Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for септември, 2010

1

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

I. ВИД НА ИЗПИТА

Изпитът е писмен и анонимен.

II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Български език

 • • Текстът и социокултурният контекст;
 • • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,

гражданската, институционалната и художествената комуникация;

 • • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от

текста;

 • • Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
 • • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;
 • • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно

предмета на общуване и предназначението на текста;

 • • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на

общуване в различни комуникативни ситуации;

 • • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;
 • • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;
 • • Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

 • Христо Ботев

поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, „Борба”, “До моето първо либе”,

“На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”;

 • Иван Вазов

поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”,

“Елате ни вижте”, „Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените” – “Левски”,

“Паисий”, “Кочо”, “Опълченците на Шипка”; разказът “Дядо Йоцо гледа”; повестта

“Чичовци”; романът “Под игото”;

 • Алеко Константинов

фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”;

 • Пенчо Славейков

поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи

буки”, “Самотен гроб в самотен кът”; поемата “Ралица”;

 • Пейо Яворов

поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”,

“Стон”, „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска”;

 • Елин Пелин

разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На оня

свят”, „Андрешко”, “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”;

повестта “Гераците”;

 • Димчо Дебелянов

поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш…”, “Помниш ли, помниш

ли..”, „Спи градът“, „Миг”, „Един убит”, „Сиротна песен“, „Тиха победа”;

 • Христо Смирненски

поезия: „Да бъде ден!”, „Ний“, „Йохан”, „Юноша“, „Стария музикант“,

„Цветарка“, „Зимни вечери“;

 • Гео Милев

2

поемата „Септември“;

 • Атанас Далчев

поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“,

„Камък”, „Дяволско”;

 • Елисавета Багряна

поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка”, „Вечната”;

 • Йордан Йовков

разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „През

чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“;

 • Никола Вапцаров

поезия: „Вяра“, „Писмо“(„Ти помниш ли…“), „Песен за човека”, „Сън”,

„История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;

 • Димитър Димов

романът „Тютюн“;

 • Димитър Талев

романът „Железният светилник“.

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

 • • Художествена условност (фолклор, литература);
 • • Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен

герой, видове литературни герои, конфликт);

 • • Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,

композиция, елементи на композицията, основна идея);

 • • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател,

повествовател, лирически герой);

 • • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и

читател);

 • • Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма,

роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа

миниатюра, поема, драма);

 • • Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи

– метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола,

литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Езикови компетентности:

 • • Умее __________да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,

функционални и езикови особености и да обработва получената информация в

съответствие с поставената задача;

 • • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на

изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;

 • • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с

предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача;

 • • Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег,

предпочитани при общуване в различни функционални сфери;

 • • Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български

книжовен език;

 • • Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български

книжовен език;

 • • Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български

книжовен език;

3

 • • Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български

книжовен език.

2. Литературни компетентности:

 • • Разбира условния характер на художествената литература;
 • • Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в

българската литературна история;

 • • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

 • • задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е

верен;

 • • задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба

или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Реклами

Read Full Post »