпник престъпница престъпнически престъпно престъпност престъпя престъпям престъпяне престъргвам престъргване престържа престягам пресукан пресуквам пресукване пресуквачка пресуча пресуша пресушавам пресушаване пресцентър пресъздавам пресъздаване пресъздам пресърдвам пресътворявам пресътворяване пресъхвам пресъхване пресъхна пресъхналост пресявам пресяване пресягам пресягане пресядам пресядане претакам претакане претапям претапяне претворение претворя претворявам претворяване претегля претеглям претегляне претегна претекст претендент претендентка претендирам претендиране претенциозен претенциозно претенциозност претенция претичам претичане претичвам претичване претоварвам претоварване претоварен претовареност претоваря претопля претоплям претопляне претопя претопявам претопяване преторианец преториански Претория преточа претренирам претрепвам претрепване претрепя претривам претриване претрия претроша претрошавам претрошаване претрупам претрупан претрупане претрупаност претрупвам претрупване претруфен претръпвам претръпване претръпна претупам претупане претупвам претупване претъка претълкулвам претълкулване претъпкан претъпканост претъпквам претъпкване претъпча претъпя претъпявам претъпяване претъркам претъркане претърквам претъркване претърколя претърпя претърпявам претърпяване претърсвам претърсване претърся претършувам претършуване претягам претягане преувелича преувеличавам преувеличаване преувеличение преумора преуморен преуморя преуморявам преуморяване преуспея преуспявам преуспяване преустановя преустановявам преустановяване преустроител преустройвам преустройване преустройствен преустройство преустроя преустроявам преустрояване преуча преучвам преучване префасонирам префасониране префект префекторски префектура преферанс преференция префикс префинвам префинване префинен префиненост префиня префиням префиняне преформулирам префуча префучавам префучаване префърцунен префърцунено префърцуненост префърцуня префърцуням префърцуняне прехапвам прехапване прехапя прехвалвам прехвалване прехваля прехвана прехващам прехващане прехвръквам прехвръкване прехвръкна прехвърквам прехвъркване прехвърля прехвърляемост прехвърлям прехвърляне прехвърча прехвърчавам прехвърчаване прехвърчам прехвърчане прехлас прехласвам прехласване прехласна прехласнато прехласнатост преход преходен преходник преходност прехождам прехождане прехрана прехранвам прехранване прехраня прехрипвам прехрипване прехрипна прехрусквам прехрускване прецапам прецапане прецапвам прецапване прецеден прецедент прецедентен прецедя прецеждам прецеждане преценка преценя преценявам преценяване прецесия прецизен прецизирам прецизиране прецизно прецизност прецъфтя прецъфтявам прецъфтяване прецъфтял преча пречеша пречист пречиствам пречистване пречистеност пречистя пречка пречкам пречкане пречукам пречукане пречуквам пречукване пречупвам пречупване пречупвател пречупя прешлен прешленест прещипвам прещипване прещипна прещипя прещраквам прещракване преяждам преяждане преям

при прибавка прибавъчен прибавя прибавям прибавяне прибалтийски прибегна прибежище прибежка прибера прибирам прибиране приближа приближавам приближаване приближен приближение приближеност приблизителен приблизително приблизителност прибода прибой приболя приболявам приболяване прибор приборен приборостроене прибран прибрежен прибрежие прибълвам прибълване прибързам прибързан прибързане прибързано прибързаност прибързвам прибързване прибягам прибягане прибягвам прибягване прибягна приватизирам приватизиране привдигам привдигане привдигна приведа приведен привеждам привеждане привет приветен приветлив приветливо приветливост приветно приветствам приветстване приветствен приветствено приветствие приветствувам приветствуване привечер привечерен прививам прививане привиден привидение привидно привидност привидя привиждам привикам привикане привиквам привикване привикна привилегировам привилегирован привилегироване привилегия привичен привичка привично привия привкус привлека привлекателен привлекателно привлекателност привличам привличане привнасям привнасяне привнеса привод приводнявам приводняване привременен привременно привържа привърженик привърженица привърженичка привързан привързаност привързвам привързване привърша привършвам привършване пригаждам пригаждане пригладен пригладнея пригладнявам пригладняване пригладя приглаждам приглаждане приглася пригласям пригласяне приглашение приглуша приглушавам приглушаване пригоден пригодимост пригодлив пригодливост пригодност пригодя пригодявам пригодяване приготвеност приготвя приготвям приготвяне приготовление приготовлявам приготовляване приградя приграждам приграждане пригрея придавам придаване придаден придаденост придадъчен придам придан придатък придатъчен придвижа придвижвам придвижване придворен придирвам придирване придирчив придирчиво придирчивост придирям придиряне придихание придихателен придобивам придобиване придобивка придобия придобрявам придобряване придойда придохождам придохождане придремвам придремване придремя придружа придружавам придружаване придружител придружителка придръпвам придръпване придрямвам придрямване придумам придумане придумвам придумване придунавски придържа придържам придържане придърпам придърпане придърпвам придърпване придъх прием приема приемам приемане приемател приемателен приемен приемлив приемливост приемна приемник приемница приемничество приемственост приживе прижумявам прижумяване приз призван призвание призвезден приземен приземие приземя приземявам приземяване призив призивен призлея призлявам призляване призма призматичен признавам признаване признак признание признат признателен признателно признателност призная призова призовавам призоваване призовка призори призрак призрачен призрачно призрачност прииждам прииждане приискам приискане приисквам приискване прийом прикадя прикадявам прикадяване приказ приказвам приказване приказен приказка приказлив приказливост приказно приказност приканвам приканване приканя прикапвам прикапване прикапя прикарам прикаране прикарвам прикарване прикача прикачам прикачане прикачвам прикачване прикипя прикипявам прикипяване приклад приклада приклаждам приклаждане приклекна приклещвам приклещя приклещям приклещяне приключа приключвам приключване приключение приключенски приклякам прикляквам приклякване прикова приковавам приковаване прикомандировам прикомандироване прикосновение прикоткам прикоткане прикотквам прикоткване прикрепвам прикрепване прикрепен прикрепя прикрепявам прикрепяване прикрепям прикрепяне прикрехнат прикривам прикриване прикритие прикрито прикритост прикрия прикупувам прикупуване прикупя прикършвам прикършване прикътам прикътане прикътвам прикътване прилагам прилагане прилагателен прилагателно прилазвам приласкавам приласкаване прилаская прилая прилегна прилежание прилежащ прилежен прилежно прилежност прилеп прилепвам прилепване прилепна прилепче прилепчив прилепчиво прилепчивост прилепя прилепям прилепяне прилетя прилетявам прилетяване прилея прилив приливам приливане приливен прилизан прилика прилистник прилитам прилитане приличам приличане приличен приличие прилично приличност приложа приложен приложение приложим приложимост приложник приложница приложност прилошавам прилошаване прилошея прилуня прилунявам прилуняване прилъгвам прилъгване прилъжа прилютея прилютявам прилютяване прилягам прилягане прим прима примадона примажа примазвам примазване прималея прималявам прималяване примамвам примамване примамен примамка примамлив примамливо примамливост примамно примамя пример примервам примерване примерен примерно примеря примес примесвам примесване примеся примигам примигане примигвам примигване примигна примижа примижавам примижаване примирам примиране примирен примиренец примирение примирено примиреност примиренчески примиренчество примирие примирим примиримост примирител примирителен примирително примирителност примиря примирявам примиряване примитив примитивен примитивизъм примитивист примитивно примитивност примка Примов примокрея примокря примокрявам примокряване примолвам примолване примоля приморие приморски Приморско примра примрача примрачавам примрачаване примула примус примъквам примъкване примъкна примърдвам примърдване принаден принадлежа принадлежност принадя принаждам принаждане принасям принасяне принеса принижавам принижаване принизен принизено принизителен принизя принизявам принизяване принос приносител приносителка приносящ приношение Принсипи Принстън принтер принуда принуден принуденост принудителен принудително принудя принуждавам принуждаване принуждение принц принцеса принцип принципен принципиален принципиално принципиалност принципно принципност приоблачен приобщавам приобщаване приобщеност приобщя приоритет приоритетен припадам припадане припадна припадничав припадък припадъчен припалвам припалване припаля припарвам припарване припаря припас припвам припване припев припевен припек припека припечелвам припечелване припечелен припечеля припея припивам припиване припирам припиране приписвам приписване припискам припискане припичам припичане припиша припищявам припищяване припия припкам припкане приплаквам приплакване припламвам припламване припламна приплача приплескам приплескане приплесквам приплескване приплета приплитам приплод приплъзвам приплъзване приплъзна припна приповдигам приповдигане приповдигна приповдигнат приповдигнатост приповтарям приповтаряне приповторя припознавам припознаване припозная припокривам припокриване припомня припомням припомняне припотя припра приправя приправям приправяне припръскам припръскане припръсквам припръскване припрян припряно припряност припуша припушвам припушване припълзя припълзявам припълзяване припъплям припъпляне припявам припяване приравнение приравня приравнявам приравняване прираждам прираждане прирасна прираст прираста прираствам прирастване прирастък приритам приритане приритвам приритване природа природен природозащитник природознание природоизпитател природолечение природонаучен природосъобразен природя прирося приросявам приросяване приръст присад присадка присадя присаждам присаждане присветна присвивам присвиване присвия присвоя присвоявам присвояване присегна приседна присипвам присипване присипя прискърбен прискърбие присламча присламчвам присламчване присламчен присланям присланяне прислон прислоня прислонявам прислоняване прислуга прислугвам прислугване прислужа прислужвам прислужване прислужник прислужница прислужничка прислушам прислушане прислушвам прислушване присмех присмехулен присмехулка присмехулко присмехулник присмехулница присмехулно присмехулство присмея присмивам присмиване приснопаметен присоен приспадам приспадане приспадна приспан приспивам приспиване приспивателен приспивателно приспивен приспивно присплесквам присплескване приспособен приспособенец приспособенчески приспособенчество приспособим приспособимост приспособленец приспособление приспособленчески приспособленчество приспособя приспособявам приспособяване приспя пристав приставам приставане приставка приставски приставя приставяне пристан пристана пристанище пристанищен пристегна пристигам пристигане пристигна пристискам пристискане пристисна пристоен пристойно пристойност присторвам присторване присторен присторя пристрастен пристрастеност пристрастие пристрастно пристрастност пристрастя пристрастявам пристрастяване пристройвам пристройване пристройка пристроя пристроявам пристрояване пристъп пристъпвам пристъпване пристъпя пристъпям пристъпяне пристягам пристягане присъда присъдя присъединение присъединителен присъединя присъединявам присъединяване присъждам присъждане присънвам присънване присъня присърце присъствам присъстване присъстващ присъствен присъствие присъствувам присъствуване присъствуващ присъщ присягам присягане присядам присядане притаен притаено притайвам притайване притая притаявам притаяване притварям притваряне притвор притворен притворно притворство притворя притегателен притегателност притегля притеглям притегляне притегна притежавам притежаван притежаване притежание притежател притежателен притежателка притека притеснение притеснено притесненост притеснител притеснителен притеснителка притеснително притесня притеснявам притесняван притесняване притискам притискане притискач притисквам притисна притихвам притихване притихна притичам притичане притичвам притичване приток притома притрябвам притрябване притулвам притулване притуля притулям притуляне притупам притупане притупвам притупване притурвам притурване притурка притуря притурям притуряне притча притъквам притъкване притъкмя притъкмявам притъкмяване притъмнея притъмнявам притъмняване притъпча притъпя притъпявам притъпяване притърча притърчавам притърчаване притътрям притътряне притягам притягане приумица приуча приучавам приучаване приучвам приучване приучен прихвам прихвана прихване прихватлив прихватливост прихватничав прихващам прихващане прихвръквам прихвръкване прихлупвам прихлупване прихлупя прихлупям прихлупяне прихна приход приходен приходоносен приходоразходен приходящ прихождам прихождане прицветник прицел прицелвам прицелване прицелен прицеля причакам причакане причаквам причакване причастен причастие причервя причервявам причервяване причернея причернявам причерняване причесвам причесване прическа причестя причестявам причестяване причеша причина причинен причинител причинителка причинноследствен причинност причиня причинявам причиняване причисление причисля причислявам причисляване причувам причуване причудлив причудливо причудливост причукам причукане причуквам причукване причуя пришелец пришелка пришепвам пришепване пришепна пришествие пришивам пришиване пришия пришка пришпорвам пришпорване пришпоря пришълец пришълка прища прищипвам прищипване прищипна прищипя прищраквам прищракване прищъпвам прищъпване прищъпна прищявам прищяване прищявка приют приютя приютявам приютяване приям приятел приятелка приятелски приятелствам приятелстване приятелство приятелче приятен приятие приятничък приятно приятност

Read Full Post »

абсида + апсида */

/* абсидата + апсидата */

/* абсиди + апсиди */

/* абсидите + апсидите */

/* аквадукт + акведукт */

/* активноста + активността */

/* акустира + акостира */

/* анимаций + анимации */

/* античноста + античността */

/* анцунг + анцуг */

/* аператив + аперитив */

/* артифакт + артефакт */

/* артифакти + артефакти */

/* архиелогически + археологически */

/* баталион + батальон */

/* баталиона + батальона */

/* баталйон + батальон */

/* баталйона + батальона */

/* батерий + батерии */

/* бедноста + бедността */

/* безкрайноста + безкрайността */

/* безмислен + безсмислен */

/* безмислена + безсмислена */

/* безмислената + безсмислената */

/* безмислено + безсмислено */

/* безопастно + безопасно */

/* безопастност + безопасност */

/* безрасъден + безразсъден */

/* безрасъдни + безразсъдни */

/* безрасъдно + безразсъдно */

/* белоруси + беларуси */

/* белорусин + беларусин */

/* белоруски + беларуски */

/* близоста + близостта */

/* богаство + богатство */

/* болеста + болестта */

/* бомбандировка + бомбардировка */

/* бомбандировки + бомбардировки */

/* бомбандировките + бомбардировките */

/* брадство + братство */

/* бременноста + бременността */

/* бременост + бременност */

/* бременоста + бременността */

/* бремеността + бременността */

/* в последствие + впоследствие */

/* важноста + важността */

/* вариянт + вариант */

/* вариянта + варианта */

/* вариянти + варианти */

/* венесуела + Венецуела */

/* верно + вярно */

/* вероятноста + вероятността */

/* весник + вестник */

/* вешества + вещества */

/* вешество + вещество */

/* вешеството + веществото */

/* взаймодействие + взаимодействие */

/* взаймоотношение + взаимоотношение */

/* взаймоотношения + взаимоотношения */

/* видимоста + видимостта */

/* влажноста + влажността */

/* власта + властта */

/* влиае + влияе */

/* влиание + влияние */

/* влианието + влиянието */

/* влиателна + влиятелна */

/* влиаят + влияят */

/* воевода + войвода */

/* воеводата + войводата */

/* воеводи + войводи */

/* воеводите + войводите */

/* воеводства + войводства */

/* воеводство + войводство */

/* воеводството + войводството */

/* военнен + военен */

/* военнопленик + военнопленник */

/* военнопленици + военнопленници */

/* военноплениците + военнопленниците */

/* военоисторически + военноисторически */

/* военоморски + военноморски */

/* военоначалник + военачалник */

/* военоначалникът + военачалникът */

/* военоначалници + военачалници */

/* военопленик + военнопленник */

/* военопленици + военнопленници */

/* военоплениците + военнопленниците */

/* военопленник + военнопленник */

/* военопленници + военнопленници */

/* военопрестъпник + военнопрестъпник */

/* военослужещ + военнослужещ */

/* военослужещи + военнослужещи */

/* впечетление + впечатление */

/* времено + временно */

/* временото + временното */

/* възвращаемост + възвръщаемост */

/* възможнос + възможност */

/* възможноста + възможността */

/* възрасни + възрастни */

/* възраста + възрастта */

/* възръст + възраст */

/* възръстни + възрастни */

/* възръстните + възрастните */

/* възръстта + възрастта */

/* възтановен + възстановен */

/* възтановена + възстановена */

/* възтановени + възстановени */

/* възтановените + възстановените */

/* възтановено + възстановено */

/* възтановява + възстановява */

/* възтановяват + възстановяват */

/* външноста + външността */

/* външно-търговска + външнотърговска */

/* външно-търговски + външнотърговски */

/* външно-търговско + външнотърговско */

/* въоражен + въоръжен */

/* въоражена + въоръжена */

/* въоражени + въоръжени */

/* въоражение + въоръжение */

/* въоражението + въоръжението */

/* въоражените + въоръжените */

/* въоражено + въоръжено */

/* въплащава + въплъщава */

/* въплащение + въплъщение */

/* въстановява + възстановява */

/* въстановяват + възстановяват */

/* вътрешноста + вътрешността */

/* геогравско + географско */

/* геройте + героите */

/* гластност + гласност */

/* говорящ + говорещ */

/* говоряща + говореща */

/* говорящи + говорещи */

/* говорящо + говорещо */

/* голями + големи */

/* гордоста + гордостта */

/* готовноста + готовността */

/* двадесете + двадесетте */

/* двайсе + двайсет */

/* дванадесете + дванадесетте */

/* дванайсе + дванайсет */

/* дванайсете + дванайсетте */

/* двойнствен + двойствен */

/* двойнствена + двойствена */

/* двойнствената + двойствената */

/* деведесет + деветдесет */

/* деведесете + деветдесетте */

/* деведесетте + деветдесетте */

/* девете + деветте */

/* девизии + дивизии */

/* девизия + дивизия */

/* девятка + деветка */

/* дейноста + дейността */

/* действителноста + действителността */

/* десертация + дисертация */

/* десете + десетте */

/* десидент + дисидент */

/* десятка + десетка */

/* децка + детска */

/* дивизий + дивизии */

/* дивизийте + дивизиите */

/* длъжнос + длъжност */

/* длъжноста + длъжността */

/* днеска + днес */

/* дозини + дузини */

/* доходноста + доходността */

/* древноста + древността */

/* дръво + дърво */

/* дървестни + дървесни */

/* дървестните + дървесните */

/* единственна + единствена */

/* единственната + единствената */

/* единственния + единствения */

/* единственният + единственият */

/* единственно + единствено */

/* единственното + единственото */

/* едноимената + едноименната */

/* елеминира + елиминира */

/* елеминирал + елиминирал */

/* елеминират + елиминират */

/* еничер + еничар */

/* еничери + еничари */

/* еничерския + еничарския */

/* живопистта + живописта */

/* живяли + живели */

/* зависимоста + зависимостта */

/* завладяни + завладени */

/* завръша + завръща */

/* заетоста + заетостта */

/* заинтересуван + заинтересован */

/* заинтересувана + заинтересована */

/* заинтересувани + заинтересовани */

/* заинтересуваните + заинтересованите */

/* заинтересувано + заинтересовано */

/* законноста + законността */

/* закопува + закупува */

/* заловява + залава */

/* заловяват + залавят */

/* замесник + заместник */

/* замесничка + заместничка */

/* защищава + защитава */

/* защищават + защитават */

/* згради + сгради */

/* Зенландия + Зеландия */

/* идентичноста + идентичността */

/* избранник + избраник */

/* избранници + избраници */

/* извесна + известна */

/* извесната + известната */

/* извесни + известни */

/* извесните + известните */

/* извесния + известния */

/* извесният + известният */

/* извесно + известно */

/* извесност + известност */

/* извесното + известното */

/* изгнанници + изгнаници */

/* изгнанниците + изгнаниците */

/* издържлив + издръжлив */

/* издържлива + издръжлива */

/* издържливи + издръжливи */

/* издържливост + издръжливост */

/* издържливостта + издръжливостта */

/* изледване + изследване */

/* изледването + изследването */

/* изледвания + изследвания */

/* изледванията + изследванията */

/* изледовател + изследовател */

/* изпозлва + използва */

/* изпозлване + използване */

/* изпозлването + използването */

/* изпозлват + използват */

/* използува + използва */

/* израсва + израства */

/* изстребител + изтребител */

/* изстребители + изтребители */

/* изстребителите + изтребители */

/* изстребителя + изтребителя */

/* изтрел + изстрел */

/* изтрела + изстрела */

/* изтрели + изстрели */

/* изтрелян + изстрелян */

/* изтреляна + изстреляна */

/* изтреляни + изстреляни */

/* изтреляните + изстреляните */

/* имено + именно */

/* именова + именува */

/* именоване + именуване */

/* инжинер + инженер */

/* интелегентност + интелигентност */

/* интрепретация + интерпретация */

/* инциатива + инициатива */

/* исконна + изконна */

/* исконни + изконни */

/* исконните + изконните */

/* исконно + изконно */

/* искренна + искрена */

/* искренната + искрената */

/* искренно + искрено */

/* иследване + изследване */

/* иследването + изследването */

/* иследвания + изследвания */

/* иследванията + изследванията */

/* иследовател + изследовател */

/* исползва + използва */

/* истинноста + истинността */

/* истиност + истинност */

/* исток + изток */

/* источна + източна */

/* источната + източната */

/* источник + източник */

/* источника + източника */

/* источници + източници */

/* источно + източно */

/* истребител + изтребител */

/* истрел + изстрел */

/* италиянската + италианската */

/* италиянски + италиански */

/* италиянския + италианския */

/* италиянският + италианският */

/* италиянците + италианците */

/* италянската + италианската */

/* италянски + италиански */

/* италянския + италианския */

/* италянският + италианският */

/* италянците + италианците */

/* й + ѝ */

/* кадето + където */

/* кармилити + кармелити */

/* книжовноста + книжовността */

/* коефицент + коефициент */

/* коефицента + коефициента */

/* коефиценти + коефициенти */

/* колоний + колонии */

/* колонийте + колониите */

/* комерсиялен + комерсиален */

/* комисионна + комисиона */

/* комисионни + комисиони */

/* компилаций + компилации */

/* компроментира + компрометира */

/* комулативен + кумулативен */

/* комулативни + кумулативни */

/* комулативния + кумулативния */

/* комунизъма + комунизма */

/* конвеир + конвейер */

/* конвейр + конвейер */

/* конкурентноспособен + конкурентоспособен */

/* конкурентноспособна + конкурентоспособна */

/* конкурентноспособни + конкурентоспособни */

/* конкурентноспособно + конкурентоспособно */

/* конкурентноспособност + конкурентоспособност */

/* конпрометира + компрометира */

/* конференций + конференции */

/* конфорт + комфорт */

/* конфортно + комфортно */

/* кординати + координати */

/* кординатите + координатите */

/* кординация + координация */

/* кординира + координира */

/* корегира + коригира */

/* корегирани + коригирани */

/* коята + която */

/* кремвирш + кренвирш */

/* кремвриш + кренвирш */

/* кренвриш + кренвирш */

/* крепоста + крепостта */

/* крутон + кротон */

/* крутони + кротони */

/* лауреят + лауреат */

/* левкимия + левкемия */

/* ленност + леност */

/* летописта + летописа */

/* линий + линии */

/* линийте + линиите */

/* личноста + личността */

/* лудоста + лудостта */

/* материй + материи */

/* материял + материал */

/* материялен + материален */

/* материяли + материали */

/* медецински + медицински */

/* месност + местност */

/* месноста + местността */

/* месности + местности */

/* местноста + местността */

/* мигновенна + мигновена */

/* мигновенни + мигновени */

/* мигновенно + мигновено */

/* милярди + милиарди */

/* младоста + младостта */

/* моща + мощта */

/* мърсотия + мръсотия */

/* мюзикъли + мюзикли */

/* мюсолмани + мюсюлмани */

/* мюсулмани + мюсюлмани */

/* мюсулманите + мюсюлманите */

/* на всякъде + навсякъде */

/* наименова + наименува */

/* наименоват + наименуват */

/* наименувание + наименование */

/* наименуванието + наименованието */

/* намесничество + наместничество */

/* нататъка + нататък */

/* научно-изследователска + научноизследователска */

/* научно-изследователската + научноизследователската */

/* научно-изследователски + научноизследователски */

/* научно-изследователските + научноизследователските */

/* научно-изследователския + научноизследователския */

/* научно-изследователският + научноизследователският */

/* научно-изследователско + научноизследователско */

/* научно-изследователското + научноизследователското */

/* научнотехнически + научно-технически */

/* неверна + невярна */

/* неверно + невярно */

/* невинноста + невинността */

/* невярни + неверни */

/* независимоста + независимостта */

/* неизвесна + неизвестна */

/* неизвесната + неизвестната */

/* неизвесни + неизвестни */

/* неизвесните + неизвестните */

/* неизвесния + неизвестния */

/* неизвесният + неизвестният */

/* неизвесно + неизвестно */

/* неизвесност + неизвестност */

/* неизвесното + неизвестното */

/* нейн + неин */

/* немогат + не могат */

/* неможе + не може */

/* необикновенна + необикновена */

/* необикновенната + необикновената */

/* необикновенни + необикновени */

/* необикновенните + необикновените */

/* необикновенно + необикновено */

/* несъмненно + несъмнено */

/* норвежска + норвежка */

/* норвежската + норвежката */

/* норвежски + норвежки */

/* норвежските + норвежките */

/* норвежско + норвежко */

/* норвежското + норвежкото */

/* ноща + нощта */

/* обещетение + обезщетение */

/* обикновенна + обикновена */

/* обикновенната + обикновената */

/* обикновенни + обикновени */

/* обикновенните + обикновените */

/* обикновенния + обикновения */

/* обикновенният + обикновеният */

/* обикновенно + обикновено */

/* обикновенното + обикновеното */

/* областа + областта */

/* облегчен + облекчен */

/* облегчената + облекчената */

/* облегчения + облекчения */

/* обряд + обред */

/* обряди + обреди */

/* обрядите + обредите */

/* обурудване + оборудване */

/* общественоста + обществеността */

/* общноста + общността */

/* одавна + отдавна */

/* одеала + одеяла */

/* одеало + одеяло */

/* одиало + одеяло */

/* одияло + одеяло */

/* околноста + околността */

/* окръжноста + окръжността */

/* опастност + опасност */

/* опастноста + опасността */

/* опастности + опасности */

/* опастността + опасността */

/* оправление + управление */

/* оправлява + управлява */

/* оправляват + управляват */

/* осемдесете + осемдесетте */

/* особенна + особена */

/* особенната + особената */

/* особенни + особени */

/* особенните + особените */

/* особенния + особения */

/* особенно + особено */

/* особенност + особеност */

/* особенности + особености */

/* особенното + особеното */

/* остаряли + остарели */

/* остранен + отстранен */

/* остраняват + отстраняват */

/* остта + оста */

/* отам + оттам */

/* отатък + оттатък */

/* отверка + отвертка */

/* отговорноста + отговорността */

/* отегля + оттегля */

/* отеглят + оттеглят */

/* отенък + оттенък */

/* отенъци + оттенъци */

/* откровенната + откровената */

/* откровенни + откровени */

/* откровенност + откровеност */

/* отнеопорни + огнеупорни */

/* относителноста + относителността */

/* отностно + относно */

/* отстой + отстои */

/* отук + оттук */

/* офицялен + официален */

/* офицялните + официалните */

/* офицялния + официалния */

/* ошаф + ошав */

/* панахида + панихида */

/* панахиди + панихиди */

/* пастърва + пъстърва */

/* педесет + петдесет */

/* педесетте + петдесетте */

/* пеизаж + пейзаж */

/* пеизажи + пейзажи */

/* переспектива + перспектива */

/* переспективен + перспективен */

/* переспективи + перспективи */

/* переспективни + перспективни */

/* печелат + печелят */

/* Пиринеи + Пиренеи */

/* Пиринеите + Пиренеите */

/* Пиринейски + Пиренейски */

/* Пиринейския + Пиренейския */

/* Пиринейският + Пиренейският */

/* писменна + писмена */

/* писменната + писмената */

/* писменния + писмения */

/* писменният + писменият */

/* писменно + писмено */

/* писменност + писменост */

/* писменността + писмеността */

/* писменното + писменото */

/* писменоста + писмеността */

/* пласмаса + пластмаса */

/* пласмасов + пластмасов */

/* пласмасови + пластмасови */

/* пласмасово + пластмасово */

/* плеада + плеяда */

/* племеник + племенник */

/* племеници + племенници */

/* площа + площта */

/* плътноста + плътността */

/* по настоящем + понастоящем */

/* побликуван + публикуван */

/* побликувани + публикувани */

/* повеста + повестта */

/* повиност + повинност */

/* повреме + по време */

/* повремето + по времето */

/* повръхност + повърхност */

/* повръхности + повърхности */

/* повръхността + повърхността */

/* повърхноста + повърхността */

/* повърхностти + повърхности */

/* подръжка + поддръжка */

/* подръжката + поддръжката */

/* подтиска + потиска */

/* подтисна + потисна */

/* поминак + поминък */

/* помоща + помощта */

/* попринцип + по принцип */

/* популярноста + популярността */

/* порастнал + пораснал */

/* порастнала + пораснала */

/* порастнали + пораснали */

/* порастналите + порасналите */

/* порастнало + пораснало */

/* порядак + порядък */

/* порядака + порядъка */

/* посланник + посланик */

/* посланникът + посланикът */

/* посланници + посланици */

/* постепен + постепенен */

/* постепена + постепенна */

/* постепено + постепенно */

/* постепеното + постепенното */

/* почитен + почетен */

/* почуствал + почувствал */

/* почуствала + почувствала */

/* правителсво + правителство */

/* правителсвото + правителството */

/* преданност + преданост */

/* предверие + преддверие */

/* предверието + преддверието */

/* предверия + преддвериа */

/* предодврати + предотврати */

/* предодвратят + предотвратят */

/* предрасъдък + предразсъдък */

/* предрасъдъци + предразсъдъци */

/* предтекст + претекст */

/* предтекста + претекста */

/* предчуствие + предчувствие */

/* президенска + президентска */

/* президенските + президентските */

/* президенският + президентският */

/* президенско + президентско */

/* президенство + президентство */

/* препрадки + препратки */

/* прерастнал + прераснал */

/* прерастнала + прераснала */

/* прерастнали + прераснали */

/* прерастнало + прераснало */

/* преспектива + перспектива */

/* преставител + представител */

/* преставители + представители */

/* преставителите + представителите */

/* преставителство + представителство */

/* преставлява + представлява */

/* преставляват + представляват */

/* преставя + представя */

/* преставяне + представяне */

/* преставянето + представянето */

/* преставят + представят */

/* престъпноста + престъпността */

/* претенций + претенции */

/* претседател + председател */

/* претседатели + председатели */

/* прецедатели + председател */

/* привилигирован + привилегирован */

/* привилигирована + привилегирована */

/* привилигировани + привилегировани */

/* привилигированите + привилегированите */

/* присъствува + присъства */

/* прищявки + прищевки */

/* пролета + пролетта */

/* промишленна + промишлена */

/* промишленни + промишлени */

/* промишленно + промишлено */

/* пропаста + пропастта */

/* пропусквателен + пропускателен */

/* пропусквателна + пропускателна */

/* пропусквателната + пропускателната */

/* пропусквателни + пропускателни */

/* пропусквателните + пропускателните */

/* пропусквателния + пропускателния */

/* профисионален + професионален */

/* профисионална + професионална */

/* прочие + прочее */

/* радоста + радостта */

/* раета + райета */

/* разнобразието + разнообразието */

/* разнобразни + разнообразни */

/* разпръстнати + разпръснати */

/* разстителната + растителната */

/* разстителност + растителност */

/* разстителността + растителността */

/* разтеж + растеж */

/* разтояние + разстояние */

/* разтоянието + разстоянието */

/* разтояния + разстояния */

/* ранклиста + ранглиста */

/* ранк-листа + ранглиста */

/* раследване + разследване */

/* раследването + разследването */

/* распределение + разпределение */

/* распространение + разпространение */

/* растояние + разстояние */

/* растоянието + разстоянието */

/* растрел + разстрел */

/* растрели + разстрели */

/* растройства + разстройства */

/* регенство + регентство */

/* регенството + регентството */

/* рожденна + рождена */

/* рожденната + рождената */

/* рожденни + рождени */

/* рожденните + рождените */

/* рожденно + рождено */

/* рожденното + рожденото */

/* сажаление + съжаление */

/* Сакскобурготски + Сакскобургготски */

/* свадба + сватба */

/* свадбата + сватбата */

/* свадби + сватби */

/* свадбите + сватбите */

/* свежеста + свежестта */

/* светлейши + светейши */

/* световно известен + световноизвестен */

/* световно известна + световноизвестна */

/* световно известни + световноизвестни */

/* световно известно + световноизвестно */

/* свеща + свещта */

/* свещенна + свещена */

/* свещенни + свещени */

/* свещенник + свещеник */

/* свещенници + свещеници */

/* свещенно + свещено */

/* своебразен + своеобразен */

/* седемдесете + седемдесетте */

/* секи + всеки */

/* серий + серии */

/* серийте + сериите */

/* сериял + сериал */

/* серияла + сериала */

/* серияли + сериали */

/* сигурноста + сигурността */

/* сингъли + сингли */

/* сички + всички */

/* склонноста + склонността */

/* склоност + склонност */

/* склуптор + скулптор */

/* склупторен + скулпторен */

/* склуптура + скулптура */

/* склуптури + скулптури */

/* скороста + скоростта */

/* скулптур + скулптор */

/* сложноста + сложността */

/* служащ + служещ */

/* случеи + случаи */

/* случей + случай */

/* смелоста + смелостта */

/* смърта + смъртта */

/* собсвени + собствени */

/* собсвените + собствените */

/* собсвения + собствения */

/* собсвено + собствено */

/* собсвеност + собственост */

/* собсвеното + собственото */

/* собственоста + собствеността */

/* софтуеър + софтуер */

/* специалноста + специалността */

/* специялни + специални */

/* спецялни + специални */

/* способноста + способността */

/* срешу + срещу */

/* сръвнение + сравнение */

/* стабилноста + стабилността */

/* староста + старостта */

/* стереопор + стиропор */

/* стериопор + стиропор */

/* стеропор + стиропор */

/* стоденство + студентство */

/* стодентство + студентство */

/* стойноста + стойността */

/* страноприемница + странноприемница */

/* страноприемницата + странноприемницата */

/* страноприемници + странноприемници */

/* страноприемниците + странноприемниците */

/* страста + страстта */

/* структора + структура */

/* структори + структури */

/* студенство + студентство */

/* студентсво + студентство */

/* студиини + студийни */

/* съвкупноста + съвкупността */

/* съвремена + съвременна */

/* съвремената + съвременната */

/* съвремени + съвременни */

/* съвременик + съвременник */

/* съвремените + съвременните */

/* съвременици + съвременници */

/* съвремения + съвременния */

/* съвременият + съвременният */

/* съвременноста + съвременността */

/* съвремено + съвременно */

/* съвремеността + съвременността */

/* съвременото + съвременното */

/* съвършенно + съвършено */

/* съдаржание + съдържание */

/* съжеление + съжаление */

/* съзтезание + състезание */

/* съзтезанието + състезанието */

/* съзтезания + състезания */

/* съзтезаният + състезанията */

/* съзтезател + състезател */

/* съзтезателен + състезателен */

/* съзтезатели + състезатели */

/* съзтезателка + състезателка */

/* съзтезателки + състезателки */

/* съзтезателна + състезателна */

/* съзтезателната + състезателната */

/* съзтезателни + състезателни */

/* съзтезателя + състезателя */

/* съндък + сандък */

/* съндъка + сандъка */

/* съндъци + сандъци */

/* съоражение + съоръжение */

/* съоражението + съоръжението */

/* съоражения + съоръжения */

/* съораженията + съоръженията */

/* съотвествие + съответствие */

/* съотвествия + съответствия */

/* сърми + сарми */

/* сърмите + сармите */

/* състой + състои */

/* съчма + сачма */

/* съчми + сачми */

/* съшност + същност */

/* съшността + същността */

/* същноста + същността */

/* тежеста + тежестта */

/* тениситка + тенисистка */

/* теоритик + теоретик */

/* теоритици + теоретици */

/* теоритичен + теоретичен */

/* теоритически + теоретически */

/* теоритична + теоретична */

/* теоритичната + теоретичната */

/* теоритични + теоретични */

/* теоритичните + теоретичните */

/* течноста + течността */

/* тинейджър + тийнейджър */

/* тинейджъри + тийнейджъри */

/* тинейджърка + тийнейджърка */

/* толко + толкова */

/* точноста + точността */

/* транскрибция + транскрипция */

/* транскрибцията + транскрипцията */

/* трансцедентен + трансцендентен */

/* трансцедентна + трансцендентна */

/* трансцедентни + трансцендентни */

/* трансцедентните + трансцендентните */

/* трансцедентно + трансцендентно */

/* трансцедентното + трансцендентното */

/* тридесете + тридесетте */

/* трийсете + трийсетте */

/* тринайсете + тринайсетте */

/* тяхни + техни */

/* тяхните + техните */

/* тяхния + техния */

/* тяхният + техният */

/* убииства + убийства */

/* убииство + убийство */

/* умряли + умрели */

/* упора + опора */

/* усигурява + осигурява */

/* успяли + успели */

/* устой + устои */

/* учавства + участва */

/* учавствал + участвал */

/* учавствали + участвали */

/* учавстват + участват */

/* учасва + участва */

/* участа + участта */

/* участвува + участва */

/* участвувал + участвал */

/* участвуват + участват */

/* участвуващ + участващ */

/* учереждение + учреждение */

/* учереждения + учреждения */

/* фармацефтика + фармацевтика */

/* фармацефтичен + фармацевтичен */

/* фармацефтична + фармацевтична */

/* фармацефтични + фармацевтични */

/* фелшер + фелдшер */

/* фелшери + фелдшери */

/* финна + фина */

/* финни + фини */

/* финно + фино */

/* функций + функции */

/* харектерен + характерен */

/* харектеристика + характеристика */

/* харектеристики + характеристики */

/* харектеристиките + характеристиките */

/* харектерната + характерната */

/* харектерни + характерни */

/* харектерните + характерните */

/* харектерно + характерно */

/* хонорован + хоноруван */

/* храброста + храбростта */

/* христианска + християнска */

/* христианската + християнската */

/* христиански + християнски */

/* христианските + християнските */

/* христианския + християнския */

/* христианско + християнско */

/* христианското + християнското */

/* христианскя + християнския */

/* христианство + християнство */

/* христянска + християнска */

/* христянската + християнската */

/* христянски + християнски */

/* христянските + християнските */

/* христянско + християнско */

/* христянското + християнското */

/* христянство + християнство */

/* христянството + християнството */

/* цъвтеж + цъфтеж */

/* цялостта + целостта */

/* часта + частта */

/* четирдесет + четиридесет */

/* четиридесете + четиридесетте */

/* чехска + чешка */

/* чехски + чешки */

/* чехско + чешко */

/* чуства + чувства */

/* чустват + чувстват */

/* чуствата + чувствата */

/* чуствителни + чувствителни */

/* чуствително + чувствително */

/* чуствителност + чувствителност */

/* чуство + чувство */

/* чуството + чувството */

/* шейсете + шейсетте */

/* шеснайсет + шестнайсет */

/* шесте + шестте */

/* шестотин + шестстотин */

/* шестотинте + шестстотинте */

/* юго-запад + югозапад */

/* юго-западен + югозападен */

/* юго-западна + югозападна */

/* юго-западната + югозападната */

/* юго-западните + югозападните */

/* юго-западно + югозападно */

/* юго-изток + югоизток */

/* яица + яйца */

/* яице + яйце */

/* яркоста + яркостта */

буржоазия
2. анклав
3. жожоба
4. сиамка
5. изтребител
6. конвейер
7. шумоля
8. буботя
9. унаследен
10. сияние
11. двоякостта
12. двоеточие
13. двоумя се
14. фасонка
15. риванол

16. умърлушвам се
17. ужилвам
18. убождам
19. странноприемница
20. мекушав
21. папийонка
22. усмърдявам
23. пластилин
24. подплатявам
25. луминесценция
26. уголемявам
27. отънял
28. отеснял/утеснял – дублети
29. бърлога
30. умивалник
31. утрепвам
32. отрепка
33. оредели
34. удвоен
35. немарлив
36. утаечен
37. мотолевя/мутолевя – дублети
38. смотолевя
39. ечане/ечене – дублети
40. паеве/пайове – дублети
41. лакът
42. басмен
43. пембен
44. подкокоросвам
45. вдетинеността
46. придирчив
47. удебелявам
48. скудоумие
49. куртоазия
50. глухонемота
51. сапунер, сапуниер, сапуниерка – дублети
52. какофония
53. небетшекер
54. байганьовец, байганьовски, но Бай-Ганьов (уточнение: прилагателните имена, произлизащи от същ. лични имена, се подчиняват на правописни и пунктуационни правила, които са базирани на наставката, на която завършват. Вероятно ще пуснем статия по тази тема по някое време.)
55. отвертка
56. щурмовак
57. уякчавам
58. одеяло
59. оронвам, уронвам – според значението
60. претекст
61. наслов
62. уплътнявам
63. логотет
64. благоуханност
65. няколко, неколко – дублети
66. папирос, папирус – според значението
67. сиромахкиня
68. безогледен
69. неугледен
70. щурмувам
71. поплавък
72. бръмбар
73. фейлетон
74. рядкост, НО редкостта
75. тафтен

76. растеж, порастване, раста, растем, НО пораснах
77. уебстраница, уеб страница – дублети (първият вариант обаче е по-разпространен и се предпочита)
78. саксофон
79. гранатомет
80. десятка, десетка – дублети; десятък – според значението
81. тирбушон
82. пневматичен
83. самосвал
84. небрежност
85. буботя, боботя – дублети (бел. авт.: аз лично предпочитам първия вариант )
86. кълдъръм (значение, словоформи)
87. вървя, НО вървели
88. двусмислен
89. двойственост (БЕЗ „н“ между „й“ и „с“!)
90. археология
91. пъдпъдък
92. безскрупулен
93. будка
94. лавка
95. алфа-лъчи (полуслятото изписване идва от практиката да се пише тире след гръцките букви в съставни съществителни, когато става въпрос за научни термини, а  оттам се възприема навсякъде: α-лъчи; по аналогичен път: бета-лъчи (β-лъчи), гама-лъчи (γ-лъчи) и т. н. …)
96. бета-версия, бета версия – дублети (станаха дублети заради прекомерната употреба на второто поради директното заимстване на думата от англ. език)
97. войн, воин – дублети; НО войни
98. коригирам, корекция
99. впоследствие
100. заимствам, (словоформи на заимстване); взаимствам (словоформи на взаимстване) – отделни думи, синонимни двойки.
101. фланела (словоформи, речниково значение: плетена вълнена дреха?), фланелка
102. разтакаване
103. скилидка
104. анцуг
105. безпокоя, безпокойство (БЕЗ „с“ между „з“ и „п“!)
106. булка, булчински
107. аксесоар
108. парадигма
109. статукво (от лат.: status quo)
110. кюмюр
111. уеднаквявам
112. обръщение (публично изявление, анонс…), обращение (парично) – според значението, т. е. са две отделни различни думи
113. инкасатор
114. касая се, касае се
115. селекция (набор, избрана група), селектирам (избирам)
116. списък
117. въоръжен, въоръжение
118. военен, военни, НО военачалник
119. одобрявам, одобрение, одобрителен
120. напреднал
121. грамотност, грамотен
122. омбудсман
123. пуловер, НО поло
124. блуза
125. удава ми се (имам възможност, способен съм да направя нещо), отдава (отдавам под наем) – според значението
126. утъпкан
127. учудвам
128. прищипан
129. пунктуация
130. трансцендентен, трансцендентна, трансцендентален (от лат.: transcend)
131. вкъщи, НО у дома
132. от само себе си
133. по моему, по твоему, по нашему, по вашему (за тези не съм сигурен, нужна е проверка в правописен речник!!!)
134. фъстъци
135. фелдфебел
136. цървул
137. юрисконсулт
138. безсмислие, безсмислен
139. безсъвестен
140. възсилен
141. изпотен, потен, изпотяване
143. изстискам (словоформи)

 

  

украса            удремвам
украсен               осмивам
украсявам             усмивка
украшение           присмех
украшения           присмех
укрепвам                прекатурвам
укрепване             притури
укрепителен      
укрепление       катарзис
укрепления          енигма
укрепна            меркантилен
укрепнал        емпиричен
укрепявам    единофронтовски
укрепяване         паралелепипед
укривам                  ламтежът
укриване             дистрибутор
укривател         овошки
укривателство    овощарски
укрия                 рикошет
укротим          

 идейно-възпитателен

машиноекспорт

козунак

галаконцерт

инкрустации

заместник-секретарят

карфица

чучулига

калимавка

калдъръм кокона

калдъръмче

перостия

ене     еничар

 бушон

лудория

крясък

кресна

пристрастие

пристрастеност

неустановим

източнохристиянски

източно православен

източноевропейски

християнин

христианка

медико консултативен 

балнеокомплекс

учебно консултативен

учебно възпитателна работа

заместник министър                                            кмет

                      председател

                      директор

                      управител

акумулатор

некадърност

амплуа

йезуитщина

ямурлук

омърлушен

тефтерче

опустошените

балканджийска

обрасъл

неколкомилионно

киселиноустойчив

лакътят

овъглен

овъгляване

хфръква

сфера

 Българийо

Овехтял

Овехтели

Увехнал

Увехнали

Анцунг

Анцузи

Християнски

Мишци

Неустановимо

Инженерно-технически

Инженерно строителна фирма

Инженерно геоложки проучвания

Инженер химик/проектант

Инженер строител/геолог…

Пъртина

Мукава

Мокет

Овъглен

Гълъбарник

Дезертира

Дезертьор

Черноборсаджия

Терапевт/ичен

Софиянци

Софианка

Изстинка

Есенции

Мозъчен

Прахоляк

Пропагандистка

металолеярни – металолеярните – металолеярница – металолеярницата – металолеярници – металолеярниците – металолеярът – металоносен

кабърче

камъче – а не камънче

калдъръмче

огризка

угризение/я

скилидка

оборудване/м

уплътнителят

Букурещки договор

Вманиачавам се

Фасунка

Превъплъщение

Въплътява

Ориентировъчно

Подтик – подтиквам

Потискам – потисничество

Умивалник

материален

байрактарят

байрактар

гаечен

батальон

усмивка

осмива/м/не

издръжливост

издържливост

изгнанниците  изгнаниците

издържлив > издръжлив издържлива

издръжлива

издържливи >издръжливи  издържливост>издръжливост

Read Full Post »