Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for февруари, 2015

ТЕСТ ЗА ДЗИ  5

Пробна матура

Тест + Отговори

Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

Наистина езикът сближава  хората, но и ги разединява. Различните езици полагат граници между човешките общности. (…)

Думата „ варвари „, с която древните гърци наричали надменно чуждите народи, произлиза от неразбираемото за елините бърборене на чужденците. Старите славяни нарекли германците немци, т.е. неми  хора, защото не разбирали  ломотенето на езика им. Общуването между хората  от  различни народи се нуждае винаги от превод, за да бъде осъществено. (…)

Освен това в езика се утаяват социалните различия и неравенството между хората. Наред с официалния книжовен език съществуват групови и професионални жаргони, характерни за езика на различни общности. И преди, и сега са налице ред привилегировани езици. (…) Преди два века в Русия дворяните  говорели на руски само със слугите си, а помежду си общували на френски. В някои племенни общности в Индия и досега съществува привилегирован език, на който имат право да общуват само мъжете. Образованият човек притежава повече думи за света в сравнение с ограниченото слово на неукия човек. Ако владеещият компютърния език младеж общува с връстниците от цял свят, то езикът на родения в изолираните горски райони на Африка е стеснен в рамките на непосредствения жизнен опит на неговата общност.

И накрая езикът разединява и защото думите не са точно огледало на действителността. Склонни сме да говорим за едни и същи неща по различен начин и да влагаме в думите различен смисъл. Затова дори и общуването между близки хора никога не е равно на пълно разбиране. Блез Паскал иронично подчертава, че малцина приятели биха ни останали, ако чуем какво говорят за нас.

(Райчо Пожарлиев, „ Философия „, XI клас)

1.  В текста се говори главно за:

а) езика като универсално средство за общуване           б)  стилово уместната употреба на езика

в) разединяващата роля на езика                                      г) езиците като естествено и изкуствено създадени

2. От текста може да се направи изводът, че:

а) националните езици полагат границите между отделните държави

б)  преди два века френският език е бил официален език в Русия

в) общуването с връстници от цял свят е възможно само ако владееш компютърния език

г) езикът сближава, но и разединява представителите на една и съща общност

3. Кое от твърденията определя вярно функциите на отделните абзаци в текста?

а)  Първият абзац поставя тезата, а останалите я илюстрират с примери и я развиват.

б)  Всеки абзац поставя своя теза, смислово различна от останалите.

в)  Първият абзац е теза, вторият и третият илюстрират тезата, а четвъртият е обобщение.

г)  Първият и третият абзац поставят тези, а вторият и четвъртият – антитези.

4. С кое от предложенията НЕ може да се довърши изречението:
Привилегированите езици разделят общността според…………..

а) образователното равнище               б) социалната принадлежност

в) половата принадлежност                 г) народностната принадлежност

5. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?

а) Думата „варвари“ означава неразбираемо бърборене.

б) Груповите и професионалните жаргони са форми на книжовния език.

в) Некоректната употреба на думите прави общуването по-пълноценно.

г) Привилегированите езици съществуват от миналото до днес.

6. Какво означава фразеологизмът     говорим си на чужди езици?

а) говорим на различни езици, но се разбираме прекрасно

б) днес голяма част от българите владеят чужди езици

в) говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство

г) често в речта си употребяваме много излишни чуждици

7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?

а) доклад – научен термин             б) статия – главен редактор

в) документ – езиков шаблон         г) стихотворение – изразно средство

8. Попълнете местата за писане така, че в двойките да се запази отношението:

а) поет – стихотворение

художник – …………………..

………………………………… –статуя

б) любов – омраза
радост – ………………………….

…………………………. – смелост

9. В кое изречение подчертаната дума е употребена с пряко значение?

а)  Това прозорче откриваше съществуването на една будна кръчма.

б)  Дядо Йоцо беше прост, но събуден старец.

в)  Саждите се стелеха по стрехите, по улиците и по дихателните органи на жадните янки.

г)  Черен гарван прелетя над тях и заграка – лош знак!

10. В кой ред думите НЕ са антоними?

а) обективен – пристрастен     б) печален – скръбен     в) реален – фантастичен     г) ненужен – необходим

11. В кой ред думите НЕ са синоними?

а) случка, събитие, приключение                  б) фрагмент, откъс, част

в) завръзка, кулминация, развръзка           г) канон, догма, правило

12. Кое от изброените наименования е написано правилно?

а) Институт за Български език                     б) велико народно събрание

в) Българска Национална Телевизия        г) Българска народна банка

13. Този текст е откъс от вестникарски материал, в който авторът изразява непосредствените си впечатления от суматохата около откриването на филмовия фестивал в Берлин. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:

Започва фестивалната програма и се появяват /а/ ……………………….. от първа величина, иначе /б/ ……………………….. само от кориците на лъскавите списания. Имаш чувството,  че сега можеш да ги докоснеш, защото те вървят /в/ ………………………..по  червената  пътека  пред  „Берлинале    полае“.  Феновете   блокират   площад „Потсдамер   плац“,  полицията   предвидливо   прави отцепление часове по-рано, а фоторепортерите  /г/………………………..по своите преносими стълбички за по-добра гледна точка.

а)  популярни личности, звезди, хора;       б)  достъпни, чудни, интересни;

в)  редом до нас, под носа ни, на една ръка разстояние;     г) се възкачват, се настаняват, се катерят;

14. В кое изречение НЕ е допусната граматическа грешка?

а)  Находчивостта и чувството за хумор на младежа му помага да се противопостави на неприятните закачки от страна на приятелите му.

б)  Министерството на здравеопазването ще проведе извънредно заседание по въпросите на спешната помощ, в организацията на която се забелязва хаос.

в)  Простите и сложни изречения дават възможност да се изразят разнообразни варианти на мисълта.

г)  Прославил се още  като 6-годишно  момче, след  детската  му възраст  Моцарт не удивлява  никого и много от творбите му остават недооценени.

15. В коя от подчертаните думи е допусната граматическа грешка?

Някои /а/ неща, например металите, позволяват /б/ на електричеството да протича /в/ през него /г/.

16. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

Досега  недооценен остава  факта /а/, че рекламираният /б/препарат  възстановява /в/  естествения /г/ воден баланс на кожата.

17. Попълнете празните места с правилната форма на думите:
а) съществително име

На официалното тържество трима………………………… поднесоха няколко………………………на гостите.

                                                                   ученик                                                букет

б) местоимение

Организаторите не бяха решили……………………………. да поканят на приема и………………………………….

                                                                                 кой                                                                      кой

да остане извън списъка.

в) членна форма / за пълен или за кратък член в ед.ч. /

…………………………………………. ми каза, че………………………… на…………………………….. не е пострадал

Лекар                                                             шофьор                           камион

 сериозно, счупен е само……………………… на дясната му ръка.

                                                    лакът

г) форма за учтивост

Госпожо Иванова, бихте ли ……………………… обстоятелствата, при които сте………………. тук.

                                                         уточнил                                                                       избран

18. В кой ред всички думи са написани правилно?

а) свещта, мощта, пустошта                                     б) успяли, увехнали, огряни

в) обичей, традиции, сценарий                                 г) взаимствам, впредвид, всъщност

19. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

а)  Картината внушава усещане за безсилие, безпомощност и безжизненост.

б)  Смъртта и скръбта са се слели в един безмерно очайващ хоризонт на живеенето.

в) От синвол на срама бесилото се превръща в знак на подвига и води до идеята за  безсмъртието.

г) Това първо либе безпорно е смъртта, усмихнатата героична смърт.

 

20. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Разгръщайки /а/ страниците на Елинпелиновите /б/ произведения, читателят /в/ се запознава с живота /г/ в българското село.

21. В кое изречение е допусната правописна грешка?

а)  Не е трудно в днешно време да срещнем хора, не чувствителни към актуални проблеми на обществото.

б)  Обществото нехае за замърсяването на околната среда.

в)  Не разбирайки  основанията за подобно поведение, жената трудно  приемаше  отношението на мъжа срещу себе си.

г) Срещата с този човек остави незаличима следа в съзнанието на младия човек.

22. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка?

а) Смущаваше го мисълта, дали не беше сгрешил в преценката си за този човек.

б)  Незабравима остава жената, която с всеотдайна майчина нежност, помага на изпадналия в беда.

в)  Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия е устата.

г)  Там дето е завоят, има и пряка пътека, водеща към пещерата.

23. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Едни хора имат чувство за хумор, а други – око за смешното.

б) Неспокойна, раздразнителна младата жена провокираше околните със своето поведение.

в) Той ще отговори едва когато получи съобщението.

г) Дали ще пристигне навреме писмото, тя не беше сигурна.

24. В текста са пропуснати 5 запетаи. Поставете ги.

От дълги години Вавилон  бил покорен от персите, но не загубил независимия си дух. Тогава царувал Дарий и по негово време се подготвил първият бунт срещу чуждото робство. Благородниците и всички вавилонски принцове трупали по домовете си провизии така че да могат ако се наложи, да  устоят на обсадата.

В началото на царуването на  Дарий в персийската държава се възцарил  хаос и  вавилонците решили че тъй като управникът има твърде много грижи бунтът им има вероятност да успее. Съзаклятниците  доказали решимостта си, като избили жените във всяко семейство и пощадили само майката.

Научавайки това,  Дарий  събрал армията си. Обсадил  града  чиито стени били  набързо укрепени  от въстаниците и започнал военни действия срещу Вавилон.

25. Прочетете текста и изпълнете задачите към него:

а)  Разделете текста на смислово обособени  части.  Формулирайте  темата на  всяка  една  от  тях;

б)  Предайте съдържанието на текста в резюме.

Устройството на термоса е съвсем просто. Между стените на вътрешния съд и обвивката му има вакуум, през който топлината не преминава, така че налятата течност запазва първоначалната си температура дълго време. Затова термосът запазва горещите напитки топли през зимата, а студени през лятото, и е много удобен по време на път.

Термосът бил изобретен през 1892 година. Шотландският учен Джеймс Дюър имал нужда в лабораторията си от съд, където да съхранява извънредно студени течности, като втечнени газове например. Той изобщо не предполага  колко полезно нещо е измислил. И до днес дюаров съд се нарича съд с двойни стени и вакуум помежду им с цел предотвратяване на топлоотдаването. През 1904 година германецът Райнхолд Бургер видял дюаровия съд и съобразил, че това, което държи течностите студени, по същия начин ще ги държи и горещи. Освен това съдът можел да се използва не само в лабораториите,  но и в домакинствата. През същата година той го патентовал и се заел с масовото му производство. Дори обявил конкурс за име на новия съд. От предложените думи избрал „термос“, което на гръцки означава „топъл“.

Продуктът на Бюргер имал голям успех и бързо се превърнал в една от най-търсените стоки на пазара. Термосите често се използват и за други цели – например,  когато се налага  ваксини, серуми и други течности да се запазят при постоянна температура.

(Ингрид Крепфийлд, „100 най-велики изобретения“)

 

26. Коя от изброените творби НЕ е лирически текст?

а)   „Потомка“       б)    „Йохан“         в)   „Албена“          г)   „Ралица“

27. Свържете заглавието на всяка от изброените творби с цифрата, с която е означен жанрът й.

а)   „Пловдив“ от Димчо Дебелянов                    (1) лирическа миниатюра

б)   „Спи езерото“ от Пенчо Славейков            (2) балада

в)   „Заточеници“ от Пейо Яворов                       (3) елегия

г)   „Хаджи Димитър“ от Христо Ботев                (4) сонет

28. В коя от изброените творби мъгла, зима и хижи са ключови метафори?

а)   „Обесването на Васил Левски“ на Христо Ботев       б)    „Елате ни вижте!“ на Иван Вазов

в)   „Зимни вечери“ на Христо Смирненски       г)   „Стихии“ на Елисавета Багряна

29.    Характеристиките от кой ред НЕ са присъщи на лирическата героиня на Елисавета Багряна?

а)  волна и разкрепостена    б) тиха и смирена     в) грешна и свята    г) витална и неукротима

30.  Думите на чорбаджи Марко от романа „Под игото“ „Лудите, лудите – те да са живи!…“:

а)  порицават неразумното поведение на поробените българи

б)  благославят жертвоготовността на свободолюбивите българи

в)  иронизират неискреното поведение на лъжепатриотите

г)  открояват безсмислените усилия да се преодолее игото

31.  Метафорите песен, завод, машина, романтика са характерни за лириката на:

а) Христо Смирненски        б) Гео Милев       в) Атанас Далчев       г) Никола Вапцаров

32.   Какво означава подчертаният израз от произведението „Разни хора, разни идеали“    на Алеко Константинов: „Да речеш, че се стеснявам, че се гуша в кьошетата, не, не ми са дотам меки очите, и при всичко това,  моля ти се,  виж ме на кой хал съм.“

а) не съм толкова услужлив          б) не съм толкова срамежлив

в) не съм толкова горделив           г) не съм толкова мързелив

33. Идеята, че „пътят е страшен, но славен“, е разкрита в:

а) „Градушка“ на Пейо Яворов      б) „На прощаване“ на Христо Ботев

в) „Песен за човека“ на Никола Вапцаров     г) „Зимни вечери“ на Христо Смирненски

34. Кое от твърденията е вярно?

а)  Чорбаджи Марко е герой както на повестта „Чичовци“, така и на романа „Под игото“.

б)  „Обесването на Васил Левски“ е ода за Апостола на свободата.

в) „Ще бъдеш в бяло“ е балада за любовта.

г)   Стихотворението „Повест“ разкрива съмнението на човека в собственото му съществуване.

35. Кой от изброените автори НЕ е писал романи?

а)  Иван Вазов         б)  Алеко Константинов         в)  Димитър Димов        г)  Димитър Талев

36. Тъмното и светлото в помислите на героя от разказа на Елин Пелин „Чорба от греховете на отец Никодим“ са символизирани от:

а) бели и черни бобени зърна                б) бяла лястовица и черна змия

в) бели рози и дяволско огледало         г) слънчев ден и тъмна нощ

37. Каква художествена функция изпълнява заглавието на разказа „Дядо Йоцо гледа“?

а) обобщава идеята за слепеца, който „вижда“ истинската стойност на свободата

б)  откроява мистичната дарба на героя да вижда въпреки слепотата

в)  извежда идеята за „виждането“ като себепознание

г)  откроява мотивите за страданието и за смъртта

38. В кой ред има излишна дума?

а) поема, ода, балада, сонет           б) завръзка, кулминация, развръзка, епилог

в) метафора, метонимия, експозиция, алегория     г) разказ,  новела,  повест,  роман

39. Какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази?

Боят се обръща на смърт и на щик, героите наши като скали твърди (а), желязото (б) срещат с железни си гърди (в) и фърлят се с песни в свирепата сеч…

(Иван Вазов, „Опълченците на Шипка“)

40. В коя от посочените творби се открива влиянието на фолклорната традиция?

а)  „Българският език“ на Иван Вазов          б)  „Ралица“ на Пенчо Славейков

в)  „Две хубави очи“ на Пейо Яворов               г)  „Юноша“ на Христо Смирненски

41.   Прочетете откъса от разказа „Песента на колелетата“ и коментирайте в обем до 4 страници проблема за смисъла на човешкото съществуване, представен в текста.

Каруците пееха по пътищата и сякаш разказваха как един човек може да бъде много богат, но и много злочест. Защото за какво му беше това богатство на Сали Яшар? То дойде много късно. На баира, отдясно на царския път, където каруците, които се връщат от града, разсипват най-мелодичните си звуци, лежат в гробищата двамата му сина, два сокола. (…) „Няма да им занеса нищо от моите жълтици –мислеше си Сали  Яшар, — нито ще взема нещо за себе си, когато и аз отида при тях.“ Тъмнината скриваше очите на Сали  Яшар и не можеше да се види какво има в тях, но той гледаше в земята като изтръпнал и мислеше, че по-хубаво би било да беше беден, но да бяха живи двамата юнака, които и сега му се усмихваха със сините си очи, румени, широкоплещести.

Достигнал дотук, Сали Яшар започваше да мисли, че е длъжен да направи някакво голямо благодеяние, истинско безкористно благодеяние, което да засегне повече хора, да надживее много поколения. Това, което мъдрите побелели старци, които той някога беше слушал да приказват, наричаха себап. И идеше му наум тогава за Мурад бея от Сърнено, който беше направил прочутата Каралезка чешма. Каква чешма и на какво място! Деветнайсет каменни корита, отпред калдаръм, като двора на хан, три чучура, които бълболят и сипят студена и бистра като сълза вода. А наоколо е посърнало поле, суха и напукана земя, пък и горещина, като в пустиня. И идат стада, идат хора, вървят към чешмата и очите им горят от задуха и от жега. От едната и от другата страна на чешмата е бяло шосе и всеки, който мине по него, отива ли, или се връща, отбива се на чешмата да пие вода. И може би рядко някой ще го каже, но в душата на всекиго е благодарност към бога и хвала към онзи, който беше направил тая чешма и чието име сякаш вечно шепнеха струите на трите чучура.

Ето какво благодеяние искаше да направи и Сали Яшар. Но чешма не навсякъде можеше да се направи, нямаше къде. Идеше му на ум да направи някъде кладенец, мост на някое лошо място, хан, където замръкват пътници. Но всичко това му се виждаше или недостатъчно, или не твърде почтено. И той се биеше с мислите си, не знаеше какво да предприеме, безсилен като пред някоя мъчна задача, която не може да реши. (…)

На другия ден Сали Яшар беше в ковачницата си и – което рядко се случваше с него, когато работеше — той три пъти подред слага чука си на наковалнята и, като скръстеше ръце и се подпреше на него, оставаше тъй дълго време замислен, докато духалото работеше. Първия път той си спомни онова, което Джапар беше му разказал за връщането на Чауша. Втория път той си спомни как сам беше чул каруцата, когато идеше Шакире, и, както винаги в тия случаи, се просълзи. Третия път, когато Сали Яшар се подпря на чука и се замисли, той сякаш като насън видя хиляди и хиляди каруци, които се връщат, които пеят по пътищата, а от ниските къщурки, над които се носи вечерен дим и прах, излизат жени с деца на ръце, други по-големи деца тичат наоколо им и всички вървят срещу каруците, за да ги посрещнат.

Никога Сали  Яшар не беше изпитвал такова вълнение и такава радост. „Аллах! — пошепна той и се улови за челото. – Аз съм бил сляп, аз съм бил глупав! Каква чешма и какви мостове искам да правя? Себап! Има ли по-голям себап от тоя, който правя? Каруци трябва да правя аз, каруци!“

 

ОТГОВОРИ НА ДЗИ ТЕСТ 5

1.   В                                   1т.

2.   Г                                   1т.

3.  А                                   1т.

4.  Г                                   1т.

5.  Г                                   1т.

6.  В                                   1т.

7.  Б                                   1т.

8.  а) картина скулптор б) тъга, скръб, мъка страхливост/ страх             4 т.

9.  Г                                   1т.

10.   Б                                   1т.

11.  В                                   1т.

12.  Г                                   1т.

13.  а) звезди б) достъпни в) на една ръка разстояние г) се катерят     4 т.

14.  Б                                   1т.

15.  Г                                   1т.

16.  А                                   1т.

17. а) ученици, букета б) кого, кой в) лекарят, шофьорът, камиона, лакътят г) уточнили, избрана        10 т.

18.  А                                  1т.

19.  А                                  1т.

20.  Б                                  1т.

21.  А                                  1т.

22.  А                                  1т.

23.  Б                                  1т.

 

24.     От  дълги години Вавилон  бил покорен  от персите, но не загубил независимия си дух. Тогава царувал Дарий и по негово време се подготвил първият      бунт      срещу      чуждото     робство. Благородниците   и   всички   вавилонски   принцове трупали по домовете си провизии* така че да могат * ако се наложи, да устоят на обсадата. В   началото   на   царуването   на   Дарий   в персийската    държава    се    възцарил    хаос    и вавилонците решили * че тъй като управникът има твърде много грижи* бунтът им има вероятност да успее.  Съзаклятниците доказали решимостта си, като избили жените във всяко семейство и пощадили само майката.                                                                                 Научавайки това, Дарий събрал армията си. Обсадил града, чиито стени били набързо                        укрепени от   въстаниците*   и  започнал   военни   действия срещу Вавилон.          5 т.

25.І част Устройство на термоса II част Откритието на Дюър III част Приложения на дюаровия съд 3 т.

26.  В                                   1т.

26.  а)4,         б)1,       в)3,           г)2                   4 т.

27.  В                                  1т.

28.  Б                                  1т.

29.  Б                                  1т.

30.  Г                                  1т.

31.  Б                                  1т.

32.  Б                                  1т.

33.  Г                                   1т.

34.  Б                                   1т.

35.  А                                   1т.

36.  А                                   1т.

37.  В                                   1т.

 

39.  а) сравнение (и инверсия )    б) метонимия      в) метафора      Зт.


Реклами

Read Full Post »

пробна матура 2012

ПРОБНА МАТУРА ПО БЕЛ 2012

ТЕСТ+ОТГОВОРИ

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!
1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
+А) просяци, люляци, поляни
Б) оглася, опазя, успоря
В) нейн, нейна, нейни
Г) топал, светъл, ловък
2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) наниз, локомотив, снаряд
Б) изкуство, изсечен, изсушен
+В) приветствам, израстна, израстък
Г) свиря, сбогом, сбирка
3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
+А) Във военнопленическия лагер условията бяха тежки и сурови.
Б) На официалната вечеря присъстваха всички делегати на конгреса.
В) Трябва добре да се вникне във фактите, за да се направят изводи.
Г) На сватбеното тържество зетят поздрави гостите и роднините си.
4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) За националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринска
Тракия са изписани хиляди страници.
Б) При изследване на червенооките жаби от Централна Америка се установи, че те
общуват помежду си чрез вибрации.
В) Въпреки че отдавна наблюдава живота на водните кончета, те не спират да го очароват
с пъстрите си цветове и с невероятния си полет.
+Г) Благодарение на натрупания актив от точки нашият най-добър състезател се класира 
за основната схема на тенис-турнира в Дубай.
5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) Сериалът на Българската национална телевизия предизвика голям интерес.
Б) Младият герой е очарован от хладната красота на Снежната царица.
+В) Ключов момент за националното осъзнаване е Възрожденската епоха.
Г) Правото на убежище се гарантира от Женевската конвенция.
6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
В момента в света работят 443  реактора (А), които осигуряват 14  процента (Б) от
световното производство на електроенергия. През изминалата година са пуснати пет блока
(В) с обща мощност 5717 мегавати +(Г).
7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
+А) Българските и кубински волейболисти изиграха интересен мач.
Б) Тихата и спокойна нощ бавно се спускаше над притихналия град.
В) Имам желание да гледам постановка в Народния театър „Иван Вазов“.
Г) Трябва да решим първата, третата, петата и деветата задача от теста.
8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
А) В студените зимни нощи край тази отдалечена махала бродят вълци, чиито протяжен
вой стряска спящите хора.
Б) Ако се вгледаме в хората, с които се разминаваме, ще видиме, че те най-често са
намръщени и угрижени.
В) Идвайки сутринта на работа, погледът ми бе привлечен от плакатите за концерта на
световноизвестна група.
+Г) С цялото си сърце одобрявам и подкрепям такива инициативи, чрез които се 
популяризира ползата от четенето.
9. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
+А) Чистият въздух, зеленината в градината и споменът за щастливите мигове му помагаха 
да възвърне изгубеното спокойствие.
Б)  Бягали, бягали най-сетне се уморили и спрели да си починат под сянката на едно
кичесто дърво.
В) В този горещ и задушен летен ден Мария, новата учителка в малкото морско градче
влезе в двора на училището.
Г) Според мене, климатичните промени няма да доведат до понижаването на добивите в
селското стопанство.
10. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Искам да опозная света ала нямам финансови възможности за пътуване.
Б) Голямата тайна, която той сподели с мен силно ме смути и притесни.
В) Дълго мислих защото реализирането на международния проект беше важно.
+Г) Върнах се в хотела едва когато денят преваляше, и реших да гледам телевизия.
11. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
А) Статистиката е моят запазен параметър.
Б) На следващия ден отидох на София.
+В) Аз съм силно респектиран от Вас!
Г) Непознатият ме погледна косвено и замълча.
12. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?
+А) врял и кипял съм – не съм вчерашен
Б) иде му отръки – схванат в ръцете
В) седя със скръстени ръце – не подвивам крак
Г) празна ми е кратуната – сече ми акълът
13. От кое стихотворение са стиховете?
Ето, в хлътналия слог
легнал е спокойно бледен
с примирена скръб загледан
в свода ясен и дълбок.4
А) „Прощално“
Б) „Самотен гроб в самотен кът“
В) „Болница “
+Г) „Един убит“
14. В кой ред всички творби са написани от Иван Вазов?
А) „При Рилския манастир”, „Косачи”, „Моята молитва”
+Б) „Българският език” „Чичовци”, „Отечество любезно”  
В) „Елате ни вижте”, „Градушка”, „Последна радост”
Г) „Под игото”, „Ралица”, „Занемелите камбани”
15. Тиха и Величко са герои от разказа:
А) „Мечтатели“
Б) „Последна радост“
+В) „През чумавото“ 
Г) „Задушница“
16. Коя от посочените творби е ода?
+А) „Опълченците на Шипка”
Б) „До моето първо либе”
В) „Ще бъдеш в бяло”
Г) „Стария музикант”
17. Коя от посочените идеи утвърждава творбата „На прощаване“ на Христо Ботев?
+А) Безсмъртието на героя се ражда от героичната смърт.
Б) Несподелената обич към любимата носи страдание.
В) Невъзможна е промяната на робската действителност.
Г) Социалният и интимният свят на човека са независими един от друг.
18. В кой от посочените редове в творчеството и на двамата автори се открояват 
мотивите за раздвоението, страданието и самотата на модерния човек?
А) Христо Ботев и Иван Вазов
Б) Елин Пелин и Йордан Йовков
+В) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов
Г) Гео Милев и Никола Вапцаров
19. Денят, улицата, барикадите, разбунтуваните тълпи са характерни за лириката на:
А) Христо Ботев
+Б) Христо Смирненски
В) Атанас Далчев
Г) Никола Вапцаров
20. За символизма като литературно направление НЕ е вярно, че:
А) обръща внимание на звуковата организация на текста.
Б) са важни намеците и нюансите, а не директният изказ.5
В) нещата са символи на невидимите, идеални същности.
+Г) поезията е реално отражение на съществуващата действителност.
21. Завръзка в разказа „Шибил“ е:
+А) срещата на Шибил и Рада в планината.
Б) капанът на Мурад бей и Велико кехая.
В) предупрежденията на майката.
Г) смъртта на Шибил и Рада.
22. Какво е подчертаното изразно средство?
Мъдруваха бащите в къщи:
„Така било е и ще бъде…“
А ние плюехме намръщено
на оглупялата им мъдрост.
А) хипербола
Б) епитет
+В) оксиморон
Г) сравнение

 

Прочетете трите текста и изпълнете задачите към тях (от 23. задача до 34. задача
вкл.)
Текст 1
Закон за здравето
Чл. 56. (1) (Доп.  – ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.06.2010 г.) Забранява се
тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения
транспорт, и закритите  работни помещения, като изключения се допускат само в
случаите по ал. 2.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.06.2010 г., нова, бр. 42 от 2010 г., в сила от
2.06.2010 г.) Закритите обществени места, в които се допуска по изключение
тютюнопушене, са:
1. местата за настаняване и средствата за подслон;
2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение –
ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове (с изключение на интернет
кафе-клубовете, кафе клубовете за игри и кафенетата в спортни зали) и барове;
3. сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. плавателните съдове.
(3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.06.2010 г.) Тютюнопушене в местата по ал. 2
се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като
такива и които отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а, ал.
3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4.
(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.06.2010 г.) Когато заведението за хранене и
развлечение по ал. 2, т. 2 е с площ, по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да
избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене, или ще се допуска без
обособяване на самостоятелни помещения  – с ясно обозначаване на заведението и при
спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3. 6
Текст 2
Непушачите, след 30-минутен престой в помещение, където се пуши, имат почти
толкова въглероден моноoксид в кръвта, колкото активните  пушачи, когато изпушат
една цигара. Цигареният дим е причина за редица здравни проблеми у пасивните пушачи,
възникващи при престой в задимено помещение: кашлица, главоболие, дразнене на очите,
дразнене на гърлото, кихане и отделяне на секрет от носа, гадене, дихателни нарушения,
ускорена сърдечна дейност. Пасивното пушене носи по-висок риск за хора, страдащи от
астма, сенна хрема, бронхит, белодробен емфизем, сърдечни заболявания.
Според изследване на Европейското дружество по респираторни заболявания в
държавите от ЕС над 79 000 пълнолетни лица умират годишно вследствие на
заболявания, причинени от пасивно пушене. Световната здравна организация
класифицира пасивното тютюнопушене като канцероген от клас А. Американски учени
са открили, че пасивното пушене може да доведе до неалкохолна стеатозна болест на
черния дроб. Проучването, публикувано в  Journal of Hepatology, разкрива, че
дълготрайното излагане на цигарен дим може да предизвика натрупване на мазнини в
черния дроб, което причинява нарушаване на функциите му.
Според изследване на „Евробарометър“, публикувано през 2009, 14% от
непушачите и близо една четвърт от пушачите са изложени ежедневно на тютюневия
дим на други пушачи. Ето някои особено показателни факти за непушачи, изложени на
тютюнев дим:
– увеличен е комбинираният риск от белодробен рак с 24%;
– увеличен е рискът от  исхемична болест на сърцето  с около 25%, а от  мозъчен
инсулт – с 82%;
– с 25% се изострят  хроничните респираторни заболявания  (главно хроничната
обструктивна белодробна болест);
– доказателствата показват, че е налице 40-50% повишен риск от развитие на
астма.
Текст 3
Отворете вратата, прекрачете прага, вдишайте. Добре дошли в
средностатистическо българско кафене. Разтъркайте насълзените си от дима очи,
преди да прочетете менюто: днес заведението предлага над 4000 химикала, за 250 от
които се знае, че са вредни, а 50 от тези 250 са сред причинителите на рак.
Всичко това е само част от екстрите на пасивното пушене, на което са изложени и
главните действащи лица, и статистите във филма за пушенето на обществени места.
Тази серия вече сте я гледали. Трейлърът на продължението предлагаше сериозна
промяна в сценария. Ако нещата вървят, както са тръгнали обаче, различното бъдеще
може и да не се състои и димът ще продължи да люти в гърлата ви – независимо дали го
искате, или не.
Каква я мислехме, каква стана
През май миналата година, по време на предишното управление, парламентът
прие промени в Закона за здравето, които забраниха пушенето на закрити обществени
места. Ограничението трябваше да влезе в сила от 1 юни 2010 г. Това означаваше всички
барове, дискотеки и заведения за хранене да осъмнат с въздух, лишен от тежкия аромат
на тютюна. Още по време на гласуването на поправките драматичната дискусия
разграничи два ясно обособени лагера: на пушачите и на непушачите. И докато
противниците на дима празнуваха, от страна на пристрастените към цигарите се чуха 7
възражения срещу своеобразното дискриминиране на правото им да палят цигара и
съмнения, че подобен силно рестриктивен закон би се спазвал.
Няколко месеца по-късно, когато споровете бяха отшумели, войната се разгоря с
нова сила. На 18 февруари депутати внесоха предложение за промяна в Закона за
здравето, с която да се либерализира забраната за пушене на обществени места.
Желанието за промяна е политическо решение, взето след дебат и подкрепено от 65
представители на управляващите. Идеята им е да се облекчи рестриктивният режим
при заведенията за хранене, баровете и дискотеките. Основните им мотиви са насочени
в защита на икономиката и хотелско-ресторантьорския и развлекателния бизнес, които
по техни думи може да претърпят големи финансови загуби при въвеждане на пълна
забрана по време на криза. „Икономически проблем е. Знаем, че отглеждането,
производството и преработката на тютюн е традиционен отрасъл в селското
стопанство”, загрижи се за тютюневата индустрия един от вносителите на
предложенията за либерализиране. А председателят на здравната комисия в парламента
изрази притеснението си към правата на пушачите, които по думите му са по-важни от
икономическия фактор: „И аз не пуша, обаче има хора, които пушат и може би те са 50
на 50. Тоест правата на едните не трябва да бъдат засягани за сметка на правата на
другите.”
Изборът да субсидират тютюневата индустрия за своя сметка е избор на 2.9
млн. българи (тяхна е заслугата за третото ни място в класация на ЕС – след Гърция и
Унгария). Тяхното свободно право върху собствения им живот е неоспоримо. Отвъд
правата на пристрастените към никотина обаче остава повече от половината
непушещо население, обречено на мълчаливо преглъщане на статуквото. Именно тази
част от хората са и  основният таргет на рестрикциите за пушене на обществено
място, които трябва да бъдат въведени.
23. В коя от сферите на общуване се използва Текст 1?
А) в медийната
Б) в естетическата
+В) в институционалната
Г) в научната
24. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 1?
А) има регулираща функция
Б) еднозначен е
В) оформен е стандартизирано
+Г) информира и въздейства
25. В кой ред е посочено значението на абревиатура ДВ, използвана в Текст 1?
А) държавно ведомство
+Б) държавен вестник
В) директиви на властта
Г) допълнително включване
26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 2?
А) текстът съдържа термини
Б) текстът представя научни сведения
В) информацията в текста е поднесена достъпно
+Г) информацията в текста е императивна
27. Кой от изброените видове аргументи НЕ е използван в Текст 2?
А) факти
Б) авторитетни мнения
В) статистически данни
+Г) хипотези
28. Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 3?
Авторът на текста…
А) подкрепя тютюнопушенето с икономически аргументи.
+Б) коментира развитието на въпроса и двете гледни точки.
В) подкрепя отлагането на предвидените ограничения.
Г) смята, че пушачите са последователно дискриминирани.
29. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 3?
А) В първия абзац се използват обръщения,  които имат за цел да въздействат върху
читателя.
Б) Изречението  Каква я мислехме, каква стана е логически преход между първите два
абзаца.
В) В третия абзац се разкриват мотивите за либерализиране на пушенето на обществени
места.
+Г) В четвъртия абзац се защитава свободното право на пушачите да направят своя избор.
30. В кой ред срещу съответната дума, използвана в Текст 3, НЕ е посочено вярното ù 
значение?
А) трейлър – реклама на филм с откъси от него
Б) рестриктивен – ограничаващ
В) статукво – съществувало или съществуващо положение
+Г) субсидират – отказват финансова помощ 
31.  Изброени са факти от трите текста, както и факти, които липсват в тях. В 
свитъка за свободните отговори запишете буквите на онези четири факта, които НЕ 
се откриват в посочените текстове.
А) Страните членки признават,  че излагането на тютюнев дим предизвиква смърт, болести
и инвалидизация.
+Б) Френски учени са открили, че пасивното пушене може да доведе до неалкохолна 
стеатозна болест на черния дроб.
В) След 30-минутен престой в  помещение, в което се пуши, непушачите имат почти
толкова въглероден моноoксид в кръвта, колкото активните пушачи, когато изпушат една
цигара.9
+Г) Желанието за промяна е политическо решение, подкрепено от опозицията.
Д)  Когато заведението за хранене и развлечение е с площ, по-малка от 50 кв. м,
собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска
тютюнопушене, или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения.
Е)  В държавите от ЕС над 79 000 пълнолетни лица умират годишно  вследствие на
заболявания, причинени от пасивно пушене.
+Ж) При пасивните пушачи е увеличен рискът от  исхемична болест на сърцето  с около 
82%.
+З) На 18 март депутати внесоха предложение за промяна в Закона за здравето.
32. В свитъка за свободните отговори напишете коя е основната тема, обща за трите 
текста.
33.  Като имате предвид основната тема на трите текста, формулирайте теза в 
рамките на 3-4 изречения и я запишете в свитъка за свободните отговори.
34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното 
в съдържанието на текст 3.
35.  За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу 
съответната буква в свитъка за свободните отговори.
Много е трудно днес да кажем със сигурност кога и как точно се е появила
идеята, че Земята е  …………………… (А). Според сведенията такова предположение било
изказано в Гърция през V век пр.н.е. и то се утвърдило много бързо сред …………………… (Б)
учени. Привърженици на тази теза са били най-изтъкнатите  …………………… (В)  на
древния свят  – Платон и Аристотел. Аристотел дори пръв се досетил, че тъмната
сянка, …………………… (Г) върху Луната по време на лунни затъмнения, е всъщност сянката
на Земята.
А) +кълбо, кръг, окръжност
Б) англоезичните, +античните, аналитичните
В) мъченици, +мислители, модернисти
Г) скриваща се, изографисваща се, +появяваща се
36. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните 
форми на думите, поставени в скоби.
А) членувана форма
От своите възпитаници (учител) получи над двадесет букета.
(Добронамереност) е задължителна за изграждането на успешни взаимоотношения.
(Българска национална телевизия) обяви конкурс за редактори.
Б) местоимение
Той искаше да знае с (кой, кого) трябва да обсъди новите условия за кандидатстване.
В залата за награждаване влезе отборът, (чийто, чиито) треньор беше просълзен.
Когато майка ми получи редовното месечно възнаграждение, тя реши да похарчи
заплатата (ми, си, й) за купуването на новогодишни подаръци.
Момчето се класира за гимназията. Успехът се дължеше на това, че (той, то) успя да
издържи трудните изпити. 10
В) учтива форма
Госпожо Петрова, (удовлетворен) ли сте от оценките ни? Смятам, че сте ни (оценил)
справедливо и сте (видял), че се справяме по-добре.
Отговори:
А) учителят; Добронамереността; Българската национална телевизия
Б) кого; чийто; си; то
В) удовлетворена; оценили; видели
37.  В текста са пропуснати САМО пет препинателни знака. Препишете текста в 
свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.
Учениците прекрачиха училищния праг развълнувани от първия учебен ден. Влязоха в класната
стая, която беше огряна от септемврийското слънце.
– Госпожо тук е прекрасно  възкликнаха децата.
После седнаха на чиновете, за да чуят стихотворението Аз съм вече в първи клас .
Отговори:
Учениците прекрачиха училищния праг, развълнувани от първия учебен ден. Влязоха в класната
стая, която беше огряна от септемврийското слънце.
– Госпожо,тук е прекрасно!  –  възкликнаха децата.
После седнаха на чиновете, за да чуят стихотворението „Аз съм вече в първи клас“ .
Прочетете откъсите от текста и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)
На другия ден беше Успение Богородично, храмовият празник на Жрелинския
манастир, прочут по чудотворната икона на светата майка и по трите сладкогласни
камбани, чийто ек благославяше цялата плодородна котловина, над която манастирът
господствуваше с бялата си ограда горе в планината.
По стар обичай тия камбани се биеха само на Успение и на Великден и първият удар
се даваше от ръката на самия игумен. (…)
Той погледна ръцете си да види чисти ли са, погледна изметения двор и хората,
които на купчини стоеха пред камбанарията и гледаха нагоре. (…) От два деня тоя
добър старец не си е почивал. Той искаше да  бъде готов за тържествения празник.
Всичко да бъде чисто, изправно. Да свети. (…) Всяка паяжинка в черквицата беше
изметена, всяко кътче – прегледано. Каменните плочи бяха измити, лъснати. Особено се
радваше игуменът на златния ореол, с който един богат човек от далечно място дойде и
украси главата на чудотворната света майка. Той постави и скъпа лилава копринена
завеска на иконостаса пред нея.
Много пъти отец Йоаким идва пред иконата, поправя гънките на тая завеса и се
радва на тоя ореол от чисто злато. (…)
Дядо игумен спря учудено на прага, защото видя пред светата икона тъмния силует
на жена с дете в ръка. Старецът се ядоса. – На днешната вечерня не се влизаше в черква,
преди да ударят тържествено камбаните. Така беше обичаят.
Той пристъпи тихо към влязлата и я изгледа. Тя беше дрипава, мръсна, забрадена с
нечиста кърпа, така че само очите й се показваха. Тя бе стъпила на плочите с боси,
изцапани крака, които бяха отпечатали стъпките си по пода, и това ядоса повече
чистия старец. Жената не го усети. Тя се  молеше високо, с плач, и поднасяше пред 11
стъпите на светата майка своето болно дете, бледо, извехнало, като ланско цвете. То бе
склопило очичките си, дишаше тежко и болезнено стенеше.
– Запази ми го и го спаси, майко Богородичке, едничко ми е – шепнеше жената и се
навеждаше ниско, като дърво под силата на вятъра. Сълзите й капеха по студените
плочи, както капеше восъкът от горящите свещи.
Жената извади от пазухата на ризата си малка игличка със синьо топченце на края и
я забоде на новото копринено перде.
– Приеми това от мене, света майко. Нямам нищо друго!
– Защо си влязла тук?  – каза сърдито старецът.  – Камбаните още не са били. Не
знаеш ли обичая?
– Не знам, отче – каза объркано жената.
– Излез сега. После, после ела!
(…) Игуменът видя, че по плочата, на която стоеше жената, бяха останали кални
петна. Той видя върху завесата простата игличка със синята топчица накрая. Тая
топчица личеше като дървеница върху хубавата завеска и я грозеше. Отец Йоаким я
извади и я захвърли в ъгъла. След това се прекръсти пред иконата, оправи хубаво
завеската и излезе.
Без тая случка всичко друго беше в ред. Но неговото добро сърце забрави това, като
видя, че дворът бе изпълнен с богомолци, които държеха свещи и чакаха да ударят
камбаните, за да влязат в черквата.(…)
Събралите се стъписаха, като видяха игумена. Мъжете се поклониха, а жените се
наредиха, за да му целуват ръка. Празничното дойде. Душата на стареца омекна и той
гласно благослови всички.(…)
Той се прекръсти и дръпна въжето, което люлееше отведнъж трите езика на
камбаните. И плеснаха силно тия три железни езика по медните уста на тежките
камбани. Веднъж, дваж, триж.
Но камбаните мълчеха и не издаваха никакъв звук. Тия бронзови майки, обременени
от звукове, бяха занемяли.(…)
Игуменът стана, закръсти се, поправи с несъзнателно движение завеската и замаян,
защуря  поглед по иконите, по троновете, по пода. В ъгъла под иконостаса той видя
синята главичка на иглата, която бе захвърлил, наведе се, взе я като сънен и я забоде на
завесата.
И отведнъж навън екна славословещият бога ек на камбаните, разнесе се
тържествено и нахлу живо в черквата.(…)
38.  Разказът „Занемелите камбани“ подсказва, че не друг, а игуменът е сторил
„тежък грях“. В свитъка за свободните отговори посочете ДВА ПРИМЕРА от текста,
които илюстрират този грях.
Възможни отговори: „захвърлянето” на дара на страдащата жена; изпъждането на
страдащата майка от храма; встрастреността на игумена във физическата чистота, в
ритуалния сценарий, която го прави сляп за истинската чистота и т.н.
39.  Разказът „Занемелите  камбани“ изгражда смисъла си чрез няколко 
противопоставяния (опозиционни двойки). В свитъка за свободните отговори 
посочете ДВЕ от тях.
Възможни отговори: чисто – нечисто, свято – греховно, празничен сценарий/контрол –
спонтанност, изкуствен – естествен порядък и т.н.
40. Свържете името на героите с името на автора, от чиято литературната творба е 
съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете 
името на автора. 
А) Рада                                              Елин Пелин
Б) Божан                                          Йордан Йовков
Димитър Талев
Никола Вапцаров
Свържете името с литературната творба, от която е всяка от героините. В свитъка за
свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.
В)Султана                          „Тютюн”
Г)Ирина „Индже”
„Задушница”
„Железният светилник”
Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В  свитъка за свободните
отговори срещу съответната буква запишете името на автора.
Д) „Елате ни вижте!” Атанас Далчев
Е) „Сенки” Димчо Дебелянов
Пейо Яворов
Иван Вазов
Отговори:
А) Йордан Йовков
Б) Елин Пелин
В) „Железният светилник”
Г) „Тютюн”
Д) Иван Вазов
Е) Пейо Яворов
41.  Прочетете стихотворението „Книгите“ от Атанас Далчев и в свитъка за 
свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на 
тема Животът и книгите.  
Преди текста отбележете жанра му  – интерпретативно 
съчинение или есе.
Пред мен е книгата разтворена
и денем, и нощя;
все сам, аз не познавам хората,
не зная и света.
Прилитат и отлитат птиците,
изгрява ден, залязва ден:
аз дните си като страниците
прелиствам уморен.
Години да четеш за чуждия
живот на някой чужд,
а твоят, никому ненужен,
да мине глух и пуст.
До мене ти не стигна никога,
о, зов на любовта,
и аз изгубих зарад книгите
живота и света.

Примерна матура по БЕЛ 2012[ТЕСТ+ОТГОВОРИ]

Read Full Post »

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 Май 2014 г.

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? 
А) избягали, избелели, изгорели
Б) картечница, католичка, кълвач
В) настройки, фамилии, героизъм
Г) изгърбен, вързвам, върховен
2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? 
А) охлюв, стратег, заряд
Б) прегръдка, калъфка, книшка
В) връстник, частник, съвестно
Г) отгатвам, сготвен, сговорчив
3. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? 
А) Дървото, което с много любов засадих преди няколко месеца, вече се раззелени.
Б) Бе взето решение тази година повече ученици да участват в олимпиядата по химия.
В) След заседанието съобщи, че е съгласен със всички забележки, отправени към него.
Г) Беше необходимо да изчакам няколко минути, докато лекарът се върне в кабинета.
4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 
А) Неговият многообещаващ талант се разкри още по време на първата самостоятелна
изложба.
Б) Имах много служебни задължения през седмицата и новата книга остана
недокосната от мен.
В) Мой близък приятел си намери работа като асистент режисьор в известен столичен
театър.
Г) При четиритактовия двигател работният цикъл се извършва за четири хода на
буталото.
5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 
А) През лятото планирам да разгледам забележителностите на Южна Франция.
Б) Нашата страна е Парламентарна република с ясно разделение на властите.
В) Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар.
Г) Един от основните белези на Просвещението е неговата свързаност с науката.
6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? 
Няколко работници (А) от фирмата за почистване на пътищата се бяха събрали около
четирите автомобила (Б), закъсали в снега. До тях двама полицая (В) спираха
движението, за да работят нормално двата снегорина (Г).
7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 
А) Червените и жълтите квадратчета на ризата ми сякаш образуваха пъстра мозайка.
Б) Бурните и студени морски вълни свирепо се блъскаха в скалите край брега.
В) Обяви пред всички, че иска той да е организаторът на събитието тази година.
Г) На първото заседание беше приет новият правилник на Министерски съвет.
8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 
А) На проведеното заседание бяха поканени новият и старият президент на фирмата.
Б) Предлагаме да запознаеме с проблема както старите, така и новите ни колеги.
В) Жената сложи на масата хляб, масло и сирене, предполагайки, че момчето е гладно.
Г) Ще се видя и ще се запозная с всички хора, дошли на тържеството по повод юбилея.
9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? 
А) Автобиографията, както и попълненият формуляр за участие в конкурса, са
подадени в срок.
Б) Замислен за проблемите на децата си, възрастният човек се разхождаше самотен в
пустия парк.
В) Залата на летището, изпълнена със заминаващи пътници и с техни близки, жужеше
като кошер.
Г) Дебютният филм на младия режисьор обаче не беше сред номинираните за
наградата на фестивала.
10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? 
А) От пътуването си в Испания донесе много рисунки и скици и сега ги разглеждаше
внимателно и с умиление.
Б) Беше позадрямал край камината, стоплен и отпуснат след дългия път и умората,
която не усети, докато шофираше.
В) Когато детето излезе от водата, по гладката му кожа се стичаха едри капки, които
блестяха на слънцето.
Г) Баща му дойде в офиса, без да го предупреди и младежът се изненада много, когато
чу гласа му в коридора.
11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка? 
А) Спортистът внезапно реши да стимулира контузия пред останалите, за да не участва
в последните тренировки.
Б) В края на първия си тежък работен ден младата репортерка се чувстваше твърде
уморена и изтощена от умора.
В) В знак на почит към върховния бог жреците извършвали ритуали, по време на които
принасяли в жертва домашни животни.
Г) След дълги колебания бях решил, че още в петък сутринта си отивам на Ямбол, а в
неделя ще отскоча и до Бургас.
12. В кой от редовете фразеологичните словосъчетания са антоними? 
А) държа и хляба, и ножа – отпускам си устата
Б) държа в сянка – отпускам ръце
В) държа изкъсо – отпускам юздите
Г) държа юздите – отпускам колана
13. От кое стихотворение е посоченият откъс? 
Стресни се, племе закъсняло! 
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! 
След теб потомство иде цяло – 
какво ще да му завещайш? 
А) „Линее нашто поколение“
Б) „Отечество любезно“
В) „Песента на човека“
Г) „Обесването на Васил Левски“
14. В кой ред всички стихотворения са написани от Елисавета Багряна? 
А) „Кукувица“, „Сиротна песен“, „Песен за човека“
Б) „Стария музикант“, „Пловдив“, „Ще бъдеш в бяло“
В) „Вечната“, „Потомка“, „Стихии“
Г) „Линее нашто поколение“, „Дяволско“, „Стихии“
15. Иво и Стоичко Влаха са герои от творбата: 
А) „Последна радост“
Б) „Мечтатели“
В) „Чичовци“
Г) „Ралица“
16. Коя от изброените творби е разказ? 
А) „Къщата“
Б) „Левски“
В) „Косачи“
Г) „Линее нашто поколение“
17. Коя от посочените творби показва способността на хората да се обединят около национална идея? 
А) „Железният светилник“
Б) „Да се завърнеш…“
В) „Гераците“
Г) „Занемелите камбани“
18. В поетическите творби на коя двойка автори присъства образът на града като пространство на злото? 
А) Атанас Далчев, Никола Вапцаров
Б) Иван Вазов, Алеко Константинов
В) Пенчо Славейков, Пейо Яворов
Г) Димчо Дебелянов, Христо Смирненски
19. Разрушаването на класическия стих и фрагментарността са водещи характеристики за поетическия език на: 
А) Христо Смирненски
Б) Атанас Далчев
В) Иван Вазов
Г) Гео Милев
20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно? 
А) Художествените принципи на реализма са водещи при изобразяване света на
българското село в творчеството на Елин Пелин.
Б) За символизма е характерно специалното внимание към поетическата форма.
В) Патриотичният патос е определящ за творчеството на експресионизма.
Г) Неоромантическата идея за гордата и силна личност е ръководеща за
индивидуализма в българската литература.
21. Каква композиционна функция изпълнява убийството на Индже от Найден Гърбавото в разказа „Индже“ на Йордан Йовков? 
А) епилог
Б) експозиция
В) развръзка
Г) завръзка
22. Какво е подчертаното изразно средство? 
Под черните крила на дебнещата смърт 
привеждаме чела със трънени венци… 
А) олицетворение
Б) символ
В) метонимия
Г) сравнение
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
На извънредна пресконференция българските представители на Световната здравна организация съобщиха тревожния факт, че българските малчугани все по-бързо  се нареждат по затлъстяване до връстниците си от Западна Европа и от САЩ. Всеки  пети ученик у нас е с наднормено тегло, а България е на второ място в света след САЩ  по затлъстяване в тази възрастова група. Все по-динамичният начин на живот на родителите, изобилието от консерванти и нездравословни храни на пазара,  пренебрегването на двигателната култура и масовото навлизане на телевизията, компютрите и електронните игри, които заместиха спорта и игрите навън, допринасят в най-голяма степен за тази плашеща тенденция.
Освен това у нас продължава да битува схващането, че щом едно дете е пълничко и си похапва добре, то е здраво. Съвременните медицински проучвания обаче показват, че наднорменото тегло води до ранна хипертония и диабет при децата. Във  връзка с това лекарите препоръчват да планирате какво ще сложите на трапезата си поне няколко дена по-рано. Това дава по-добра възможност да разнообразите храненето. Седмичното меню е здравословно, когато в него са включени основните групи храни. В основата стоят зърнените храни, картофите, зеленчуците и плодовете. На тях трябва да се набляга, защото съдържат значителни количества растителен
белтък, фибри, витамини и полезни микроелементи. Други много важни храни са белтъчните – месо, риба, яйца, бобови растения, ядки, мляко и млечни продукти. Чрез тях подрастващият организъм си набавя т.нар. аминокиселини, калций и витамини. Други храни, които трябва да се приемат, но с мярка, са висококалоричните мазнини. От тях за предпочитане са зехтинът и царевичното олио, което е богато на алфа-линоленова киселина. Захарта и сладките изделия също са висококалорични, но не съдържат необходимите за организма витамини и минерали. Освен това често точно тези изделия се предлагат в съчетание с вредни мазнини, което създава допълнителна опасност от напълняване.
ТЕКСТ 2
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат изискванията за осигуряване на здравословно хранене на учениците, организирано в ученически столове, бюфети и автомати за закуски и напитки на територията на училища, общежития и бази за спорт, отдих и туризъм на ученици.(…)
Чл. 6. В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки не трябва се предлагат:
1. пържени картофени и зърнени изделия;
2. екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина;
3. пържени ядки;
4. пържени тестени изделия;
5. сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар – торти и пасти със сметанов и или маслен крем, сиропирани сладкиши.(…)
Чл. 11. В ученическите столове трябва да се осигури разнообразие на хранителни
продукти, като ежедневно се включва в менюто най-малко по един представител от
следните групи храни:
1. хляб, хлебни и макаронени изделия, тестени изделия, ориз, жито и други зърнени
храни и картофи (…)
Чл. 12. Осигуряването на пълнозърнести продукти се извършва чрез включване в
менюто:
1. само на пълнозърнест хляб най-малко два пъти седмично;
2. на пълнозърнести макаронени изделия – макарони, юфка, спагети или закуски на
зърнена основа най-малко един път седмично.
23. От коя сфера на общуване е текст 1? 
А) от институционалната сфера
Б) от медийната сфера
В) от естетическата сфера
Г) от битовата сфера
24. Каква функция изпълнява текст 1? 
А) Рекламира определена група хранителни продукти.
Б) Оспорва обективни факти от областта на диетологията.
В) Информира за затлъстяването и за здравословните храни.
Г) Формира представи за естетична външност.
25. Какво е значението на словосъчетанието битува схващането, използвано в текст 1? 
А) съществува становището
Б) налага се противоречието
В) проповядва се идеята
Г) налице е опозицията
26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1? 
А) Затлъстяването на подрастващите в България е проблем, от който страдат и
западноевропейските, и американските им връстници.
Б) Можем да си осигурим разнообразно хранене, ако започнем предварително да
планираме с какво ще се храним.
В) Храни като месото, рибата, яйцата, бобовите растения и ядките трябва да се
избягват, защото съдържат вредни мазнини.
Г) Слабата двигателна култура в съчетание с нездравословните храни са фактори,
които довеждат до затлъстяването на учениците.
27. От коя сфера на общуване е текст 2? 
А) от естетическата сфера
Б) от научната сфера
В) от медийната сфера
Г) от институционалната сфера
28. Кое от посочените твърдения се отнася до текст 2? 
А) Наредбата изпълнява регулираща функция.
Б) Наредбата изпълнява осведомителна функция.
В) Наредбата е изчерпателна и въздействаща.
Г) Наредбата манипулира общественото мнение.
29. Думата наредба, използвана в текст 2, е: 
А) езикова единица от уличния жаргон
Б) езикова единица от юридическата лексика
В) експресивно натоварена езикова единица
Г) езикова единица от териториален диалект
30. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2? 
А) В ученическите столове, в бюфетите и в автоматите за закуски трябва да се
преустанови предлагането на пържени храни.
Б) Сладкарските продукти с високо съдържание на мазнина и захар са в списъка със
забранени храни в ученическите столове.
В) Необходимо е хлябът и всички видове макаронени и тестени изделия да бъдат
изключени от менюто в ученическите столове.
Г) На учениците е необходимо да се осигури консумация на пълнозърнести макаронени
продукти най-малко веднъж седмично.
31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове. 
А) В бюфетите и в автоматите за закуски и напитки могат да се предлагат десерти на млечна, млечно-плодова, зърнена, зърнено-плодова основа.
Б) Здравословното хранене на учениците е регламентирано на територията на училища, общежития и бази за спорт, отдих и туризъм на ученици.
В) Специалистите са доказали, че ранната хипертонията и диабетът при децата са следствие от наднорменото тегло.
Г) Консумацията на готварска сол се намалява чрез включване в менюто на туршии само през зимния сезон и предлагане само на обяд до един път седмично.
Д) Проблемите с теглото при възрастните хора у нас често се свързват с липсата на достатъчно средства за пълноценно хранене и спорт.
Е) В основата на седмичното здравословно меню следва да се залагат зърнени храни, картофи, зеленчуци и плодове.
Ж) Също като при възрастните индексът на телесната маса на децата е възможно да бъде изчислен, но чрез малко по-различна формула.
З) Сладките изделия са висококалорични и често се предлагат в съчетание с вредни мазнини.
32. В свитъка за свободните отговори запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.
33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми: 
Затлъстяването сред младите хора
Здравословното хранене
 34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текст 1. 
35. За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори. 
Дълги векове за учените било …………………… (А) на какво се дължи големият брой столетници всредиземноморските страни. Отговорът вероятно е в голямото количество морски продукти в менюто, които доставят в организма необходимите за живота мастни киселини. Ако се храним …………………… (Б) и водим …………………… (В) начин на живот, човешкият организъм сам ……………………(Г) балансира мазнините чрез вътрешни механизми.
А) догадка, загадка, гатанка
Б) правилно, вярно, икономично
В) здравомислещ, здравословен, здравен
Г) успешно, неудачно, убедително
36. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете 
правилните форми на думите, поставени в скоби. 
А) Членуване 
При всяка разходка из залите на (Национална художествена галерия) може да се види как модерното изкуство премества (фокус) на сетивното възприятие от (живопис) към графиката.
Б) Местоимения 
Говореха за един от отличниците на випуска ни, но така и не успях да разбера за (кой/ кого) точно ставаше дума. Разговорът с кандидата, (чийто/ чиито) документи бяха получени още преди месец, продължи цели два часа. След приключване на квалификационния курс всеки участникще получи (своя, неговия) сертификат. В класната стая влезе новото момиче и учителката (го/я) представи на целия клас.
В) Учтива форма 
Госпожо Томова, Вие сте (поканен) на семинара от ръководството на фирмата, затова бихте ли ни (изпратил) писмено информация, ако сте (съгласен) с нашите условия?
37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци. 
В свое интервю режисьорът Теди Москов споделя Аз съм постоянно в движение не спирам. Ако пусна корени няма да мога да тръгна. Аристотел, ученикът на Платон е вярвал, че философиятаможе да се практикува само в движение, поради което с учениците си е обикалял в кръг. Така съм устроен – постоянно да пътувам.
Прочетете откъса от стихотворението „Хаджи Димитър“ и изпълнете задачите 
към него (38. задача и 39. задача)!
38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които подкрепят твърдението, че в цитирания откъс е представено страданието на героя.
Жив е той, жив е! Там на Балкана,
потънал в кърви лежи и пъшка
юнак с дълбока на гърди рана,
юнак във младост и в сила мъжка.
На една страна захвърлил пушка,
на друга сабля на две строшена;
очи темнеят, глава се люшка,
уста проклинат цяла вселена!
Лежи юнакът, а на небето
слънцето спряно сърдито пече;
жътварка пее нейде в полето,
и кръвта още по-силно тече!
Жътва е сега… Пейте, робини,
тез тъжни песни! Грей и ти, слънце,
в таз робска земя! Ще да загине
и тоя юнак… Но млъкни, сърце!
39. В откъса от стихотворението се откроява символиката на пространството. В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които подкрепят твърдението за пространствено противопоставяне. 
40. Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. 
А) Нягул
Б) Рафе Клинче
Йордан Йовков
Димитър Димов
Димитър Талев
Елин Пелин
Свържете името с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата. 
В) Макс Ешкенази
Г) Иван Селямсъзът
„Чичовци“
„Бай Ганьо“
„Тютюн“
„Песента на колелетата“
Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. 
Д) „Левски“
Е) „Борба“
Христо Ботев
Димчо Дебелянов
Пейо Яворов
Иван Вазов
41. Прочетете стихотворението „Кино“ от Никола Вапцаров и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема „Животът и изкуството“. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе. 

Отвънка беше шум и светеха реклами. В афиша пишеше: „Една човешка драма.“ Отвънка беше шум и конника на Крум се потеше от стискане в дланта ми.

И стана тъмно. В белия квадрат лъва на „Метро“ сънно се прозина. И изведнъж – шосе, след туй гора и в дъното небе – просторно, синьо.

И на шосето, точно на завой, се срещат две луксозни лимузини. Това е нашия герой и нашта героиня. След удара излиза джентълмен и взема във ръцете си чилични като перце примрялото момиче.

Отваря си очите – те горят, премрежват се и гледат небосвода, Да видиш ти какво момиче, брат – като жребица от разплодник!…

В дърветата – разбира се, славей. Ръми над тях спокойно синината. Примамлива и мека зеленей оттатък шанците тревата.

Един размазан Джон целува страстно Грета. По устните му – сладостна лига… С т и г а !

Къде е тъка нашата съдба? Къде е драмата? Къде съм аз? Кажете! В гърдите ни опрян е за стрелба на времето барутно пистолета.

Та можем ли да любим и скърбим с наивната ви лековерност? Гърдите ни са пълни с дим, а дробовете ни – с каверни.

Така ли срещаме на път любимите си с лимузини? – Изгрява любовта ни в труд – сред дим, сред сажди и машини.

И после… Сивия живот, борба за хлеб, мечти неясни; и вечер – тесното легло, в което неусетно гаснем…

Това е то. Това е драмата. Станалото – е измама.

Матура 2014г. - сесия МАЙ-ЮНИ

Матура 2014г. - сесия МАЙ-ЮНИ

Read Full Post »