Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for април, 2010

САМОПРОВЕРКА

ТЕСТ ЗА АНАЛИТИЧНО ЧЕТЕНЕ

Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него.

Из „Ралица”


Като оназ вечерница в небето

една бе в село Ралица девойка,

и цяло село лудо бе по нея.

Сиротно чедо беше тя. Отколя

замина нейний татко по гурбет –

замина, и ни вест, ни кост от него;

а майка й отведоха с дене

кахъри в гроба. Ралица остана

при леля си, и като свое чедо

я тя отгледа, – гърлицата както

отглежда своя рожба, докато

се на крила самичка тя възмогне.

От Беш бунар ли с пълни бели менци

тя привечер се връщаше с другарки,

спреваряха се кой през кой вода

да й напий; а в празник на хоро,

кой не луди до нея да се хване? –

Че модрият й поглед бе западнал,

като мъгла на всички на душата,

и мислите им все около нея

се виеха, кат сърмений колан

о кръшната й тънка половина…

„Блазе й с хубост” – казваха едни;

„Блазе комуто на честта се падне” –

обаждаха се други. А с глава

посвиваха пък трети, век живели,

свят узнали – шепнейки из ниско:

„Блазе й…Ех, кабил ни край не е

на хубаво да води тая хубост.”

За Ралица залиташе най-вече

Стоичко Влаха, заможен и личен

ерген, един на майка и баща.

Но ней сърцето беше дало вест,

и тегнеше душата й към други:

примамили я бяха со дене

на Ива Бойкин ваклите очи

и думите му благи, като ранна

роса при пролет. Вреди ли невреда,

че сиромах е Иво!… Двама лика

и прилика, един за друг родени, –

един у друг залюбени не чудом.

Той беше строен явор столоват,

тя тънка, вита, кършена лоза:

лоза се окол явора обви –

около Ива Ралица девойка!

1. Сравнението на героинята с вечерница в първите две строфи внушава нейната:

а) доброта

б) красота

в) уникалност

г) нравствена чистота


2. Стихът „цяло село лудо бе по нея” внушава, че общността изпитва към Ралица:

а) уважение

б) съчувствие

в) неодобрение

г) магнетично привличане


3. Архаичното наречие „отколя” е синоним на:

а) отдавна

б) скоро

в) миналата година

г) преди 12 години


 

4. Според откъса бащата на Ралица е:

а) заминал да търси работа далеч от родното място

б) емигрирал в чужбина

в) избягал от родината си

г) изоставил близките си

5. Фразеологичният израз „ни вест, ни кост” означава:

а) липса на писмо

б) влошено здраве

в) пълна неизвестност

г) загинал при неясни обстоятелства

6. Коя от изброените думи не е синоним на „кахъри”:

а) грижи

б) тревоги

в) мъки

г) задължения


7. Лелята на Ралица е сравнена с:

а) екзотична птица

б) митологично същество

в) гургулица

г) домашна птица


8. Стиховете „спреваряха се кой през кой вода/ да й напий; а в празник на хоро,/ кой не луди до нея да се хване?” представят: 

а) всеобщата любов към Ралица

б) почитането на традиционните ритуали

в) интереса на ергените към Ралица

г) социалната принадлежност на героинята

9. Определението „модър” означава:

а) син

б) мъдър

в) весел

г) покоряващ


10. Посочете невярното твърдение:

а) Хубостта на Ралица вълнува нейните съселяни.

б) Хубостта на Ралица буди възхищение у околните.

в) Хубостта на Ралица предизвиква неясна тревога и усещане за обреченост у по-старите хора в селото.

г) Хубостта на Ралица предизвиква у околните люта завист към бъдещия и избраник.

11. Обособената част „шепнейки из ниско” създава усещане за:

а) загадъчност, тайнственост

б) неискреност

в) прикритост

г) тишина и спокойствие


12. В стиховете „За Ралица залиташе най-вече/ Стоичко Влаха, заможен и личен/ ерген” подчертаният глагол не означава, че Стоичко:

а) харесва Ралица

б) обича Ралица

в) е силно увлечен по Ралица

г) е привлечен от Ралица


13. В традиционните фолклорни представи „личен ерген” означава:

а) богат

б) смел

в) решителен

г) достоен


14. Според разбиранията на патриархалната общност „един на майка и баща” не е равнозначно на:

а) егоист

б) неоспорим наследник на родовото богатство

в) предпочитан брачен партньор

г) обграден с цялото внимание на родителите си

15. Определението „вакли” е синоним на:

а) черни

б) тъжни

в) красиви

г) добри


16. С коя от изброените фрази не може да бъде продължено изречението Ралица е направила избора си между Стоичко и Иво…

а) интуитивно

б) импулсивно

в) чрез разумна преценка на качествата на двамата

г) вслушвайки се в гласа на сърцето си

17. Кое от изброените внушения не се съдържа в стиховете „Той беше строен явор столоват/ тя тънка, вита, кършена лоза:/ лоза се окол явора обви – / около Ива Ралица девойка”:

а) за близостта между Ралица и Иво

б) за хармонията в отношенията между Ралица и Иво

в) за привличането помежду им

г) за бурната им драматична любов

18. Кой от следните редове не сочи според смисъла на откъса ниво на противопоставяне между Иво и Стоичко:

а) социално положение

б) отношението на Ралица

в) отношението им към Ралица

г) взаимоотношения с Ралица


19. Кой от изброените начини за представяне на герой не се среща при изобразяването на Ралица в откъса:

а) портретна характеристика

б) речева характеристика

в) отношението на другите герои

г) биографичен коментар


20. Кой от следните мотиви не е въведен чрез откъса:

а) за любовта

б) за привлекателната мощ на женската хубост

в) за обсебващата сила на злото

г) за взаимоотношенията между индивид и общност

21. Коя от следните смислови връзки не се проблематизира в откъса:

а) сирашка участ – подкрепа от общността

б) любовно щастие – ревност

в) физическа красота – обаяние

г) индивидуално излъчване – съдбовна предопределеност

22. Коя от изброените особености на откъса не е пряко повлияна от фолклора:

а) физическата характеристика на Ралица

б) споменатите елементи от бита и обредите – гурбетчийството, напиването на водата на девойката, празничното хоро…

в) разгърнатите сравнения

г) мотивът за индивидуалния избор на героинята

23. Според откъса Ралица и Иво не са:

а) лика прилика

б) щастливо влюбени

в) обвързани по волята на патриархалната общност

г) предопределени един за друг

24. Кое кара старите хора да твърдят „на хубаво не води тая хубост”:

а) житейският им опит

б) присъщият им скептицизъм

в) неодобрението им към Ралица

г) липсата на виталност

25. Коя от изброените особености на откъса не е пряко свързана с ролята му на експозиция на поемата:

а) представянето на героите

б) въвежденето на основните мотиви

в) фолклорните изразни средства

г) разкриването на миналото на Ралица

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

 


1. в)

2. г)

3. а)

4. а)

5. в)

6. г)

7. в)

8. а)

9. а)

10. г)

11. а)

12. г)

13. г)

14. а)

15. а)

16. а)

17. г)

18. в)

19. б)

20. в)

21. б)

22. г)

23. г)

24. а)

25. в)

Реклами

Read Full Post »

ТЕСТ – ВАПЦАРОВ 

 

1. Посочете ВЯРНОТО твърдение. 

Основната тема в поезията на Вапцаров е:

А) страданието и състраданието

Б) преклонение пред човешката красота 

В) суровата битка с живота

Г) примирението със съществуващата действителност

2. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Характерна черта на Вапцаровата поезия е:

А) потопяване в огромните човешки колективи       

Б) индивидуалистична себезатвореност 

В) примирение пред неизбежните страдания 

Г) отделяне на поета от тълпата 

3. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

За Вапцаровия поетически стил са характерни:

А) лексика на сантименталните блянове

Б) думи с „парфюмен аромат” 

В) лексика на  романтичните  блянове

Г) лексика на суровата действителност 

4. През 1940г. излиза „Моторни песни”, която е:

А) втората книга на поета

Б) единствената книга на поета 

В) една от многото книги на поета

Г) последната от многото книги на поета 

5. Вапцаров сам се нарича:

А) огняропоет

Б) поет-интелигент

В) огняроинтелигент

Г) поет на тълпите 

6. Коя от следните думи НЕ е ключова за разбиране на Вапцаровата концепция за живота?

А) смирението

Б) суровостта

В) жестокостта

Г) омразата

7. Кое от следните понятия НЕ е сред основните понятия във Вапцаровата поезия?

А) романтиката

Б) примирението

В) вярата

Г) песента

8. Вапцаров отвежда българската поезия към:

А) етноцентризъм

Б) символизъм 

В) сантиментализъм

Г) модерен космополитизъм

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А) Вярата на Вапцаров е само социална.

Б) Вярата на Вапцаров е само историческа.

В) Вярата на Вапцаров е социална, а не историческа.

Г) Вярата на Вапцаров не е само социална, нито само историческа, тя е свързана с  екзистенциален копнеж.

10. Каква е Вапцаровата концепция за човека и историята? Посочете вярното твърдение.

А) Човекът е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и се примирява с това.

Б) Човекът е нищожен не само пред безкрайните пространства на Космоса, но и пред бурите на историята и не се примирява с това.

В) Човекът не е нищожен пред безкрайните пространства на Космоса и не се примирява с това.

Г) Човекът не е е нищожен нито  пред безкрайните пространства на Космоса, нитопред бурите на историята.

11. Стихотворението „Вяра” разкрива вярата на поета в:

А) доброто и в човека

Б) тържеството на правдата

В) необходимостта от свобода

Г) безсмъртието

12. „Песента”, „звездите” и „човека” са ключови понятия от стихотворението:

А) „Прощално”

Б) „Борбата е безмилостно жестока”

В) „Песен за човека”

Г) „История”

13. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Ти помниш ли как

                              Някак много бързо

Ни хванаха в капана на живота?


А) метонимия 

Б) сравнение

В) литота 

Г) метафора 


14. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Бяхме вързани жестоко.

Като някакви животни в клетка


А) метонимия 

Б) сравнение 

В) литота  

Г) метафора 


15. Прочетете следните стихове от „История”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Мъдруваха бащите в къщи:

„Така било е и ще бъде…”

А ние плюехме намръщено

на оглупялата им мъдрост

А) оксиморон 

Б) епитет 

В) хипербола 

Г) литота 

16. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

Вярата в бъдещето на човека в поезията на Вапцаров е утвърдена чрез образа на:

А) звездите 

Б) песните 

В) дама от хайлайфното общество

Г) машините

17. Глаголни форми в бъдеще време („ще приседна”, „ще вперя”, „ще те целуна”, „ще си отида”) преобладават в стихотворението:

А) „Прощално”

Б) „Борбата е безмилостно жестока”

В) „Песен за човека”

 Г) „История”

18. Прочетете следните стихове от „Писмо”. Каква художествена фигура откривате в подчертаните думи?

Ти помниш ли

морето и машините,

и трюмовете, пълни

                                  с лепкав мрак?

А) метонимия 

Б) сравнение 

В) литота  

Г) метафора 

19. Прочетете следния откъс от „Кино”.  В какво е драмата на човека? Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Това е то.

Това е драмата,

останалото – е  измама.

А) Драмата е в невъзможността да се живее бляскав и охолен живот. 

Б) Откриваме драмата в пораженията на безсилието и неосъществените възможности. 

В) Драмата е в материалната ограниченост на човешкото пространство. 

Г) Откриваме драмата в липсата на средства за материално благополучие. 

20. Коя е най-значимата ценност за поета Вапцаров?

А) машината 

Б) историята 

В) семейството 

Г) човекът

21. На какво е символ песента в поезията на Вапцаров?

А) на светлата страна на човешкия живот  

Б) на веселието и радостта

В) на празничното настроение

Г) на радостното възприемане на света

22. Прочетете следните стихове от финала на „Песен за човека”.

Какъв ти тук ужас?! –

                               Той пеел човека. –

Това е прекрасно, нали?

Посочете ВЯРНОТО твърдение.

Идейната оценка „прекрасно” е:

А) съгласие с аристократичния снобизъм на дамата, която е опонент на лирическия герой. 

Б) съгласие с наказанието на затворника. 

В) отрицание на аристократичния снобизъм на дамата, която е опонент на лирическия герой. 

Г)  несъгласие с наказанието на затворника. 

23. В жанрово отношение „Песен за човека” е:

А) балада 

Б) ода  

В) поема  

Г) елегия

24. Кой от следните типове образност НЕ срещаме в лириката на Вапцаров?

А) социално-политическа

Б) митологическа

В) универсално-поетическа

Г) сантиментална

25. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

От гледна точка на риторическите похвати за Вапцаровата поезия можем да кажем, че:

А) има изградена система от етична доказателственост. 

Б) има изградена система от патетична доказателственост. 

В) липсва риторическа позиция 

Г) присъстват интонационни преходи 

26. Коя от следните тропи откривате в посочените стихове?

в гърдите ни опрян е за стрелба

на времето барутно пистолета

А) алегория 

Б) символ 

В) метонимия

Г) метафора  

27. Посочете вярното твърдение:

В поезията на Вапцаров заводът, машинната зала, огнената пещ са:

А) само описания на явления от действителността 

Б) само конкретни социални характеристики

В) описания на конкретни явления от действителността и в същото време социални характеристики

Г) колкото конкретни социални характеристики, толкова и поетически абстракции

28. Форма на аргументация за Вапцаров е:

А)монологът

Б)диалогът 

В)лирическото отклонение

Г)повтаряне на лайтмотиви

29. Посочете художествената фигура, използвана в следните стихове:

И аз крещях години –

цяла вечност…

А) сравнение  

Б) епитет 

В) хипербола  

Г) литота

30. Кое стихотворение на Вапцаров се състои от две контрастни по своята семантика части. Първата е описание на една мелодрама, в която иронията постепенно нараства, а втората риторично въвежда черти от живота на трудовия човек от социалния ад. Двете части са разрязани от възклицанието „Стига!”.

А) „Сън”

Б) „Завод” 

В) „Кино”

Г) „Прощално”

31. Свържете цитатите със заглавията.

А) 1. „Сън” 2. „Завод” 3. „Писмо” 4. „Вяра”

Може би искате

да я сразите

моята вяра

във дните честити,

моята вяра,

че утре ще бъде

живота по-хубав,

живота по-мъдър?

Б) 1. „Сън” 2. „Завод” 3. „Писмо” 4. „Вяра”

И онзи див копнеж

по Филипините,

по едрите звезди

над Фамагуста?

В) 1. „Сън” 2. „Завод” 3. „Писмо” 4. „Вяра”

Лори погледна другия в очите

(те бяха толкова детински днес),

усмихна се  и каза, уж сърдито:

„Какъв си ти мечтател, Фернандес!

Г) 1. „Сън” 2. „Завод” 3. „Писмо” 4. „Вяра”

Завод. Над него облаци от дим.

Народът прост,

живота-тежък, скучен.-

Живот без маска и без грим –

озъбено, свирепо куче.

32. Разгледайте подчертаните думи и определете художествените фигури.

А бяхме млади А),

                        Бяхме толкоз млади!…

И после…после

                        някаква омраза

се впиваше дълбоко във сърцата Б).

Като гангрена,

не, като проказа В)

тя раснеше…

1. сравнение A Б В
2. епитет A Б В
3. метафора A Б В

33. Разгледайте подчертаните думи и определете художествените фигури.

Живот ли бе – да го опишеш?

Живот ли бе – да го разровиш? А)

Разровиш ли го – ще мирише Б)

и ще горчи като отрова. В)

1. метафора A Б В
2. сравнение A Б В
3. синтактичен паралелизъм A Б В

34. Свържете цитатите със заглавията.

А) 1. „Прощално”                                2. „Вяра” 3. „Кино” 4. „История”

ний бяхме селяни, които

миришеха на лук и вкиснало,

и под мустаците увиснали

живота псувахме сърдито

Б) 1. „Прощално”                                 2. „Вяра” 3. „Кино” 4. „История”

Един размазан Джон

целува сластно Грета.

по устните му –

сладострастна лига… Стига!

Къде е тука нашата съдба?

В) 1. „Прощално”                                2. „Вяра” 3. „Кино” 4. „История”

Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и далечен гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя –

вратите не залоствай.

Г) 1. „Прощално”                                2. „Вяра” 3. „Кино” 4. „История”

За него – Живота –

направил бих всичко.-

Летял бих

със пробна машина в небето…

35. Прочетете предсмъртното стихотворение на Вапцаров „Борбата е безмилостно жестока”. Коментирайте въпросите за смисъла на живота и саможертвата, за борбата и смъртта, за трагизма в гибелта на отделния борец.

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и…

                                                      толкоз.

Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

14 ч. – 23.07.1942 г.

 КЛЮЧ С ВЕРНИ ОТГОВОРИ:

 


1) В

2) А

3) Г

4) Б

5) В

6) А

7) Б

8) Г

9) Г

10) Б

11) А

12) В

13) Г

14) Б

15) А

16) В

17) А

18) Г

19) Б

20) Г

21) А

22) В

23) В

24) Г

25) В

26) А

27) Г

28) Б

29) В

30) В


 

31) А-4,   Б-3,   В-1,  Г-2;

32) А-2,   Б-3,   В-1

33) А-3,   Б-1,   В-2

34) А-4,   Б-3,   В-1,  Г-2

Read Full Post »

ТЕСТ ЙОРДАН ЙОВКОВ

1. В кой от разказите на „Старопланински легенди” Йордан Йовков описва гледката, която се вижда от родната му къща:

 а) „Албена”;

 б) „Индже”;

 в) „Шибил”;

 г) „Песента на колелетата”.


2. Кой сборник разкази на Йовков носи заглавието на първия разказ в него:

 а) „Песента на колелетата”;

 б) „Последна радост”;

 в) „Вечери в Антимовския хан”;

 г) „Старопланински легенди”.


3. „През чумавото” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

 а) чумната епидемия;

 б) силата на любовта;

 в) хайдушкия живот;

 г) разказ за семейството на хаджи Драган.


4. Как се казва дъщерята на Сали Яшар:

 а) Рада;

 б) Асие;

 в) Божура;

 г) Шакире.


5. „…много нещо беше видял, много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората.” С името на кой Йовков герой свързваме това прозрение:

 а) Джапар;

 б) Сали Яшар;

 в) Моканина;

 г) дядо Гуди.


6. Последните две реплики в разказа „Последна радост” – тази на полковника и офицерския кандидат за Люцкан („като че да би могъл да стане, отново би полетял срещу врага…” и „В последната минута той като че се е мъчил да откъсне това цвете!”) изразяват:

Отбележете неверния отговор.

 а) две различни гледни точки за войната;

 б) своебразен поглед в полето на мъртвите;

 в) случаен разговор;

 г) зависимостта между чиновете в армията.

7. Кой разказ не е от „Старопланински легенди”:

 а) „Юнашки глави”;

 б) „Най-вярната стража”;

 в) „По жицата”;

 г) „Кошута”.


8. Защо Йовков описва подробно как изглеждат каруците на Сали Яшар: Отбележете неверния отговор.

 а) Те са търсеният „себап”.

 б) Йовков обича красивото.

 в) Внасят радост в живота.

 г) Шакире ги харесва.


9. От кой цикъл разкази на Йордан Йовков е „Последна радост”:

 а) „Песента на колелетата”;

 б) „Земляци”;

 в) „Старопланински легенди”;

 г) „Вечери в Антимовския хан”.


10. Какво продава Люцкан от разказа „Последна радост” на Йордан Йовков:

 а) цигари и цветя;

 б) бонбони и семки;

 в) цветя, семки, фъстъци и лешници;

 г) цветя, бонбони, лешници.


11. Кое цвете е „последната радост” в живота на Люцкан:

 а) лале;

 б) стрък бяла лайка;

 в) червена роза;

 г) хризантема.


12. „…И как беше пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален атлаз, пъстра божигробска престилка, сребърни пафти. А на шията й тежки нанизи, ред алтъни, ред рубета и махмудии…” Коя от Иовковите героини е облечена с котленско-жеравненска носия:

 а) Божура;

 б) Асие;

 в) Рада;

 г) Албена.


13. Шибил се променя, защото:

 а) остава сам;

 б) тежи му хайдутството;

 в) открива любовта;

 г) остарява.


14. Когато Шибил „сваля” от себе си оръжията „тежко и непотребно бреме”, той го прави защото:

Отбележете неверния отговор.

 а) Повярвал е на думата на бея.

 б) Иска да бъде различен.

 в) Те са неговото минало.

 г) Това е желанието на майка му.


15. „Индже” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

 а) любовта и красотата;

 б) греха и възмездието;

 в) силата и юначеството;

 г) вечното щастие.


16. Най-кратката графично отделена част в разказа „Индже” е, когато Гърбавото намира пушката. Тази част:

Отбележете неверния отговор.

 а) представя за първи път Гърбавото;

 б) има ролята на предсказание;

 в) е незначителен елемент от конструкцията на разказа;

 г) създава очакване.

17. В разказа „Индже” Йовков поставя проблема за:

Отбележете неверния отговор.

а) съдбата на отделния човек и на народа;

б) нравственото прераждане;

в) възмездието и изкуплението;

г) труда.


18. В кой разказ осмислянето на доброто и лошото променя героя:

 а) „Шибил”;

 б) „Последна радост”;

 в) „Индже”;

 г) „Песента на колелетата”.


19. Две пролети описва Йовков в разказа „Шибил”. Какво се случва с Шибил между тях:

Отбележете неверния отговор.

 а) Хайдутите от дружината го изоставят.

 б) Любовта му към Рада става най-важното в живота му.

 в) „Всичкото имане”, което той беше натрупал …все подаръци за Рада”.

 г) Продължава да граби и плячкосва.

20. След като премисля всичко, светът пред Шибил се променя. „Друг свят виждаше пред себе си Шибил и друга беше станала планината…” Защото:

Отбележете неверния отговор.

 а) настъпила нощта;

 б) тръгва подир „две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами…”;

 в) разделя се с миналото;

 г) защото няма друг изход.

 

21. С какво внушение е свързано заглавието на разказа „Серафим”:

Отбележете неверния отговор.

 а) случайно подбрано име;

 б) името е свързано с ценностната система на героя;

 в) носи основното внушение на разказа;

 г) свързано е с първото въвеждащо изречение „Един чудноват човек…”.

22. „Другоселец” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

 а) очакваната реколта; ,

 б) отношенията между хората и животните;

 в) за трагедията на бедняка;

 г) християнския празник.

23. Защо Йовков не казва как се нарича „другоселецът”:

Отбележете неверния отговор.

а) Това няма значение в развитието на действието.

б) За да бъде заглавието по-различно.

в) За да подчертае, че в мъката хората не го приемат като „другоселец”.

г) Никой не се сеща да го попита.

24. „Мъглиж беше пръв” е:

а) оксиморон

б) сравнение

в) метонимия

г) хипербола

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. б)

2. а) 

3. в) 

4. г) 

5. б) 

6. в) 

7. в) 

8. г) 

9. а) 

10. в)

11. б) 

12. в) 

13. в)

14. в)

15. г)

16. в)

17. г) 

18. в)

19. г)  

20. г)

21. а)

22. г) 

23. б)

24. в)

Read Full Post »

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ТЕСТ

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) волният човешки дух 

б) красотата на непознатите светове 

в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми 

г) самотата и отчуждението 

2. В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив? 

а) „Кукувица”

б) „Стихии”  

в) „Моята песен”

г) „Ръцете”


3. Кое от поредицата заглавия е излишно? 

а) „Стихии”

б) „Бретан”  

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


4. Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението: 

а) „Моята песен”

б) „Стихии”

в) „Кукувица”

г) „Потомка”


5. Кое от посочените стихотворения НЕ е елегия? 

а) „Да се завърнеш…”

б) „Помниш ли, помниш ли…”

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


6. Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е: 

а) инверсия ;

б) сравнение  

в) метонимия  

г) повторение


7. В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията на двадесетте години на миналия век у нас. Кои изживявания на жената изповядва младата поетеса в него?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) на затворената в тесните рамки на дома-затвор

б) на лишената от правото на собствена индивидуалност

в) на героинята й стига да бъде само „кукувица-бродница”

г) стремеж към себеизява

8. Емблематично за цялото творчество на Елисавета Багряна е стихотворението „Стихии”. Стихиите в природата увличат и възхищават лирическата героиня, защото:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) й дават представа за абсолютна свобода, за космически размах, за рушене и съзиждане

б) в тях вижда природни еквиваленти на своята неподвластност на закостенялата условност

в) те я вдъхновяват да разпери криле за полет, да даде власт на копнежа за пълно опиянение от живота, радостта и любовта

г) за лирическата героиня те са унищожително природно бедствие

9. Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на:

а) непобедимата природа

б) първичната и неукротима жизненост

в) мъдростта и хармонията в прородния свят

г) традицията


10. Подчертаните думи в строфата са:


Вее утринна прохлада

в моето лице –

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

а) сравнение

б) анафора

в) повторение

г) асонанс

ОТГОВОРИ: 1. г);   2. а);   3. г);   4. а);   5. в);   6. а);   7. в);   8. г);   9. г);  10. в).

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ТЕСТ

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) волният човешки дух 

б) красотата на непознатите светове 

в) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми 

г) самотата и отчуждението 

2. В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив? 

а) „Кукувица”

б) „Стихии”  

в) „Моята песен”

г) „Ръцете”


3. Кое от поредицата заглавия е излишно? 

а) „Стихии”

б) „Бретан”  

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


4. Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението: 

а) „Моята песен”

б) „Стихии”

в) „Кукувица”

г) „Потомка”


5. Кое от посочените стихотворения НЕ е елегия? 

а) „Да се завърнеш…”

б) „Помниш ли, помниш ли…”

в) „Кукувица”

г) „Спи градът”


6. Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е: 

а) инверсия ;

б) сравнение  

в) метонимия  

г) повторение


7. В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията на двадесетте години на миналия век у нас. Кои изживявания на жената изповядва младата поетеса в него?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) на затворената в тесните рамки на дома-затвор

б) на лишената от правото на собствена индивидуалност

в) на героинята й стига да бъде само „кукувица-бродница”

г) стремеж към себеизява

8. Емблематично за цялото творчество на Елисавета Багряна е стихотворението „Стихии”. Стихиите в природата увличат и възхищават лирическата героиня, защото:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) й дават представа за абсолютна свобода, за космически размах, за рушене и съзиждане

б) в тях вижда природни еквиваленти на своята неподвластност на закостенялата условност

в) те я вдъхновяват да разпери криле за полет, да даде власт на копнежа за пълно опиянение от живота, радостта и любовта

г) за лирическата героиня те са унищожително природно бедствие

9. Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на:

а) непобедимата природа

б) първичната и неукротима жизненост

в) мъдростта и хармонията в прородния свят

г) традицията


10. Подчертаните думи в строфата са:


Вее утринна прохлада

в моето лице –

аз съм млада, млада, млада

с огнено сърце.

а) сравнение

б) анафора

в) повторение

г) асонанс

ОТГОВОРИ: 1. г);   2. а);   3. г);   4. а);   5. в);   6. а);   7. в);   8. г);   9. г);  10. в).

 

                                              

       

Read Full Post »

ТЕСТ  ВЪРХУ  ПОЕЗИЯТА НА  АТАНАС  ДАЛЧЕВ


1. Кои творци в българската литература „оварваряват” поетическия език?

а) Христо Ботев и Иван Вазов

б) Атанас Далчев и Гео Милев

в) Пенчо Славейков и д-р Кръстев

г) Николай Лилиев и Пейо Яворов

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

а) Стихотворението „Вяра” е програмна творба на Христо Смирненски.

б) Критиците определят романа „Тютюн” като „осъден роман”.

в) Поезията на Атанас Далчев е нов предметен свят, в който битува философското отражение на човешката същност.

г) Символизмът на Яворов, Лилиев, Дебелянов пресъздава света на самотната душа.

3. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е:

а) прозорецът

б) стаята

в) къщата

г) Балканът

4. „Прозорец” и „врата” са ключови думи поезията на:

а) Димчо Дебелянов

б) Христо Ботев

в) Атанас Далчев

г) Гео Милев

5. С какво се отличава Далчевата самота от самотата на символистите?

а) Яворов е самотен и отчужден в своите „безсъници”

б) Дебелянов е „бездомен и самин”

в) Далчевият предметен реализъм на вещите още по-силно го отчуждава от света и той „зъзне” в своята болезнена самота

г) Лилиев е „самотник в тълпата”

6. Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име

б) доближаване до повествованието на прозата и естетизация на делничното, обикновеното

в) живописно-изобразителната сила на словото в предметния реализъм на поета

г) използването на символистична лексика

7. Далчевата лирика пресъздава човешките взаимоотношения чрез:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) всекидневното, битовото

б) емоциите на лирическия Аз

в) конкретното

г) предметно-детайлното

8. Защо образът-метафора на прозореца заема централно място в лириката на Атанас Далчев?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а) представя границата между индивида и обществото

б) поставя границата между личността и света

в) той е път към познанието

г) нито едно от тях

9. Метафората на прозореца е знак за търсене на:

 Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) надежда

б) изход от самотата на личността

в) изход от трагедията на духа

г) изход към светлината на слънцето

10. Понятието „стая” е едноименното стихотворение на Атанас Далчев е:

а) метафора

б) синекдоха на къщата – дом

в) пространство, в което човекът се самоизолира от другите

г) синоним на сакралния дом на уюта и тишината

11. Поетичното средство синекдоха е:

а) вид метонимия, при която цялото се представя от него или обратното

б) жанр

в) стилистична фигура

г) контраст

12. В стихотворението „Стаята” цветовата гама на жълтото – „есенното слънце”, „жълтите зимни дюли”, „кехлибарени зърна”, излъчват усещане за:

 Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) отвъден свят

б) нещо мъртво

в) избледняла фотографска снимка

г) нито един от изброените отговори

13. От коя творба е откъсът?

Часовникът е вече млъкнал

и в неговия чер ковчег

лежат умрели часовете

и неподвижно спи махалото.

а) „Болницата”

б) „Стаята”

в) „Вратите”

г) „Дяволско”

14. Как Атанас Далчев пресъздава в стихотворението „Къщата” драмата на интелектуалеца от началото на XX век, който е окован в своята самота в къщата-затвор?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а) Вратата е превърната в преграда

б) Наречието „всякога” подчертава изолация

в) Метафората „мракът спи” означава отсъствието на лирическия човек в нея

г) Къщата е дадена под наем и в нея има обитател

15. В стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев дом-затвор е различен от традиционния дом, защото е място за:

а) разруха и смърт

б) живеене

в) убежище

г) светилище на домашния уют

16.  В стихотворението „Болница” на Атанас Далчев белият цвят е символ на:

а) красота

б) обреченост и смърт

в) надежда

г) безсмъртие

17. От коя творба на Атанас Далчев е откъсът?

Той е железен, каменен, старинен,

такива има с хиляди в света,

обикновен, но само че зазидан:

един балкон без никаква врата.

а) „Балконът”

б) „Къщата”

в) „Нищий духом”

в) „Нищий духом”

18. Как са интерпретирани от Атанас Далчев в неговата поезия следните сентенции: „Книгата е прозорец към света” и „Който увеличава знания, увеличава и печал”? Познанието за Атанас Далчев е:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а) не прозорец към света, бреме

б) духовна умора, преситеност, отчуждение от радостите на живота

в) раздвоение между естествените потребности на живота и знанието за цивилизацията на модерния човек от големия град

г) „прозорец към света”

19. В стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев изразява повторяемостта на процесите чрез опозициите: „денем-нощем”, „изгрява-залязва”. С кое поетическо средство си служи поетът?

а) антитеза

б) антоними

в) хипербола

г) контраст

20. Каква е авторовата  позиция в четиристишието?

Години да четеш за чуждия

живот на някой чужд,

а твоят, никому ненужен

да мине глух и пуст.              („Книгите”) 

а) светът на общуващия единствено с книгите е умъртвен свят

б) книжовното познание закрива прозореца към истинския свят

в) диалогът с чуждото слово обрича на самота и пустота

г) и трите отговора са верни

21. В стихотворението „Книгите”, макар че е една елегична изповед, Атанас Далчев влиза в диалог с:

а) писателя-ерудит Константин Гълъбов

б) Пенчо Славейков

в) Пейо Яворов

г) Гео Милев

22. Кое пречи на интелектуалеца да изживее обикновените радости в живота?

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а) познанието

б) светът

в) самотата

г) традициите

23. Новото в Далчевата поезия е, че:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

а) лирическият субект изчезва от живия живот

б) остават само вещите и човекът се превръща във вещ

в) остава делничната проза

г) Далчевият човек изпитва бурна радост от наслажденията в живота

24. Кои предмети в стихотворението „Болница” НЕ внушават страдание и неизбежна смърт?

а) бялата варосана зала

б) белите стени

в) ръцете на болните, които търсят приятел и помощ

г) „прилепените бели легла”

25. В емблематичното си стихотворение „Повест” Атанас Далчев художествено изразява истината, че лирическият субект обитава къщата си като чужденец.

Как е постигнато това?

а) Азът не идва отникъде

б) Азът е лишен от настояще и няма бъдеще

в) неговата къща не е дом, защото е без човек, овещественият човек е чужд на света и на себе си

г) Азът живее  в къщата

26. Коя вещ НЕ представя битието в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев:

а) „прашните портрети”

б) „коварното и празно огледало”

в) прозорците, отворени широко към света

г) часовникът, отмерващ безвремието

27. Лирическият Аз в стихотворението „Повест” отчаяно споделя: „И сякаш аз не съм живеел никога, / и зла измислица е  мойто съществуване”, защото:

а) животът му е без любов

б) животът му е без събитие, без следа

в) Азът е допуснал да живее

г) всичко заедно

28. В стихотворението „Молитва” Атанас Далчев простичко се моли:

Научи ме, Господи велик,

да живея като всички хора.

Стиховете изразяват:

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) драматизма на градския човек от големия град, опитал се да победи природата и сгрешил, болезнено отчуждил се от нея

б) драматизма на човека, гледащ на света „през погледа на вечността, с „мъдростта на песимизма” (Валери Стефанов) 

в) молитвата на Далчев изразява хуманизма и жизнелюбието на поета

г) молитвата на Далчев изразява спонтанното му желание да се на сити на насладите на живота

 

 

 


 

ОТГОВОРИ:  


1. б) 

2. а) 

3. г)

4. в)

5. в)

6. г)

7. б)

8. г)

9. г)

10. б)

11. а)

12. г)

13. б)

14. г)

15. а)

16. б)

17. а)

18. г)

19. б)

20. г)

21. а)

22. г)

23. г)

24. в)

25. в)

26. в)

27. г)

28. г)


 

Read Full Post »

ТЕСТ – ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

 

1. Смирненски е типичен: 

А) романтичен поет

Б) реалистичен поет 

В) символистичен поет

Г) постсимволистичен поет 

2. Посочете ВЯРНОТО твърдение. 

В поезията на Смирненски НЕ откриваме:

А) Вазовата патриотична патетика   

Б) хумор

В) пародиране на всички стилове на българската поезия

Г) иронично отношение към света

3. В кой ред всички думи са образи-символи от поезията на Смирненски? 

А) прозорец, светлина, врата, прах, ден 

Б) огън, светлина, слънце, ден, пролет 

В) пламъци, слънце, слънчогледи, къща, врата

Г) кукувица, къща, прозорец, огън, пролет 

4. Посочете символа, който е централен за поезията на Смирненски и е израз на мечтата за социално преображение и морално пречистване на света.

А) слънчогледи

Б) прозорец

В) огън

Г) машината

5. Коя от следните новаторски насоки НЕ се отнася до поезията на Смирненски?

А) преодоляване на морната елегично-миньорна символистична нагласа

Б) насочване към нова, предметно-реалистична образност

В) насочване към абстрактна романтична образност

Г) освобождаване от индивидуалистично-самотническите настроения и приемане на един култ към масите и тълпите

6. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

В поезията на Смирненски образът на Града е:

А) частична тема

Б) негативен морален символ

В) декор

Г) полярно раздвоен – от една страна, света на богатите, от друга, мизерията на бедните

7. „Децата на града” е:

А) първата стихосбирка на поета

Б) цикъл портретни стихотворения

В) балада

Г) поема

8. „Зимни вечери” е:

А) ода

Б) поема

В) първата стихосбирка на поета

Г) стихотворения-картини

9. Коя е художествената фигура, използвана от поета в следните стихове от „Зимни вечери”?

Като черна гробница и тая вечер

пуст и мрачен е градът

А) сравнение

Б) хипербола

В) оксиморон

В) литота

10. В кое от произведенията на Смирненски откриваме следните образи: „безхлебен баща”, „децата пищят”, сляп старик, ридаеща старица над моминско лице в ковчег, „цигулка разплакана”?

А) „Йохан”

Б) „Юноша”

В) „Цветарка”

Г) „Зимни вечери”

11. Koй от следните мотиви не откриваме в поезията на Смирненски?

А) за урбанистичната действителност

Б) за патриархалната действителност

В) за несправедливостта на света

Г) за страданието и унижението

12. Каква форма НЕ използва Смирненски, за да  предаде  социалната опозиционност в световъзприемането  си?

А) пародийна

Б) хиперболизирана

В) одическа

Г) гротескова

13. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А спрели за миг до фенеря,

чувалчета снели от гръб,

стоят две деца и треперят,

и дреме в очите им скръб. 

Следните стихове са поанта-финал на: 

А) „Йохан”

Б) „Юноша”

В) „Цветарка”

Г) „Зимни вечери”

14. В жанрово отношение „Зимни вечери” е:

А) стихотворен цикъл от 7 части   

Б) стихотворен цикъл от 3 части 

В) балада от 3 части  

Г) ода от 2 части

15. Прочетете следните стихове:

и човешкия Дух — обруган, окован,

аз го зърнах под трънен венец.

Подчертаните думи са:

А) метафора 

Б) епитет

В) сравнение

Г) библейски символ

16. Прочетете следните стихове:

Аз познах свойте братя във робски керван,

угнетени от Златний телец;

Подчертаните думи са:

А) хипербола 

Б) образ-символ на властта на парите

В) оксиморон

Г) парадокс

17. В кое стихотворение на Смирненски откриваме следните художествени детайли – „хижи”, „мътни стъкла”, „къщурка”, „завесата мръсна, продрана”, „свещи”, „фенер”, „локви”?

А) „Юноша”

Б) „Ний”  

В) „Зимни вечери”  

Г) „Да бъде ден!”

18. В кой ред откривате описание на света, изграден в „Зимни вечери”?

А) бедност, унижение, страдание, смърт

Б) мечти, блянове, желания, стремежи

В) борба, бунт, промяна, социална справедливост

Г) богатство, алчност, скъперничество, материално благополучие

19. Йохан е носител на идеята за:

А) подчинение

Б) примирение 

В) свобода 

Г) мълчаливо страдание

20. Посочете стихотворението, от което е следният цитат.

Елате вий, аз с каменно лице

ще срещна щика в своето сърце!

Елате вий, престъпни синове!

А) „Зимни вечери”

Б) „Старият музикант”

В) „Йохан” 

Г) „Ний”

21. Разгледайте подчертаните думи.

Каква художествена фигура откривате?

Елате вий, аз с каменно лице

ще срещна щика в своето сърце!

Елате вий, престъпни синове!

А) метонимия

Б) метафора 

В) сравнение 

Г) антитеза

22. Посочете стихотворението, от което е следният цитат.

А зад гърба му пристъпя Смъртта,

кървава и многоръка,

и по цигулката старческа тя

тегли полекичка лъка.

А) „Зимни вечери”

Б) „Старият музикант”

В) „Йохан” 

Г) „Ний”

23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се социализира.

Б) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се идеологизира.

В) Разликата между символистичния символ и този на Смирненски е, че при последният символ се опредметява.

Г) Между символистичния символ и този на Смирненски няма разлика.

24. Кой е лирическият герой в стихотворението „Ний”?

А) майката земя

Б) народните маси, тълпите

В) дебнещата смърт

Г) робите на жълтия метал

25. Коя е основната семантична опозиция в следните стихове?

Ний всички сме деца на майката земя,

но чужда е за нас кърмящата й гръд,

и в шеметния кръг на земния си път,

жадувайки лъчи, угасваме в тъма –

ний, бедните деца на майката земя.

А) ден – нощ

Б) богатство – бедност

В) светлина – тъмнина

Г) робство – свобода

26. Кое стихотворение на Смирненски е заключено в рамките на едно екзистенциално питане-отговор: защо се ражда човек и защо умира?

А) „Да бъде ден!”

Б) „Ний”

В) „Юноша”

Г) „Старият музикант”

27. Какви художествени фигури са подчертаните думи?

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

с жълти стъклени очи  А)

оскрежената  Б) топола – призрак сякаш В)

в сивата мъгла стърчи

1. сравнение A Б В
2. метафора A Б В
3. епитет A Б В

28. Какви художествени фигури и тропи са подчертаните думи?

Но иде ден на съд! Над майката земя

надвисва ураган и в громкия му зов  А)

преплитат се ведно омраза и любов, Б)

а майката земя  В) възсепва се сама,

потъпкала греха, отърсила срама. Г)

1. символ A Б В Г
2. метафора A Б В Г
3. антоними A Б В Г
4. алегория A Б В Г

29. Свържете цитатите със заглавията.

А)

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка

с жълти стъклени очи

оскрежената топола – призрак сякаш –

в сивата мъгла стърчи

Б)

Ний всички сме деца на майката земя,

но чужда е за нас кърмящата й гръд,

и в шеметния кръг на земния си път,

жадувайки лъчи, угасваме в тъма –

ний, бедните деца на майката земя.

В)

и през сълзи и кървав гнет,

през ужаса на мрак студен

разбунен вик гърми навред:

„Да бъде ден! Да бъде ден!“

Г)

Аз не зная защо съм на тоз свят роден,

не попитах защо ще умра,

тук дойдох запленен и от сивия ден,

и от цветната майска зора.


 

A 1. „Юноша” 2. „Ний”  3. „Да бъде ден!” 4. „Зимни вечери”
Б 1. „Юноша” 2. „Ний”  3. „Да бъде ден!” 4. „Зимни вечери”
В 1. „Юноша” 2. „Ний”  3. „Да бъде ден!” 4. „Зимни вечери”
Г 1. „Юноша” 2. „Ний”  3. „Да бъде ден!” 4. „Зимни вечери”

 

30. Коментирайте темата за социалното страдание и унижение на човека в стихотворението „Цветарка” на Христо Смирненски.

 

КЛЮЧ С ВЕРНИ ОТГОВОРИ:

 


1) Г

2) А

3) Б

4) В

5) В

6) Г

7) Б

8) Г

9) А

10) Г

11) Б

12) В

13) Г

14)А

15) Г

16) Б

17) В

18) А

19) В

20) В

21) Б

22) Б

23) Г

24) Б

25) В

26) В


 

27) А-2,   Б-3,   В-1

28) А-4,   Б-3,   В-1,   Г-2

29) А-4,   Б-2,   В-3,   Г-1

Read Full Post »

ТЕСТ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

1. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор! 

Христо Смирненски се отличава от другите български поети с:

а) излъчването на възторжена младост и очарование

б) състраданието към унижените и оскърбените жертви на града

в) опиянението на очакването на „бурята”, на „празника”, които ще променят света

г) експресионистичните си творби

2. Смирненски наследява поетиката на символизма, но поезията му е новаторска. Кое е новото в нея?

а) музикалното съвършенство на символистичния дух

б) цветова символика

в) съчетание на символното с реалистичното, битовото

г) богатото използване на многозначността на думата

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

Литературният критик Ефрем Каранфилов назовава Христо Смирненски „вечния юноша” в българската поезия заради:

а) интимната му изповед в стихотворението „Юноша”

б) умира, ненавършил 24 години

в) юношеското му възторжено отношение към света

г) нито един от отговорите

4. Новото в поезията на Христо Смирненски е:

а) лирическият герой и поетиката

б) тематиката и естетическият идеал

в) идеите и утвърждаването на реализма

г) всички изброени отговори

5. Христо Смирненски е автор на стихосбирката:

а) „Да бъде ден”

б) „Прозорец”

в) „Жестокият пръстен”

г)  „Сън за щастие”

6. „Разнокалибрени въздишки в стихове и проза” е първата стихосбирка на:

а) Пенчо Славейков

б) Христо Смирненски

в) Димчо Дебелянов

г) Пейо Яворов

7. Ведбал е творчески псевдоним на:

а) Христо Ботев

б) Христо Смирненски

в) Никола Вапцаров

г) Пейо Яворов

8. В творчеството на Христо Смирненски НЕ откриваме:

а) сатирични стихотворения

б) пародии

в) пейзажна лирика

г) прозаични текстове

9. Христо Смирненски е творчески псевдоним на:

а) Христо Измирлиев

б) Христо Ясенов

в) Димитър Талев

г) Асен Разцветников

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

В стиховете на Смирненски градът като метафора на живота е:

а) „шумен и разбулен”, „грамаден и задъхан”

б) той е едновременно реалност и символ на социалното страдание

в) място на бунта на тълпите

г) „пустош огромна”

11. В цикъла „Децата на града” кой герой НЕ е от невинните жертви?

а) братчетата на Гаврош и цветарката

б) тютюноработничката и уличната жена

в) вълкът

г) старият музикант

12. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!  

Христо Смирненски е наречен „дете на града”, защото:

а) много добре познава живота на бедните и онеправданите в града

б) обича децата и дълбоко им съчувства

в) възпява селското страдание

г) той сам е едно от децата на града

13. Посочете синонимното значение на „сакрално”:

а) свято

б) благородно

в) трагично

г) прекрасно

14. В образа на младата цветарка Христо Смирненски с поетическите детайли „прокудена русалка”, „усмивка смирена”, „погледът смутен и влажен” постига художествено внушение за:

а) детинска невинност

б) порочност

в) моминска хубост

г) витална нежност

15. От кое стихотворение на Смирненски е цитатът:

А зад гърба му пристъпя Смъртта

кървава и многоръка,

и по цигулката старческа тя

тегли полекичка лъка.

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Уличната жена”

в) „Старият музикант”

г) „Работникът”

16. Драмата на уличната жена, танцуваща под фалшивите звуци на цигулката, Смирненски представя чрез символите (посочете ГРЕШНИЯ отговор):

а) „посърнал цвят”

б) смехът на уличната жена

в) „увехнали циклами”

г) „последний нарцис на душата”

17. От коя творба на Смирненски са стиховете?

Братя мои, бедни мои братя –

пленници на орис вечна, зла –

ледно тегне и души мъглата –

на живота сивата мъгла…

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Зимни вечери”

в) „Жълтата гостенка”

г) „Цветарка”

18. От коя творба са стиховете?

А спрели за миг до фенера,

чувалчета снели от гръб,

стоят две деца и треперят

и дреме в очите им скръб.

а) „Братчетата на Гаврош”

б) „Зимни вечери”

в) „Цветарка”

г) „Старият музикант”

19. В стихотворението „Братчетата на Гаврош” образът на децата е свързан с идеята за:

а) социална справедливост

б) душевна чистота

в) надежда в бъдещето

г) родова общност

20. От коя творба е строфата: 

И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва

хиляди души разбити – глъхне празничния град

и под лунно наметало с шепот странен той разказва

повестите безутешни на вседневен маскарад. 

а) „Зимни вечери”, Христо Смирненски

б) „Цветарка”, Христо Смирненски

в) „Сиротна песен”, Димчо Дебелянов

г) „Не бойте се, деца”, Никола Вапцаров

21. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!  

В цикъла „Зимни вечери” Смирненски пресъздава града като пространство на Маскарада и Злото и с цветовата символика на мъглата. Тя е :

а) „сивата мъгла”

б) „мъглата гъста”

в) „море от непрогледна мъгла”

г) „мъглата жълтопепелява”

22. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!  

В цикъла „Зимни вечери” с кои синоними на „дом” си служи Смирненски, за да подсили житейската трагедия на измъчените хора от бедняшкото предградие?

а) „смълчаните хижи”

б) „сградите… с жълтите стъклени очи”

в) „къщурка позната”

г) „в ковчега – моминско лице”

23. Юношата в едноименното стихотворение на Смирненски НЕ е в диалог:

а) с настоящето на личната и колективната свобода на човека

б) с бъдещето – „аз ще знам за какво да умра”

в) със света

г) със „златоуспест гигант”

24. От коя творба на Смирненски са стиховете:

Аз ще дочакам празника на моите братя  

и размаха на техните крила.

а) „Юноша”

б) „През бурята”

в) „Въглекопач”

г) „Работникът”

25. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

Поетът на „гнева на масите” вижда на улицата” и новите герои с ново самочувствие. Те са:

а) работникът и юношата

б) „вълкът” и „старият музикант”

в) въглекопачът и каменарчето

г) „Йохан” и „Руският Прометей”

26. От кое стихотворение на Смирненски са стиховете:

.. вий слезнете от конете и

земята целунете –

възцарете вечна обич,

вечна правда над света.

а) „Червените ескадрони”

б) „Цветарка”

в) „Юноша”

г) „Ний”

27. „Приказка за честта” и „Приказка за тинята” са:

а) фейлетони на Алеко Константинов

б) фейлетони на Христо Ботев

в) двете части на сатирата „На гости у Дявола” от Христо Смирненски

г) разкази на Елин Пелин

28. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение!

Уникалната гротеска на Христо Смирненски „Приказка за стълбата” е една притча за всеки човек, заставащ пред стълбата на живота, защото:

а) гибелна е отровата на влстта

б) изкусителни са съблазните на живота

в)човекът не желае да бъде нито „плебей”, нито „принц”

г) човекът се изменя и изневерява на себе си

29. Кой фейлетон е на Христо Смирненски?

а) „По изборите в Свищов”

б) „Политическа зима”

в) „Как ще умра млад и зелен”

г) „Страст”

30. На кое творба е мото цитатът: „Посветена на всички, които ще кажат: „Това не се отнася до мене!”

а) „На гости у Дявола”

б) „Приказка за стълбата”

в) „Очи”

г) „Децата на града”

ОТГОВОРИ:


1. г) 

2. в)

3. г)

4. г)

5. а)

6. б)

7. б)

8. в)

9. а)

10. г)

11. в)

12.в)

13. а)

14. б)

15. в)

16. б)

17. б)

18. б)

19. а)

20. б)

21. б)

22. г)

23. г)

24. б)

25. б)

26. а)

27. в)

28. в)

29. в)

30. б)


 

Read Full Post »

Older Posts »