Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for май, 2016

СТРОЕЖ И ЕЛЕМЕНТИ НА ХУД.ТВОРБА
ЖАНРОВЕ И ЖАНРОВА СИСТЕМА
ХУДОЖЕСТВЕНИ ПОХВАТИ
ЛИТЕРАТУРНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Фабула
Сюжет
Композиция
Пролог – въведение в епическа тв-ба
Експозиция-въведение
Завръзка
кулминация
Развръзка
Епилог – заключителна част
Заглавие
Мото
Тема
Идея
Мотив
Ретроспекция
Ретардация
Описание
Лирическо отстъпление
Литературен род:
ТРОПИ:
Символизъм
Постсимволизъм
Реализъм
Експресионизъм
Имажинизъм
Дадаизъм
Диаболизъм
Сюрреализъм
-епоска
-лирика
-драма
-лиро-епос
Метафора
Епитет
Сравнение
Метонимия
Синекдоха
Олицетворение(персонификация)
Алегория-иносказание
Символ
Хипербола
Литота
Ирония
Парадокс
ЖАНРОВЕ:
Разказ
Повест
Роман
Фейлетон
сатира
стихотворение
ода
елегия
сонет
лирич.миниатюра
балада
поема
цикъл (общ жанр, тема, герои, чувства и др.)
ЕПОХИ
Ренесанс
Просвещение
Класицизъм
Романтизъм
Модернизъм
Възраждане
ФИГУРИ:
Инверсия
Повторение
Анафора
Епифора
Антитеза
Градация
Оксиморон
Реторичен въпрос
Гротеска
Паралелизъм(образен и синтактичен)-„черней горо, черней сестро, двама да чернеем”
ЛИРИЧЕСКИ=ПОЕЗИЯ
балада
поема
лирически цикъл (общ жанр, тема, герои, чувства и др.)
ЛИРО-ЕПИЧЕСКИ
сатира
стихотворение
ода
елегия
сонет
лирич.миниатюра
ЕПИЧЕСКИ=ПРОЗА=БЕЛЕТРИСТИКА
Разказ
Повест
Роман
Фейлетон
Цикъл от разкази (общ жанр, тема, герои, чувства и др.)

Read Full Post »